วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/การทับศัพท์แบบถ่ายเสียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การทับศัพท์ภาษาอังกฤษแบบถ่ายเสียง

พยัญชนะ[แก้]

  • เครื่องหมายขีดมีสองความหมายคือ
    • เครื่องหมายขีดต่อจากตัวอักษร หมายถึงคำนั้นต้องเป็นคำแรกสุดของประโยคเท่านั้น เช่น j- ใน jumper
    • เครื่องหมายขีดนำหน้าตัวอักษร หมายถึงคำนั้นไม่สามารถเป็นคำแรกสุด เช่น -ck ใน sick และ ticket
  • ไม่รวมคำจากภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
สะกด เสียง (IPA) ตัวอย่าง คำสะกดไทย เสียงอื่น ตัวอย่าง ตัวสะกดไทย ข้อยกเว้น ตัวสะกดไทย
b, -bb /b/ bit, rabbit
c นำหน้า e, i, y /s/ centre, city, cyst, face, prince /tʃ/ cello
c /k/ cat, cross
-cc นำหน้า e หรือ i /ks/ accept -กซ
-cc /k/ account -กค
ch /tʃ/ chin /k/

/ʃ/
chord, archaic

machine, parachute, chef


-ck /k/ tack, ticket
ct- /t/ ctenoid
d, -dd /d/ dive, ladder /dʒ/ graduate, gradual
-dg /dʒ/ ledger ย? จ?
f, -ff /f/ fine, off /v/ of
g นำหน้า e, i, y /dʒ/ gentle, magic, gyrate, page, college /g/ get, give, girl, begin
g, -gg /g/ go, great, stagger
gh- /g/ ghost, ghastly
-gh dough, high ไม่ออกเสียง
ไม่เขียน
/f/ laugh, enough
-ght /t/ right, daughter, bought ท (ตำแหน่งอื่น)

ต (ท้ายคำ)
gn- /n/ gnome, gnaw a
h- ตาม ex exhibit, exhaust ไม่ออกเสียง
ไม่เขียน
/h/ exhale
h- /h/ he, alcohol ∅ vehicle, honest, hono(u)r ไม่ออกเสียง
ไม่เขียน
j- /dʒ/ jump, ajar
k /k/ key, bake ค (คำห้น้า)

ก (กลางคำ)

ก (ท้ายคำ)
kn- /n/ knee, knock
l, -ll /l/ line, hall
m, -mm /m/ mine, hammer
-mb /m/ climb, plumber
mn- /n/ mnemonic
-mn /m/ hymn, autumn
-n นำหน้า /k/ /ŋ/ link, plonk, anchor
n, -nn /n/ nice, funny
-ng /ŋ/ long, singing /ŋg/

/ndʒ/
England, finger, stronger

danger, passenger


p, -pp /p/ pill, happy

ป (ท้ายคำ)
ph /f/ physical, photograph /p/ Phuket

/v/ Stephen
พ,ภ

pn- /n/ pneumonia, pneumatic
ps- /s/ psychology, psychic
pt- /t/ ptomaine
q /k/ Iraq ค (ต้นคำ)

ก (ท้ายคำ)
r-, -rr /ɹ/ ray, parrot ∅ iron ไม่ออกเสียง
ไม่เขียน
rh, -rrh /ɹ/ rhyme, diarrhoea
-r, -rr, -rrh
เมื่อไม่ได้ตามด้วยเสียงสระ
∅ อังกฤษบริติช

/ɹ/ อังกฤษอเมริกัน
bar, bare, catarrh ?
-s- ระหว่างสระ /z/ rose, prison /s/ house, base
คำลงท้ายด้วย -s เป็น morpheme ตามด้วยเสียงไม่ก้อง /s/ pets, shops
คำลงท้ายด้วย -s เป็น morpheme ตามด้วยเสียงก้อง /z/ beds, magazines
s, -ss /s/ song, ask, message

ส (ท้ายคำ)
/z/ scissors, dessert, dissolve /ʃ/ sugar, tissue

ส (ท้ายคำ)
sc- นำหน้า e, i, y /s/ scene, scissors, scythe

ส (ท้ายคำ)
/sk/ sceptic สก-? สค-?
sch- /sk/ school สก-? สค-? /ʃ/ schist, schedule (สามารถออกเสียง /sk/) /s/ schism

ส (ท้ายคำ)
sh /ʃ/ shin
t, -tt /t/ ten, bitter
-tch /tʃ/ batch, kitchen -ตช
th /θ/

/ð/
thin

them
ท? ธ?

/t/ thyme, Thames
v, -vv /v/ vine, bovver
w- /w/ we ∅ sword, answer ไม่ออกเสียง
ไม่เขียน
wh- นำหน้า o /h/ who, whole
wh- /w/ wheel
wr- /ɹ/ wrong
x- /z/ xylophone
-xc นำหน้า e หรือ i /ks/ excellent, excited -กซ
-xc /ksk/ excuse -กค
-x /ks/ box -กซ์
y- /j/ yes
z, -zz /z/ zoo, fuzz

สระ[แก้]

กดที่เครื่องหมายหลังคำว่า รูปสระ เพื่อเรียงตามรูปสระ
รูปสระ เสียง ตัวอย่าง
e [i] - อี be (บี)
ea [i] - อี beach (บีช)
ee [i] - อี bee (บี)
e…e [i] - อี cede
ae [i] - อี Caesar (ซีซาร์)
ei [i] - อี deceit (ดีซีต)
i…e [i] - อี machine
ie [i] - อี field
eo [i] - อี people
oe [i] - อี amoeba
ie...e [i] - อี hygiene
ay [i] - อี quay
ey [i] - อี key
i [i] - อี ski
y [i] - อี city
oi [i] - อี chamois (ชามี) (สามารถอ่าน ชามัว)
ue [i] - อี Portuguese
i [ɪ] - อิ bit
y [ɪ] - อิ myth
ui [ɪ] - อิ build
e [ɪ] - อิ pretty
ee [ɪ] - อิ been
ie [ɪ] - อิ sieve
o [ɪ] - อิ women
u [ɪ] - อิ busy
a [ɪ] - อิ damage
ei [ɪ] - อิ counterfeit
ee [ɪ] - อิ sovereign
ia [ɪ] - อิ carriage
ea [ɪ] - อิ mileage
i...e [ɪ] - อิ medicine
ey [ɪ] - อิ Ceylon
oe [ɪ] - อิ oedema
oo [u] - อู tool
u [u] - อู luminious
o [u] - อู who
u…e [u] - อู flute
ou [u] - อู soup
ew [u] - อู jewelry (สำหรับสำเนียงอเมริกัน)
ue [u] - อู true
o…e [u] - อู lose
ui [u] - อู fruit
eu [u] - อู maneuver
oe [u] - อู canoe
ough [u] - อู through
wo [u] - อู two
ioux [u] - อู Sioux (ซู - ชื่อเผ่าอินเดียนแดง)
ieu [u] - อู lieutenant
ault [u] - อู Sault Sainte Marie (ซูเซนต์เมอรี - ชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกา)
oup [u] - อู coup
w [u] - อู cwm (คูม - ลักษณะหุบเขาชนิดหนึ่ง)
oo [ʊ] - อู look
u [ʊ] - อู full
o [ʊ] - อู wolf
oo...e [ʊ] - อู gooseberry
or [ʊ] - อู worsted
ou [ʊ] - อู courier
oul [ʊ] - อู should
a [e] - เอ paper
a...e [e] - เอ rate
ay [e] - เอ pay
ai [e] - เอ rain
ai...e [e] - เอ cocaine
aig [e] - เอ arraign
aigh [e] - เอ straight
ao [e] - เอ gaol (Br)
au [e] - เอ gauge
e (é) [e] - เอ ukulele (café)
e...e [e] - เอ crepe
ea [e] - เอ steak
ei [e] - เอ veil
ei...e [e] - เอ beige
eig [e] - เอ reign
eigh [e] - เอ eight
ee (ée) [e] - เอ matinee (soirée)
eh [e] - เอ eh
et [e] - เอ ballet
ey [e] - เอ obey
ez [e] - เอ chez
er [e] - เอ dossier
ie [e] - เอ lingerie (US)
ae [e] - เอ reggae
eg [e] - เอ thegn
a [ə] - เออะ (เอ) about
e [ə] - เออะ (เอ) anthem
o [ə] - เออะ (เอ) common
u [ə] - เออะ (เอ) atrium
ai [ə] - เออะ (เอ) mountain
ou [ə] - เออะ (เอ) callous
y [ə] - เออะ (เอ) beryl
ah [ə] - เออะ (เอ) Messiah
gh [ə] - เออะ (เอ) Edinburgh
oi [ə] - เออะ (เอ) porpoise
o [o] - โอ so
o...e [o] - โอ bone
oa [o] - โอ boat
ow [o] - โอ know
ou [o] - โอ soul
oe [o] - โอ foe
oo [o] - โอ brooch
eau [o] - โอ beau
oh [o] - โอ oh
ew [o] - โอ sew
au [o] - โอ mauve
aoh [o] - โอ pharaoh
ough [o] - โอ furlough
eo [o] - โอ yeoman
e [ɛ] - เอ met
ea [ɛ] - เอ weather
a [ɛ] - เอ many
ae [ɛ] - เอ aesthetic
ai [ɛ] - เอ said
ay [ɛ] - เอ says
ea...e [ɛ] - เอ cleanse
ei [ɛ] - เอ heifer
eo [ɛ] - เอ jeopardy
ie [ɛ] - เอ friend
ieu [ɛ] - เอ lieutenant (Br)
u [ɛ] - เอ bury
ue [ɛ] - เอ guess
oe [ɛ] - เอ foetid
a [æ] - แอ hand
ai [æ] - แอ plaid
al [æ] - แอ salmon
au [æ] - แอ laugh
i [æ] - แอ meringue
u [ʌ] - อะ -ั sun
o [ʌ] - อะ -ั son
o...e [ʌ] - อะ -ั come
oe [ʌ] - อะ -ั does
ou [ʌ] - อะ -ั touch
oo [ʌ] - อะ -ั flood
wo [ʌ] - อะ -ั twopennce
a [ɔ] - ออ fall
au [ɔ] - ออ author
aw [ɔ] - ออ jaw
ough [ɔ] - ออ bought
augh [ɔ] - ออ caught
o [ɔ] - ออ cord
oa [ɔ] - ออ broad
oo [ɔ] - ออ door
al [ɔ] - ออ walk
uo [ɔ] - ออ fluorine (Br)
o [ɑ] - ออ lock
a [ɑ] - ออ watch
eau [ɑ] - ออ bureaucracy
ach [ɑ] - ออ yacht
au [ɑ] - ออ sausage
ou [ɑ] - ออ cough
i...e [aɪ] - ไอ fine
i [aɪ] - ไอ Christ
y [aɪ] - ไอ try
igh [aɪ] - ไอ high
ie [aɪ] - ไอ tie
ei [aɪ] - ไอ eidos
eigh [aɪ] - ไอ height
uy [aɪ] - ไอ buy
ai [aɪ] - ไอ aisle
ey [aɪ] - ไอ geyser
ye [aɪ] - ไอ dye
eye [aɪ] - ไอ eye
y...e [aɪ] - ไอ type
ae [aɪ] - ไอ maestro
ais [aɪ] - ไอ aisle
is [aɪ] - ไอ isle
ig [aɪ] - ไอ sign
ic [aɪ] - ไอ indict
ay [aɪ] - ไอ tayra
ui [aɪ] - ไอ guide
ar [ɑr] - อาร์ car
er [ɑr] - อาร์ sergeant
ear [ɑr] - อาร์ heart
are [ɑr] - อาร์ are
aar [ɑr] - อาร์ bazaar
er [ɛr] - แอร์ stationery
ar [ɛr] - แอร์ stationary
ere [ɛr] - แอร์ where
are [ɛr] - แอร์ ware
aire [ɛr] - แอร์ millionaire
eir [ɛr] - แอร์ heir
air [ɛr] - แอร์ hair
aar [ɛr] - แอร์ Aaron
aer [ɛr] - แอร์ aerial
ayr [ɛr] - แอร์ Ayr
ear [ɛr] - แอร์ bear
oi [ɔɪ] - ออย foil
oy [ɔɪ] - ออย toy
aw [ɔɪ] - ออย lawyer
uoy [ɔɪ] - ออย buoy
oy...e [ɔɪ] - ออย gargoyle
eu [ɔɪ] - ออย Freudian
ou [aʊ] - เอา out
ow [aʊ] - เอา now
ough [aʊ] - เอา bough
au [aʊ] - เอา tau
ao [aʊ] - เอา Laos
er [ər] - เออร์ fern
or [ər] - เออร์ worst
ur [ər] - เออร์ turn
ir [ər] - เออร์ thirst
yr [ər] - เออร์ myrtle
our [ər] - เออร์ journey
ear [ər] - เออร์ earth
err [ər] - เออร์ err
eur [ər] - เออร์ amateur
yrrh [ər] - เออร์ myrrh
ar [ər] - เออร์ grammar
oeu [ər] - เออร์ hors d'oeuvre
olo [ər] - เออร์ colonel
uer [ər] - เออร์ Guernsey
u [ju] - ยู music*
u...e [ju] - ยู use
eu [ju] - ยู feud
ue [ju] - ยู cue
iew [ju] - ยู view
eau [ju] - ยู beautiful*
ieu [ju] - ยู adieu*
ueue [ju] - ยู queue
ui [ju] - ยู nuisance*
ewe [ju] - ยู ewe
ew [ju] - ยู few
aea [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Judaea (จูเดีย)
ea [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Caribbean (แคริบเบียน)
eer [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
beer (เบียร์)
eir [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Peirse (เพียร์ส)
eo [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Napoleon (นะโปเลียน)
ere [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Cashmere (แคชเมียร์)
eu [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
oleum (โอเลียม)
ia [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
India (อินเดีย)
ie [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Soviet (โซเวียต)
ire [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
Hampshire (แฮมป์เชียร์)
iu [i+a] - เอีย
อ่านแยกพยางค์ในภาษาอังกฤษ
aluminium (อะลูมิเนียม)
ure - Pure (เพียวร์)

ดูเพิ่ม[แก้]