ความยาวพันธะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความยาวพันธะภายในโมเลกุลของคาร์บอนิลซัลไฟด์

ความยาวพันธะ (อังกฤษ: Bond Length) คือ ระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของอะตอมที่สร้างพันธะเคมีกัน ซึ่งความยาวพันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่งๆจะมีค่าเฉพาะในแต่ละโมเลกุลและมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการวัด เช่น การวัดโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนในสถานะแก๊ส (gas-phase electron-diffraction)ความยาวพันธะจะเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างอะตอมของสถานะการสั่น (vibrational states)ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หากการวัดใช้เทคนิคทางโครงสร้างรังสีเอ็กซ์ (X-ray crystal structural method)แล้ว ความยาวพันธะจะเท่ากับระยะทางระหว่างจุดกึ่งกลางของที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียสทั้งสอง เป็นต้น ดังนั้น ความยาวพันธะที่นักเคมีกล่าวถึงกันจึงหมายถึงความยาวพันธะเฉลี่ยที่ได้จากการเฉลี่ยความยาวพันธะที่พบในโมเลกุลต่างๆ อนึ่ง ความยาวพันธะยังมีความสัมพันธ์กับอันดับพันธะ (bond order) อีกด้วย

{| class="wikitable centered" style="text-align:center"

|+ ความยาวพันธะในสารอินทรีย์ |- class="hintergrundfarbe6" ! C–H || ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm) !! C–C || ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm) !! พหุพันธะ || ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm) |- | sp3–H || 110 || sp3–sp3 || 154 || เบนซีน || 140 |- | sp2–H || 109 || sp3–sp2 || 150 || แอลคีน (C=C) || 134 |- | sp–H || 108 || sp2–sp2 || 147 || แอลไคน์ (C≡C) || 120 |- | || || sp3–sp || 146 || || |- | || || sp2–sp || 143 || || |- | || || sp–sp || 137 || || |}

ตัวอย่างความยาวพันธะเฉลี่ย[แก้]

{| class="wikitable centered" style="text-align:center"

|- class="hintergrundfarbe6" ! พันธะ !! ความยาวในหน่วยพิโคเมตร (pm) |- | H-H || 74 |- | F-F || 142 |- | Cl-Cl || 199 |- | Br-Br || 228 |- | I-I || 267 |- | O=O || 121 |- | N≡N || 110 |- | N-H || 101 |- | O-H || 96 |- | F-H || 92 |- | Cl-H || 127 |- | Br-H || 141 |- | I-H || 161 |- | C-O || 143 |- | C=O || 120 |- | C-N || 147 |- | C-Li || 188 - 193 |- | C-Na || 222 |- | C-K || 254 |}

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]