ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:นโยบายบอต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแก้ไขที่มีลักษณะเหมือนบอต[แก้]

ผู้แก้ไขที่เป็นมนุษย์ควรให้ความระมัดระวังในการแก้ไขที่ได้มีขึ้น โดยต้องมิให้การแก้ไขดังกล่าวทำให้เสียคุณภาพเพียงเพื่อต้องการให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือมีปริมาณมาก เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาท ประเด็นว่าการแก้ไขที่มีความเร็วสูงหรือมีปริมาณมากที่ (ก) ขัดต่อความเห็นพ้อง หรือ (ข) ก่อให้เกิดความผิดพลาดที่มนุษย์ที่แก้ไขอย่างเอาใจใส่จะไม่ก่อให้เกิดขึ้น จะได้กระทำขึ้นโดยบอตจริง ๆ โดยมนุษย์ที่ใช้สคริปต์ช่วยเหลือ หรือโดยบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือก็ดี ไม่ถือเป็นข้อพิจารณาทั้งสิ้น เนื่องจากไม่ว่าการแก้ไขจะเป็นในลักษณะใดข้างต้นที่ทำให้เสียระบบ จะต้องหยุดการแก้ไขเช่นว่านั้น มิเช่นนั้นผู้ใช้ดังกล่าวอาจถูกบล็อกได้ ทั้งนี้ การแก้ไขอย่างรวดเร็วเฉพาะในเวลาหนึ่ง ๆ ไม่ถือเป็นการแก้ไขที่ทำให้เสียระบบ

ผู้เขียนที่เลือกใช้เครื่องมือช่วยแก้ไขกึ่งอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขควรพิจารณาว่าการแก้ไขกึ่งอัตโนมัติที่กระทำขึ้นด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกติ มีจำนวนการแก้ไขมากกว่าปกติ หรืออาศัยการควบคุมดูแลเพียงเล็กน้อยอาจถือว่าเป็นบอตได้ หากมีข้อสงสัย ผู้ใช้ควรขออนุญาตใช้งานบอตก่อน ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ดูแลระบบอาจพิจารณาต่อไปว่าควรต้องอาศัยการขอความเห็นชอบในการใช้บอต และ/หรือต้องใช้บัญชีผู้ใช้บอตแยกต่างหากหรือไม่

การใช้เครื่องมือช่วยแก้ไข[แก้]

การใช้เครื่องมือช่วยแก้ไข (บ้างก็เรียกว่า "การแก้ไขกึ่งอัตโนมัติ") เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือการแก้ไขที่มีลักษณะซ้ำซากจำเจ แต่ไม่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในวิกิพีเดียโดยปราศจากการดำเนินการของผู้ใช้ ตัวอย่างของกรณีดังกล่าวเช่น การแก้ไขคำที่สะกดผิดพลาด การแก้ลิงก์ไปยังหน้าแก้ความกำกวม การเก็บกวาดการก่อกวน และการจัดหมวดหมู่โครงบทความ

ผู้เขียนที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้เครื่องมือช่วยแก้ไขเป็นจำนวนมาก ควรพิจารณาให้แน่ใจว่ามีความเห็นพ้องที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าไม่ปรากฎความเห็นพ้องอย่างชัดเจน ผู้เขียนอาจระบุความเห็นพ้องดังกล่าวในคำอธิบายอย่างย่อ ในหน้าผู้ใช้ หรือในหน้าคุยกับผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ดำเนินการแก้ไขนั้น ผู้เขียนอาจสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อดำเนินการดังกล่าวก็ได้ แต่บัญชีผู้ใช้นั้นต้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีด้วย ไม่ควรใช้บัญชีบอตเพื่อใช้กับเครื่องมือช่วยแก้ไข เว้นแต่จะได้ระบุการดำเนินการดังกล่าวไว้ในคำขออนุญาตใช้งานบอต

แม้ว่าการแก้ไขดังกล่าวมักจะไม่ถือว่าเป็นการใช้บอต การแก้ไขกึ่งอัตโนมัติที่กระทำขึ้นด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกติ มีจำนวนการแก้ไขมากกว่าปกติ หรืออาศัยการควบคุมดูแลเพียงเล็กน้อยอาจถือว่าเป็นบอตได้ หากมีข้อสงสัย ผู้ใช้ควรขออนุญาตใช้งานบอตก่อน ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ดูแลระบบอาจพิจารณาต่อไปว่าควรต้องอาศัยการขอความเห็นชอบในการใช้บอต และ/หรือต้องใช้บัญชีผู้ใช้บอตแยกต่างหากหรือไม่ การสร้างหน้ากึ่งอัตโนมัติเป็นจำนวนมากต้องอาศัยการขอความเห็นชอบในทุกกรณี

ผู้พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือในการแก้ไขอาจจัดทำมาตรการการให้ความเห็นชอบในเครื่องมือก็ได้ และถ้าจะต้องอาศัยการเห็นชอบให้ใช้งานบอตเพื่อใช้งานเครื่องมือนั้น การขอความเห็นชอบในการใช้งานบอตให้ถือเป็นกรณีเพิ่มเติมจากการอนุญาตให้ความเห็นชอบในการใช้เครื่องมือ AutoWikiBrowser เป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องมือช่วยเหลือที่มีกระบวนการให้ความเห็นชอบเป็นของตัวเอง หากเป็นไปได้ ควรเปิดเผยรหัสต้นฉบับของเครื่องมือที่ช่วยเหลือในการแก้ไขด้วย ทำนองเดียวกับบอต แต่จะไม่เปิดเผยก็ได้

สคริปต์ผู้ใช้[แก้]

สคริปต์ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขลักษณะส่วนติดต่อผู้ใช้ของมีเดียวิกิ หรือเพื่อทำให้การเข้าถึงฟังก์ชันที่ใช้โดยทั่วไปของผู้เขียนง่ายขึ้น สคริปต์เช่นนี้ไม่จำต้องขอความเห็นชอบในการใช้งานบอต