บุพพนิมิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บุพพ นิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายให้รู้ หรือสิ่งที่บ่งบอกล่วงหน้า พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่า ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองให้เห็นก่อนฉันใด ก่อนที่อริยมรรค ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน

1.การมีกัลยาณมิตร มีเพื่อนดีที่แนะนำประโยชน์

2.ความ พร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบในชีวิติของตนและในการอยู่ร่วมในสังคม

3.ความ ถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝ่รักในปัญญา ในจริยธรรม ใฝ่รู้ความจริง และใฝ่ความดี

4.ความ ถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกพัฒนาตนเอง เห็นความสำคัญของการที่จะต้องฝึกฝนตน

5.ความ ถึงพร้อมด้วยทิฐิ ยึดถือในหลักการ และมีความเห็นความเข้าใจพื้นฐานที่มองเห็นสิ่งหลายตามเหตุปัจจัย

6.ความ ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของกาลเวลา เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดค้นหาความจริงหรือใน ชีวิตที่ดีงามให้สำเร็จ

7.การ รู้จักใช้วิความคิดที่ถูกวิธี คิดเป็น คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดพิจารณา และมองสิ่งทั้งหลายให้ได้ความรู้และได้ ประโยชน์ที่เอาใช้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า