วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
Logo วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ชื่อย่อวอศ.ชลบุรี
คติพจน์คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมวิทยา พัฒนาอาชีพ
สถาปนา26 กรกฎาคม พ.ศ. 2480
ที่ตั้ง
เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (อังกฤษ: Chonburi Vocational College) มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ชื่อโรงเรียนประถมอุตสาหกรรม โดยมี นายอร่าม นาคปฐม เป็นครูใหญ่ การจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับดังนี้

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2480 ชื่อโรงเรียนประถมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า
 • พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีชลบุรี
 • พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี
 • พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนเทคนิคชลบุรี เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต 2
 • พ.ศ. 2522 แยกออกเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ที่ตั้งของวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 033-004-458 โทรสาร 038 - 286110 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากเทศบาลเมืองบ้านสวน เนื้อที่ 28 ตารางวา จึงขยายรั้วด้านข้างทางทิศเหนือออก เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในกลางชุมชน จึงไม่สามารถจะขยายพื้นที่ได้

 • ทิศเหนือ จรด วัดป่าอรัญญิกาวาส
 • ทิศใต้ จรด ตลาดบ้านสวน
 • ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนเกษมวิทย์
 • ทิศตะวันตก จรด ถนนสุขุมวิท

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่า) คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • 1.ประเภทวิชาคหกรรม
  • 1.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
   • สาขางานออกแบบเสื้อผา
  • 1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   • สาขางานอาหารและโภชนาการ
  • 1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   • สาขางานคหกรรมการผลิต
 • 2. ประเภทวิชาศิลปกรรม
  • 2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม
   • สาขางานวิจิตรศิลป์
   • สาขางานการออกแบบ
   • สาขางานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • 3.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • 3.1 สาขาวิชาพณิชยการ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานการขาย
   • สาขางานเลขานุการ
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขางานธุรกิจค้าปลีก
 • 4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • 4.1 สาขาวชิการโรงแรมและท่องเที่ยว
   • สาขางานการโรงแรม( ทวิภาคี )
   • สาขางานการท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[แก้]

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเวลาศึกษา 2 ปี โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.6 หรือเทียบเท่า ประเภทและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • 1.ประเภทวิชาคหกรรม
  • 1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
   • สาขางานออกแบบเสื้อผ้ากึ่งอุตสาหกรรม
  • 1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   • สาขางานการประกอบอาหาร
  • 1.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
   • สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
 • 2 ประเภทวิชาศิลปกรรม
  • 2.1 สาขาวิชาการออกแบบ
   • สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน
  • 2.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
   • สาขางานจิตรกรรม
  • 2.3 สาขางานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • สาขางานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • 3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • 3.1 สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขางานการบัญชี
  • 3.2 สาขาวิชาการตลาด
   • สาขางานการตลาด
   • สาขาโลจิสติกส์
  • 3.3 สาขาวิชาการเลขานุการ
   • สาขางานการเลขานุการ
  • 3.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • 3.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • 4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 4.1 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • 4.2 สาขาการโรงแรม
 • 4.3 สาขาไมซ์

