นัมไพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นัมไพ เป็นส่วนขยายของภาษาไพทอน เพื่อจัดการเมทริกซ์หรืออาร์เรย์หลายมิติรวมถึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ทำงานบนอาร์เรย์เหล่านี้

นอกจากนั้นคลังซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและเสรีนี้มีฟังก์ชันหลายอย่างที่จัดการและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างอาร์เรย์โดยตรงจากไฟล์ หรือเพื่อบันทึกอาร์เรย์ในไฟล์ เพื่อจัดการเวกเตอร์ เมทริกซ์ และพหุนาม

นัมไพเป็นฐานเพิ่มเติมของ SciPy ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมคลังโปรแกรมของ Python เกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง[แก้]

การสร้างตาราง[แก้]

>>> import numpy as np
>>> x = np.array ([1, 2, 3])
>>> x
array ([1, 2, 3])
>>> y = np.arange (10)
>>> y
array ([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน[แก้]

>>> a = np.array ([1, 2, 3, 6])
>>> b = np.linspace (0, 2, 4)
>>> c = a - b
>>> c
array ([ 1.    , 1.33333333, 1.66666667, 4.    ])
>>> a**2
array ([ 1, 4, 9, 36])

ฟังก์ชันสากล[แก้]

>>> a = np.linspace (-np.pi, np.pi, 100) 
>>> b = np.sin (a)
>>> c = np.cos (a)

พีชคณิตเชิงเส้น[แก้]

>>> from numpy.random import rand
>>> from numpy.linalg import solve, inv
>>> a = np.array ([[1, 2, 3], [3, 4, 6.7], [5, 9.0, 5]])
>>> a.transpose ()
array ([[1. , 3. , 5. ],
    [ 2. , 4. , 9. ],
    [ 3. , 6.7, 5. ]])
>>> inv (a)
array ([[-2.27683616, 0.96045198, 0.07909605],
    [ 1.04519774, -0.56497175, 0.1299435 ],
    [ 0.39548023, 0.05649718, -0.11299435]])
>>> b = array ([3, 2, 1])
>>> solve (a, b) # résout ax = b
array ([-4.83050847, 2.13559322, 1.18644068])
>>> c = rand (3, 3) # crée une matrice 3x3 au hasard
>>> c
array ([[ 3.98732789, 2.47702609,  4.71167924],
    [ 9.24410671,  5.5240412 , 10.6468792 ],
    [ 10.38136661,  8.44968437, 15.17639591]])
>>> np.dot (a, c) # multiplication de matrices
array ([[ 53.61964114, 38.8741616 ,  71.53462537],
    [ 118.4935668 ,  86.14012835, 158.40440712],
    [ 155.04043289, 104.3499231 , 195.26228855]])
>>> a @ c # depuis Python 3.5 et นัมไพ 1.10, équivalent à np.dot (a, c) 
array ([[ 53.61964114, 38.8741616 ,  71.53462537],
    [ 118.4935668 ,  86.14012835, 158.40440712],
    [ 155.04043289, 104.3499231 , 195.26228855]])

หมายเหตุและอ้างอิง[แก้]


ดูเพิ่ม[แก้]

 • SciPy  : คลังเกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]