การวิเคราะห์ระบบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การวิเคราะห์ระบบ (อังกฤษ: systems analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อออกแบบระบบการทำงานใหม่ (New System) นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่แล้ว เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบต้องการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยก่อนที่ระบบงานใหม่ ยังไม่นำมาใช้งาน ระบบงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า ระบบปัจจุบัน แต่ถ้าต่อมามีการพัฒนาระบบใหม่และนำมาใช้งาน เราะจะเรียกระบบปัจจุบันที่เคยใช้นั้นว่า ระบบเก่า (Old system)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ[แก้]

  • วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering and Water Fall Model)
  • แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
  • การบริหารโครงการ (Project Management)
  • แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept)
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML (Object-Oriented Analysis and Design with UML)