รางวัลเกียรติยศที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2527
  • โล่รางวัลจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ของภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน
 • พ.ศ. 2530
  • โล่รางวัลชนะเลิศประจำปี 2529 “หน่วยจัดหางานดีเด่น” และรางวัลอาชีวศึกษาตัวอย่าง
 • พ.ศ. 2536
  • โล่รางวัลพระราชทานเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2538
  • โล่รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ประเภทคหกรรม
  • โล่รางวัลกองร้อยเนตรนารี วิสามัญดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พาณิชยกรรม และศิลปกรรม ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2538 ครั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2539
  • โล่รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ระดับภาค ประเภทคหกรรม พาณิชยกรรม และ ศิลปกรรม ภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน ประจำปีการศึกษา 2539
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องมือผสมสี”
 • พ.ศ. 2540
  • โล่รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ระดับภาค ประเภทคหกรรม
  • รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงอาชีวเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเทียนพรรษาของจังหวัดชลบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดกระทงของจังหวัดชลบุรี
  • รางวัลสมาชิกดีเด่น ภาคตะวันออก องค์การนักคหกรรม
  • รางวัลสมาชิกดีเด่น ภาคตะวันออก องค์การนักบริหารธุรกิจ
  • รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเล่านิทานไทยระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอด้วง ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย พาณิชยกรรม และ ศิลปกรรม ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2540
 • พ.ศ. 2541
  • โล่รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ระดับภาค ประเภท คหกรรม พาณิชยกรรม และ ศิลปกรรม ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2541
  • รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประดิษฐ์มาลัยคล้องมือ
  • รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสมาชิกดีเด่น องค์การ อธท. และ อศท. ในการประชุมวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม ในการประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ ในการประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ในการประชุมองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2542
  • โล่รางวัลมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น สถานศึกษา ประเภทพาณิชยกรรม คหกรรม และ ศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2542
  • โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงประเภทสวยงามงานประเพณีลอยกระทง
  • โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2542 สนับสนุนโดยโครงการรั้วสีขาว
  • โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม และ พาณิชยกรรม ในงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกครั้งที่ 12
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทบัญชีกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปรแกรม Microsoft Word กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ประเภททีม กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการ Window Display กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสมาชิก อคท. อธท. อศท. ดีเด่น ในการประชุมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเล่านิทานไทยประเดี่ยวและทีม ในการประชุมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีไทยประเภทซอด้วง ในการประชุมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
  • รางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการประชุมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2543
  • โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม และ พาณิชยกรรม ในงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกครั้งที่ 13
  • รางวัลชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลหญิงในการแข่งขันอาชีวบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 16
  • รางวัลชนะเลิศ กรีฑาทุ่มน้ำหนักหญิง ในการแข่งขันอาชีวบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 16
 • พ.ศ. 2544
  • โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม และ พาณิชยกรรม ในงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกครั้งที่ 14
 • พ.ศ. 2547
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “ครัวอาชีวศึกษาสู่ครัวโลก” ระดับสถาบันประเภทอาหารว่างไทยประจำถิ่น หน่วย อคท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่นกองร้อยเนตรนารีวิสามัญดีเด่น
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระมิ่งมาดาศรีจักรีวงศ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภททีม
 • พ.ศ. 2548
  • รางวัลชนะเลิศ “สุนทรพจน์ ภาษาจีน” ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2548 ณ เชียงใหม่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องสากลหญิงในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2548 ณ เชียงใหม่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ เมืองธุรกิจบริหารเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2548
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Pretty บาร์เทนเดอร์ เมืองธุรกิจบริหาร เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2548
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • พ.ศ. 2549
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่งไทยเทิดไท้ในหลวงทรงครองราชย์ครบ 60 ปี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2549
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงามงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2549 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2549 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นแอโรบิคระดับจังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2550
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโคมแขวน เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับพฤกษาตะวันออก ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550
 • พ.ศ. 2551
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14 มิถุนายน 2551
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 8 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14 มิถุนายน 2551
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
 • พ.ศ. 2552
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา วันที่ 21 – 23 มกราคม 2552 งานมนุษย์ต่อสังคม 52
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2552
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุดยอดนักขายอีซูซุ ภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2553
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแฮนด์บอลประเภท ทีมหญิง กีฬาอาชีวะ “แปดริ้วเกมส์” วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2552
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน กระประกวดสุนทรพจน์ประจำปี 2552 ณ เทศบาลเมืองชลบุรี
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 1 ธันวาคม 2552
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชีระดับ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 1 ธันวาคม 255)
  • รางวัลชนะเลิศ การออกแบบชุดนักเรียน ชาย – หญิง ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ธันวาคม 2552
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน กระประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2552
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 ธันวาคม 2552
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดพานพุ่ม ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการ
  • รางวัลชนะเลิศ การแกะสลักผัก ผลไม้ตกแต่งโต๊ะบุพเฟ่ งานประชุมวิชาการองค์การ
  • รางวัลชนะเลิศ การจัดดอกไม้ ระดับภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ใน ภาคเรียนที่ 2/2552
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพจูเนียร์แชมเปญเชฟ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุดฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ธันวาคม 2552
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันอัน 1 ชุดฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ธันวาคม 2552
  • รางวัลชนะเลิศ การจัดดอกไม้สด งานพฤกษาตะวันออก ประเภท นักเรียน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี
  • รางวัลชนะเลิศ การจัดดอกไม้สด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2553
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับถ้วยจากองคมนตรี พณ ท่านธานินทร์ กรัยวิเชียร วันที่ 13 – 14 มกราคม 2553
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับถ้วยจากองคมนตรี พณ ท่านธานินทร์ กรัยวิเชียร วันที่ 13 – 14 มกราคม 2553
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 21 มกราคม 2553
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุดยอดนักขายอีซูชุภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 • พ.ศ. 2554
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม (Bartender) การแข่งขันงานประชุมองค์การระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค สาขาการจัดดอกไม้ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
  • รางวัลชนะเลิศการวาดภาพเหมือนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก การแข่งขันงานประชุมองค์การ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 YAMAHA Presentation Contest 2011 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่อาชีวะ วันที่ 12 สิงหาคม 2554
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของขวัญวันแม่อาชีวะ วันที่ 13 สิงหาคม 2554
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดรายการน าเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดรายการนำเที่ยว ระดับภาคตะวันออก
 • พ.ศ. 2555
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีแขนสามส่วน การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดทำและนำเสนอรายการนำเที่ยว การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา ประเภทบุคคลชาย การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวส.)การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (ปวช.)การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม การออกแบบและตัดเย็บชุดลำลองเด็กหญิงกระโปรงไม่มีซับใน 5 ขวบ การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การประกวด Lipsing Dancer ไทยลูกทุ่ง การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน Lipsing Dancer ไทยลูกทุ่ง การประชุม องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะรักการอ่าน การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม เมนูสุขภาพจากธัญพืช (อาหารจานเดียวและขนมหวาน) การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม พุ่มประดิษฐ์ จากผ้าส าหรับตกแต่งสถานที่ การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม พานขันหมากและพานขันหมั้น (แหวน) การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-8 มกราคม 2555
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาแฮนด์บอลชายหาดชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2555 อุบลราชธานีเกมส์ วันที่ 23-31 มกราคม 2555

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


แม่แบบ:วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี