ภาษีอากรในประเทศออสเตรเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประเทศออสเตรเลียนั้นมีหลากหลายช่องทางในการจัดเก็บภาษีอากรที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศ ซึ่งภาษีรายได้เป็นรูปแบบที่สำคัญที่สุดของการจัดเก็บภาษีของประเทศออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ

ภาษีจากตัวบุคคลและการจัดเก็บภาษีจากบริษัทหรือธุรกิจที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลกลาง เพื่อนำภาษีที่เก็บรวบรวมนั้นไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อเป็นการแจกจ่ายสำหรับการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศของตนในเรื่องของสวัสดิการ การให้บริการด้านสุขภาพ การป้องกันประเทศ และโครงสร้างทั่วไป เช่น การคมนาคม เป็นต้น

ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของประเทศโดยแบ่งหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1.หน่วยงาน Common Wealth Government Tax Revenue มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีร้อยละ 70 ของรายได้จากการจัดเก็บภาษี โดยมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีทางอ้อม และจัดเก็บภาษีอื่น ๆ

2.หน่วยงาน State and local government tax revenue มีรายได้จากการจัดเก็บภาษียานพาหนะขนส่ง ภาษีดอกเบี้ยธนาคาร ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services หรือ GST)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[แก้]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บในประเทศออสเตรเลียเป็นภาษีในรูปแบบของภาษีก้าวหน้า เกณฑ์การเสียภาษีในปัจจุบันคือ 18,200$ พลเมืองของประเทศออสเตรเลียทุกคนต้องเสียภาษีรายได้

บุคคลธรรมดาเมื่อมีรายได้เกินจำนวนที่กำหนดในแต่ละปีภาษี ซึ่งคิดคำนวณรายได้จากเงินเดือน รายได้จากธุรกิจ และดอกเบี้ยที่ได้รับเงินฝากธนาคารหรือจากการลงทุนอื่นๆ

Taxable income Tax on this income Effective tax rate
0 – $18,200 Nil 0%
$18,201 – $37,000 19c for each $1 over $18,200 0 – 9.7%
$37,001 – $80,000 $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000 9.7 – 21.9%
$80,001 – $180,000 $17,547 plus 37c for each $1 over $80,000 21.9 – 30.3%
$180,001 and over $54,547 plus 45c for each $1 over $180,000 30.3 – 44.9%

ภาษีนิติบุคคล[แก้]

ธุรกิจและบริษัทต้องจ่ายเงินภาษีให้แก่รัฐบาลโดยเสียภาษีในรูปแบบของการเสียภาษีนิติบุคคลที่ธุรกิจหรือบริษัทได้รับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ ซึ่งแตกต่างจากชนิดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เก็บภาษีแบบก้าวหน้า เพราะรูปแบบการเก็บภาษีนิติบุคคลนั้น รัฐบาลได้จัดเก็บภาษีในรูปแบบคงที่ ในอัตราร้อยละ30 ของรายได้ที่ได้รับ

ภาษีทางอ้อม[แก้]

ยกตัวอย่าง เช่น 1.ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บในสินค้าบางประเภทที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย คือสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์ยาสูบ น้ำมันปิโตรเลียม เชื้อเพลิงทางเลือก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงภาษีที่เรียกเก็บจากการเดินทางของผู้ที่ใช้บริการในการโดยสารด้วยสายการบินและรวมไปถึงการขนส่งทางทะเล 2.ภาษีศุลกากรซึ่งภาษีศุลกากรนี้จะถูกกำหนดไว้ในสินค้านำเข้าจำนวนมาก เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ น้ำหอมและสินค้ารายการอื่นๆ เป็นต้น

ภาษียานพาหนะขนส่ง[แก้]

เป็นภาษีที่ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือการเดินทางทางทะเลต้องจ่ายให้รัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเป็นค่าชดเชยที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[แก้]

ออสเตรเลียมีการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีประจำปี เก็บจากผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยคิดจากมูลค่าที่ดินจากการประเมินของสภาท้องถิ่น

ภาษีสินค้าและบริการ[แก้]

รัฐบาลเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการในอัตรา 10 % ในการซื้อสินค้าและบริการในแต่ละครั้ง โดยภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะถูกรวบไปกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อได้ซื้อไปแล้วโดยอัตโนมัติ แต่ยังมีสินค้าและบริการบางอย่างที่รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อสินค้าและใช้บริการ คือ 1.อาหาร 2.บริการทางการแพทย์ 3.การศึกษา และ4.ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอยู่นอกเหนือภาษีมูลค่าเพิ่ม