ภววิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ภววิทยา (แก้ความกำกวม)

ภววิทยา[1] (อังกฤษ: ontology) เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องสภาวะแห่งความมีอยู่หรือการดำรงอยู่จริง (being) ของสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อการค้นหาคำตอบว่า อะไรคือสัจจธรรมอันจริงแท้ที่สุด (ultimate reality) ภววิทยา ถือว่าเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ อภิปรัชญา อันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะว่ามีจริงหรือไม่ แต่ในส่วนภววิทยา Ontology จะศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไร เช่นจิต หรือวัตถุเป็นความจริงมูลฐาน โดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน คือ ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือความแท้จริงที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ปรัชญา ภววิทยา ยังถูกนำไปประยุกต์เข้ากับศาสตร์อื่นๆอีกด้วยเช่น ภววิทยาสารสนเทศ (ontology information science), ภววิทยาวิศวกรรม (ontology engineering), ภววิทยาภาษา (ontology language)

อ้างอิง[แก้]

  1. ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน ค้นหาคำว่า "ontology", สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2559