คุณธรรมหลัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คุณธรรมพื้นฐานสี่ประการ (อังกฤษ: Cardinal virtues) หมายถึงหัวใจของคุณธรรมสำคัญตามความเชื่อของคริสเตียนบางกลุ่มที่ ประกอบด้วย:

 • ความรอบคอบ - ความสามารถในการตัดสินระหว่างสิ่งที่ควรจะเลือกปฏิบัติ
 • ความยุติธรรม - ความสามารถในการสร้างดุลยภาพระหว่างความต้องการของอัตตากับสิทธิและความต้องการของผู้อื่น
 • ความอดทน - ความสามารถในการควบคุมตนเองและการระงับใจจากสิ่งที่ล่อลวง
 • ความพอประมาณ - ความสามารถในการรู้ถึงความพอดีไม่เกินเลย

คุณธรรมพื้นฐานสี่ประการมาจากปรัชญาดั้งเดิมของเพลโต ที่นำมาประยุกต์โดยนักบุญเช่น แอมโบรสแห่งมิลาน ออกัสตินแห่งฮิปโป และโทมัส อควีนาส

ในภาษาอังกฤษ คำว่า cardinal มาจากภาษาลาตินว่า "cardo" หรือ "บานพับ" ซึ่งหมายถึงสี่งที่ยึดเหนี่ยวประตูที่เปิดไปสู่ชีวิตอันเต็มไปด้วยกิเลส ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเช่นสำนวนที่ว่า "Cardinal rules" หรือ "กฎพื้นฐาน" ที่ไม่ควรเลี่ยง

คุณธรรมพื้นฐานสี่ประการซึ่งพรรณนาไว้บนสุสานของสมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 2 ในมหาวิหารแบมเบิร์ก
Iustitia
(ความยุติธรรม)
Fortitudo
(ความอดทน)
Sapienta
(ความรอบคอบ)
Temperantia
(ความพอประมาณ)
Iustitia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg Fortitudo Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg Sapientia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg Temperantia Papstgrab Bamberg aus Gottfried Henschen u Daniel Papebroch 1747.jpg

เพลโตเปรียบคุณธรรมสี่ประการกับลำดับชั้นของพลเมืองและความสามารถของมนุษย์ไว้ในหนังสือ อุตมรัฐ อันได้แก่:

 • ความพอประมาณ เปรียบกับชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ชาวนาและช่างฝีมือ ผู้มีความอยากเช่นสัตว์
 • ความอดทน เปรียบกับชนชั้นนักการสงคราม ผู้ประกอบด้วยจิตวิญญาณอันกล้าหาญ
 • ความรอบคอบ เปรียบกับชนชั้นปกครอง และการใช้เหตุผล
 • ความยุติธรรม ไม่อยู่ในระบบชนชั้นใด และเป็นสิ่งที่แบ่งแยกลักษณะของบุคคลในแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นของทั้งสามชั้น

ปรัชญาต่าง ๆ นี้อาจจะนำไปสู่ปรัชญาของชาวยิวใน Book of Wisdom 8:7 ที่กล่าวว่า "[ปัญญา] สอนให้มีความพอประมาณ ความอดทน ความรอบคอบ และความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีสิ่งใดที่มีประโยชน์เหนือไปกว่า’"

ประวัติ[แก้]

ขณะที่ประวัติศาสตร์ได้ย้อนไปถึงสี่วันแรกกลับไปยังนักปรัชญาชาวกรีก และสามารถใช้ได้กับบุคคลทุกหมู่เหล่าที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดี ความดีสามประการแห่งนักบุญบริสุทธิ์ ได้ปรากฏเป็นลักษณะเฉพาะแก่ชาวคริสเตียน ซึ่งเขียนขึ้นโดยนักบุญพอลในพันธสัญญาใหม่

ในปฐมกาล บทที่ 28 ยากอบได้อธิบายถึงวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับบันไดซึ่งจะนำพาไปสู่สรวงสวรรค์ ในประเพณีปากเปล่า มีตัวการสำคัญสามตัวขึ้นบันได ซึ่งถูกตั้งชื่อว่าเป็น ความศรัทธา ความหวัง และ ความรัก (ใน ไบเบิ้ลของพระเจ้าเจมส์ กล่าวว่าเป็น "ความกรุณา" (Charity) แต่ว่าความกรุณาก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า caritas อันหมายถึง "ความรัก" เช่นเดิม) โดยทั้งสามได้ถูกกล่าวถึงใน 1 โครินธ์ บทที่ 13 และจากการพาดพิงถึงนี้ คุณสมบัติเจ็ดประการนั้นบางครั้งได้ถูกเรียกรวมกันว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานสี่ประการ (ความรอบคอบ ความอดทน ความยุติธรรมและความความพอสมควร) และสามคุณธรรมจากสวรรค์ (ความศรัทธา ความหวังและความกรุณา)

ในวรรณกรรมเยาวชนชุด อาณาจักรแห่งกาลเวลา คุณธรรมพื้นฐานนั้นก็มีพื้นฐานมาจากคุณธรรมทั้งเจ็ดประการ (มีคุณสมบัติตามคุณธรรมต่าง ๆ ของพินัยกรรม) ซึ่งถูกใช้ต่อต้านกับ บาปทั้งเจ็ดประการ ซึ่งประกอบด้วย ความอ่อนน้อม ความโอบอ้อมอารี ความรักฉันพี่น้อง ความว่านอนสอนง่าย ความบริสุทธิ์ ความพอประมาณ และความขยันหมั่นเพียร

การพรรณนา[แก้]

ความดีพื้นฐานสี่ประการมักจะถูกพรรณาให้เห็นบ่อย ๆ ว่าเป็น รูปปั้นเชิงเปรียบเทียบของสตรี และเคยเป็นหัวข้อที่เป็นที่นิยมกันในหมู่ปฏิมากรที่มีชื่อเสียง โดยที่คุณสมบัติและชื่อของรูปปั้นดังกล่าวนี้จะผันแปรไปตามความหมายของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

บนสุสานของ เซอร์ จอห์น ฮอปแฮม ในโบสถ์เซนต์แมรี่ เซาท์ ดัลตัน ได้ให้ความหมายของรูปปั้นทั้งสี่ว่า

 • ความยุติธรรม (Justice) - ถือดาบในมือ
 • ความพอควร (Temperence) - ผสมไวน์และน้ำในเหยือกสองใบ
 • ความอดทน (Fortitude) - เสาหินปรักหักพัง
 • ความซื้อสัตย์ (Truth) - ถือกระจกและถูกโจมตีโดยอสรพิษ

ลิงก์เพิ่มเติม[แก้]