Pangenesis

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Pangenesis เป็นทฤษฎีที่ Charles Darwin เสนอว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ทฤษฎี pangenesis เชื่อว่า อวัยวะต่างๆ ทั้งหมด ของสิ่งมีชีวิต จะไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดพันธุกรรม ผ่านทางอนุภาคของการถ่ายทอดที่เรียกว่า gemmule ดาร์วินเชื่อว่าอนุภาค gemmule มีขนาดระดับอะตอม จะถูกแยกออกมาจากอวัยวะต่างๆ แล้วไปรวมในอวัยวะสืบพันธุ์