ผู้ใช้:Ekachaisonklin/กระบะทราย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ทำเนียบนางสาวเชียงใหม่

  คนที่ พ.ศ. นางสาวเชียงใหม่ หมายเหตุ
  1. 2480 บัวเที่ยง พรหมชนะ
  2. 2481 กาบแก้ว เทพมา
  3. 2482 บัวแก้ว อินทร์สุวรรณ
  2483 (งดจักการประกวด)
  4. 2484 ละมุน พันธ์มินทร์
  2485 - 2491 (งดจัดการประกวด)
  5. 2492 สุมิตรา กัญชนะ
  6. 2493 อร โสภาณะศุกร์
  7. 2494 จันทรา อุปนันท์
  8. 2495 ดวงจันทร์ บุญศรี รองอันดับ 1 นางสาวไทย 2495
  9. 2496 บัวเขียว โสมนัส
  10. 2497 ประทุมพร สมเกตุ
  11. 2498 นวลอนงค์ แก้วยานะ
  12. 2499 พันธิพา นันทยา
  13. 2500 สำรวย อุดมศรี
  14. 2501 สำราญ อุดมศรี
  15. 2502 ศิรินารถ ขัติสงคราม
  16. 2503 จันทร์ฉาย วรมิตร
  17. 2504 รัชฎาพร ศรีวิชัย
  18. 2505 ฉวีวรรณ ไชยทา
  19. 2506 วาสนา บุตรโสภา
  20. 2507 ประภัสสร ไชยยศ
  21. 2508 ศิริพรรณ จอมวัง
  22. 2509 เรวดี มูลประการ
  23. 2510 รุ่งทิพย์ สมุทรประพุทธ (ภิญโญ) รองอันดับ 1 นางสาวไทย 2510
  24. 2511 เนตรทราย ชลาธาร รองอันดับ 3 นางสาวไทย 2511
  25. 2512 สุพัตรา กัญชนะ
  26. 2513 เบญจวรรณ วรรณประกาย
  27. 2514 นันทนิจ เรืองศิริ
  28. 2515 พวงเพชร จันทประภา
  2516 - 2526 (งดจัดการประกวด)
  29. 2527 วิจิตรา กุลวารินทร์
  30. 2528 วราวรรณ กรใหม่
  31. 2529 จันทิพา (สรารัตน์) ชัยวารินทร์ (หรุ่มเรืองวงศ์) รองอันดับ 1 นางสาวไทย 2529
  32. 2530 มัลลิกา เกรียงไกร รองอันดับ 3 นางสาวไทย 2530
  33. 2531 พิมพิไล ไชยโย รองอันดับ 2 นางสาวไทย 2531
  32. 2532 อรัญญา เดชารัตน์
  33. 2533 วิภาวรรณ จันทวงศ์ รองอันดับ 2 นางสาวไทย 2533
  34. 2534 อิสริยะ อภิชัย มิสไทยแลนด์เวิร์ล 2534 (1991)
  35. 2535 นริศรา เมืองเงิน
  36. 2536 ประภัสสร ผลเลิศ (บุญญากรณ์)
  37. 2537 กาญจนา รุ่งเรืองมณีรัตน์
  38. 2538 แสงเทียน ศรีนพรัตน์
  39. 2539 วริศรา (นิรชรา) อัศวรานนท์ (คำยา) ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด MISS UNIVERSE 1996
  40. 2540 อิศรีย์ ศรีจันทร์เที่ยง
  41. 2541 กนกรัตน์ งามจิต
  42. 2542 ชนัญชิตา สิรภัทร
  43. 2543 ฉัตรวิไล สินธุไชย
  44. 2544 ดวงใจ วินิจกุล
  45. 2545 ณภาพร เจริญทรัพย์
  46. 2546 ภาสินี วงษ์บุญตรี
  47. 2547 วันจุฬา ศรลัมภ์
  2548 (งดจัดการประกวด)
  48. 2549 ตรีชฎา (กุลนิษฐ์) วาณิชย์กุล (ตรีวาณิชย์กุล) ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2553 (2010)
  49. 2550 รยากร สุวรรณ์ ขวัญใจช้างไทย มิสไทยแลนด์เวิร์ล 2552 (2009) และรองอันดับ 2 มิสทีนอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2547 (2004)
  50. 2551 เสาวลักษณ์ พรหมศร Miss Think Positive นางสาวไทย 2551
  51. 2552 ผ่องพรรณ แก้วมโน รองอันดับ 2 MISS TOURISM QUEEN ASIA 2013
  52. 2553 กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทย 2553 พร้อมตำแหน่ง ขวัญใจช่างภาพ + Miss Intelligent + Miss Body Perfect
  53. 2554 เก็ตถวา วิศัทวัฒนา
  54. 2555 สิริน ไตรวุฒิพิพัฒนกุล นางงามผิวสวย + เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2555 (2012)
  55. 2556 พัทยาภรณ์ เทพวีระพงศ์
  56. 2557 วรลักษณ์ ใจจา