พรรครวมใจไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรครวมใจไทย
Ruam Jai Thai Party
หัวหน้าพรรคดร.นพดล อมรเวช
นายทะเบียนพรรคดลฤดี เลขพลการ
ผู้ก่อตั้งพรรคดร.นพดล อมรเวช
คำขวัญพรรคสร้างสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สร้างชาติ
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 20 เดือนก่อน (2018-03-02)
ที่ทำการพรรคเลขที่ 158/80 หมู่บ้านสบาย สบาย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สี     สีชมพู
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง


พรรครวมใจไทย (อังกฤษ:Ruam Jai Thai Party/RJP/ชื่อย่อ:รจท.) กลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจดแจ้งชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มี ดร.นพดล อมรเวช เป็นผู้ยื่นจดแจ้ง [1] มีการเปิดตัวพรรคพร้อมกับรับรองข้อบังคับพรรค อุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค ชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค และตราสัญลักษณ์พรรค พร้อมกับทำการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 [2] และได้มีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

และนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุมครั้งที่ 38/2561(2) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรครวมใจไทย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เป็นลำดับที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [3]

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

คณะกรรมการบริหารพรรค ชุดที่ 3 (ตั้งแต่ 22 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน)

 1. ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรค
 2. พันตำรวจโท ชรัด พังจุนันท์ รองหัวหน้าพรรค
 3. นายพันธ์สุรเชษฐ์ สัสดีเดช เลขาธิการพรรค
 4. นายทองเจริญ ตุ่นทอง รองเลขาธิการพรรค
 5. นางแววตา นาคแก้ว เหรัญญิกพรรค
 6. นางภทรชนก อรรถานิธี รองเหรัญญิกพรรค
 7. นางสาวดลฤดี เลขพลการ นายทะเบียนสมาชิก
 8. นายฎิชยพงษ์ แช่มเทศ โฆษกพรรค
 9. ร.ต.ท.พิพัฒน์ เกตุดี กรรมการบริหารพรรค
 10. ร.ต.ต.ชาญ แก้วชัยสา กรรมการบริหารพรรค
 11. นายจตุพล สิงห์มรกต กรรมการบริหารพรรค
 12. นายสันทัด สร้อยศรี กรรมการบริหารพรรค

สัญลักษณ์ของพรรค[แก้]

มีความหมายว่า การรวมพลังใจ พลังกาย ความรู้ความสามารถ และพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง บนพื้นฐานคุณธรรมนำประชาชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยยึดถือหลักความมั่นคงและศรัทธาสูงสุดต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

อุดมการณ์และเจตจำนงพรรค[แก้]

มุ่งมั่นในการที่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนและปวงชนชาวไทยที่ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการธรรมาภิบาล พรรครวมใจไทยมุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืองใหม่ มีเจตจำนงในการเป็นพรรคการเมืองนำประชาชนและสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักการ”คุณธรรมนำประชาชน”และทำหน้าที่สร้างสรรค์พลังสามัคคีทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาและเกิดสังคมแห่งความสุข และสันติสุขต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา โดยยึดในหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนสากล ที่สำคัญพรรครวมใจไทยเรามุ่งมั่งชัดเจนในการเป็นสถาบันการเมืองของประเทศที่เป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างชนชั้นของสังคมไทย ทั้งนี้ พรรครวมใจไทยพร้อมนำพาประชาชน สังคม และประเทศไทย ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นไทยและคนไทยไปสู่การยอมรับ ความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อนานาอารยะประเทศ

นโยบายพรรค[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.matichon.co.th/politics/news_862462
 2. http://www.siampollnews.com/detail-politics.php?id_news=28
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมใจไทย