พรพรรณ ฟูตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ฟูตระกูล (27 กรกฎาคม 2492 - ) อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยที่เน้นเรื่องท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับชื่อเรียกสถานที่นั้น ๆ นับว่าเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง

ดร. พรพรรณ จบปริญญาตรี เกียรตินิยม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เกียรตินิยม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากบัณฑิตวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล

ดร. พรพรรณ เป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักของศิษย์ และทุ่มเทกับการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย