ผู้ใช้:Tanathorn/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรที่รวมคนทำงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบาย กฎหมาย เพื่อพิทักษ์ และสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

ประวัติ[แก้]

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เดิมคือ เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งเมื่อปี 2550 เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมาย ทนายความที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในทางวิชาการและการใช้มาตรฐานทางกฎหมาย เช่น การดำเนินคดี โดยมีความหวังร่วมกันว่า จะสามารถสร้างสรรค์บรรทัดฐานทางกฎหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม

ต่อมาเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ในชื่อว่า สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน[1]

 1. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดตั้งสมาคมราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 25ง วันที่ 7 มีนาคม 2556

วัตถุประสงค์และภารกิจ[แก้]

 1. ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
 2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ให้ประชาชนตื่นตัว และยึดถือปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
 3. เสริมสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวาง มีสถานะและบทบาทเป็นที่ยอมรับในสังคม
 4. ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถร้องเรียน ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรับมอบอำนาจดำเนินคดี หรือดำเนินการใด ๆ ในทางกฎหมาย แทนบุคคลต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.
 5. ส่งเสริมการรณรงค์และผลักดันนโยบายและกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน
 6. ร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส

ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย[แก้]

เป็นผู้จัดอบรมเสริมสร้างแนวคิดและศักยภาพนักกฎหมาย สมาชิกและประชาชน รวมทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล ฯลฯ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางกฎหมาย

ฝ่ายคดียุทธศาสตร์[แก้]

เป็นฝ่ายประสานงานนักกฎหมายและทนายความให้ความช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

ฝ่ายวิชาการและรณรงค์[แก้]

เป็นแหล่งฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาวิจัย พิจารณากฎหมายและร่างกฎหมายตลอดจนผลักดันการใช้และการตีความกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ใช้งานวิชาการสนับสนุนงานคดี เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในทางวิชาการและในการดำเนินคดีและสื่อสารประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขไปสู่สาธารณะ สร้างการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในสังคม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมต่อไป

กิจกรรมของสมาคม[แก้]

 1. เสริมสร้างศักยภาพของนักกฎหมายและเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทำงานกับอาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อเปิดมุมมอง สร้างความเข้าใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
 2. เสนอความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายและการกระทำที่ละเมิดหรือจำกัดสิทธิมนุษยชน เสนอและผลักดันร่างกฎหมายภาคประชาชน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ให้ความช่วยเหลือคดีสิทธิมนุษยชนที่เป็นคดียุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ดี
 4. ส่งเสริม ผลักดันให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์มีมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนที่กว้างขวางมากขึ้น ขยายฐานสมาชิก การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในแต่ละภาค และในสถาบันการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]