ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นลำดับคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งผ่านการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุงหลักสูตรต่อในปี พ.ศ. 2550 โดยทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2536 และผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งผ่านการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุงหลักสูตรต่อในปี พ.ศ. 2551 โดยทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ภาควิชา คือ

  1. ภาคสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. ภาคสาขาวิชาฟิสิกส์
  3. ภาคสาชาวิชาเคมี
  4. ภาคสาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  5. ภาคสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยให้บริการแก่นักศึกษาภายในคณะวิชา และให้บริการแก่คณะอื่นๆ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ทำเนียบคณบดี[แก้]

  1. รศ. ดร. ทวี หอมชง
  2. ดร. จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
  3. ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี - ปัจจุบัน