วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ตราประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.gif
ชื่ออังกฤษMaehongson College, ChiangMai Rajabhat University, Maehongson campus
ที่อยู่236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง24 กันยายน พ.ศ. 2546
คณบดีอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ
วารสารวารสารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์www.msc.cmru.ac.th

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (อังกฤษ: Maehongson College, ChiangMai Rajabhat University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่24 กันยายน พ.ศ. 2546

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

ป้ายวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการมาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มานานหลายสิบปี เป็นจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตครู และการพัฒนาท้องถิ่น ในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสม่ำเสมอและตลอดมา ในปี พ.ศ. 2543 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดหาพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ จำนวน 109 ไร่ 6 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขต แต่เนื่องจากมีข้อกำหนดเรื่องงบประมาณในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การดำเนินการจึงทำได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ผลการระดมความคิดได้แนวทางที่จะทำงานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะร่วมกันสร้างวิทยาเขต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากการประชุมประจำสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่อสอนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น พร้อมด้วยสาธารณูปโภค มอบให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน[2]
หลักสูตร สาขาวิชา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

  • สาขาวิชาการประถมศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

*โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับอนุบาล 3

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข้อมูลความเป็นมาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-19. สืบค้นเมื่อ 2017-10-27.
  2. "ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-10. สืบค้นเมื่อ 2017-10-27.