ISO 15693

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ISO 15693 เป็นมาตรฐานที่บังคับใช้กับเทคโนโลยี RFID ที่มีความถี่ 13.65 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมุ่งเน้นในส่วนของอุปกรณ์ RFID ที่นำมาใช้ในงานด้าน Supply Chain และ Logistic