คุณธรรมทางเทววิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คุณธรรมทางเทววิทยา (อังกฤษ: Theological virtues) เป็นหลักธรรมที่บรรจุในคัมภีร์ไบเบิล ว่าด้วยการหลุดพ้นจากอบายมุข อันได้แก่:

  • ความศรัทธา (πίστις) - ความเชื่ออันมั่นคง
  • ความหวัง (ἐλπίς) - ความคาดหวังหรือความปรารถนาที่จะได้รับ ช่วยป้องกันความสิ้นหวัง และการยอมจำนน
  • ความรัก หรือ ความกรุณา (ἀγάπη) - ความรักความไม่เห็นแก่ตัว ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนและด้วยความเต็มใจ การช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน

ทั้งสามปรากฏในพระธรรม 1 โครินธ์ 13:13 (1 โครินธ์ บทที่ 13 ข้อที่ 13) ว่า

"และตอนนี้จะตั้งอยู่บนความศรัทธา ความหวัง และความรัก แต่ทั้งสามอย่างนี้ ความรักยิ่งใหญ่ทีสุด" (Geneva Bible, 1560)

ดูเพิ่ม[แก้]