ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ความยาว =
|สมัย = [[กรุงศรีอยุธยา]]
|ปี = ประมาณ พ.ศ. 2034 - 2072
|ชื่ออื่น =
}}
 
'''ลิลิตยวนพ่าย''' เป็นวรรณคดีประเภทสดุดีวีรกรรมของ[[พระมหากษัตริย์]] จัดเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แต่สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในรัชสมัย[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2]] เพื่อเฉลิมพระเกียรติ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] คำว่า "ลิลิต" หมายถึง คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่งซึ่งใช้[[โคลง]]และ[[ร่าย]]ต่อสัมผัสกันเป็นเรื่องยาว ส่วน "ยวน" หมายถึง [[ชาวยวน]] ชาติพันธุ์หลักใน[[อาณาจักรล้านนา]] ดังนั้นลิลิตยวนพ่ายจึงมีเนื้อหากล่าวถึงสงครามที่[[อาณาจักรอยุธยา]]มีชัยเหนือ[[อาณาจักรล้านนา]]นั่นเอง<ref>พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542</ref>
 
ลิลิตยวนพ่ายแต่งเป็นลิลิตดั้น กล่าวคือ เป็นร่ายดั้น 2 ตอนและโคลงดั้นบาทกุญชร 365 บท<ref> [http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK24/chapter1/t24-1-l2.htm#sect1 ลิลิตยวนพ่าย]</ref> ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยโบราณ เขมร สันสกฤต และบาลี จึงอ่านเข้าใจได้ยาก ใช้ภาษาที่ประณีตงดงาม ศัพท์สูงส่งวิจิตร เต็มไปด้วยชั้นเชิงสูงด้านการใช้ภาษา และเป็นแบบอย่างในการแต่ง[[ลิลิตตะเลงพ่าย]]ของ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส]]
 
* สมเกียรติ วันทะนะ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). โลกการเมืองใน''ยวนพ่ายโคลงดั้น''. '''วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร''' ปีที่ 40 ฉบับที่ 1: 180-210.
* ปัทมา ฑีฆประเสิรฐกุล, ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (2557, มกราคม - มีนาคม). ''เชียงชื่น'': ความสำคัญที่มีต่อการสร้างวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใน''ยวนพ่ายโคลงดั้น''. '''วารสารสุทธิปริทัศน์''' ปีที่ 28 ฉบับที่ 85: 270-286.
 
== อ้างอิง ==
223

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์