ข้ามไปเนื้อหา

Service-oriented architecture

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Service-oriented architecture SOA ซึ่งก็คือ การสร้างและพัฒนา ซอฟต์แวร์โดยใช้แนวคิดของ โครงสร้างของธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งมาจากแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก แนวคิดแบบ "รูปแบบ เป็นผลมาจาก การใช้งาน" (form follows function)

SOA คือ ชุดของซอฟต์แวร์หนึ่งๆ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานโดยจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ระหว่างเฟส ของการพัฒนาระบบ (systems development) กับ การควบรวมการประมวลผล (integration in computing) ระบบใดๆ ที่ถูกออกแบบบนพื้นฐานของ SOA นั้น จะประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบรวมการให้บริการ ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้ได้กับระบบต่างๆที่หลากหลาย หรือ ระบบที่ถูกแบ่งแยกออกตาม หน่วยงานองค์กร หรือ ธุรกิจที่แตกต่างกัน

SOA ยังเป็นผู้จัดหาการให้บริการต่างๆให้กับผู้บริโภค เช่น web-based applications ที่ให้บริการในรูปแบบของ SOA-based services ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน หรือ แผนกต่างๆที่ถูกแบ่งแยกภายในองค์กร สามารถนำ SOA service มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยระบบจะควบรวมการปฏิบัติแม้แต่ภาษาในการพัฒนาโปรแกรมที่แตกต่างกันแต่ละแผนก ดังนั้น หน่วยงานย่อยต่างๆ จึงถูกเรียกว่า Client จะได้รับผลประโยชน์ในการใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างสะดวก และ เป็นที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น XML จึงเข้ามามีบทบาท เป็นตัวทำหน้าที่เป็น interface ให้กับ ระบบ SOA service SOA ทำหน้าที่ รวบรวม แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ถูกพัฒนาในภาษาที่ต่างกัน ที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน ด้วยวิธีการ Web-based environment และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้กับแพลทฟอร์มที่หลากหลายด้วย ในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน แทนที่จะใช้ API ในระบบ SOA ออกแบบหน้าจอ interfaceที่ทำงานด้วย Protocols และ functionality ประเด็นสำคัญคือ การใช้งานของระบบ SOA นั้นจะร้องขอ "loose coupling of services" ด้วย Operating systems และ เทคโนโลยีอื่นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของแอปพลิเคชันเหล่านั้น SOA แบ่งฟังก์ชันออกเป็น หน่วยหรือ units หรือ การให้บริการ service อย่างชัดเจน ซึ่งผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงได้ทางเครือข่ายในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ใช้ สามารถใช้งาน ในการเพิ่มเติม หรือ นำข้อมูลกลับมาใช้ ในแอปพลิเคชันนั้นๆ

การให้บริการ และการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ ด้วยวิธีการ ส่งต่อข้อมูลในลักษณะที่ถูกกำหนด และ สามารถใช้งานร่วมกันได้ ในลักษณะความร่วมมือในกิจกรรมการให้บริการหนึ่งๆหรือ มากกว่าก็ได้

SOA เห็นได้อย่างชัดเจนในรูปแบบหนึ่งของการทำงานในลักษณะ distributed computing และ modular programming ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ mashups, SaaS, และ Cloud Computing เหล่านี้เป็น ลูกหลาน ที่เกิดจากแนวคิดของ SOA