Guide Number

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Guide Number เป็นหน่วยในการวัดความสว่างจากไฟวาบ หรือแฟลช (Flash) ในการถ่ายภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลักที่มีผลกับความสว่างที่จะผ่านเข้ากล้อง 2 ปัจจัย คือ ขนาดหน้ากล้อง (F-Number) และระยะทาง (Distance) ด้วยค่านี้ทำให้ผู้ผลิตไฟวาบใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานสินค้า ให้มีคุณสมบัติตรงกัน และทำให้ผู้ใช้เลือกซื้อตามความสว่างของแต่ละรุ่น นอกจากนี้ การถ่ายภาพกลางคืนด้วยไฟวาบที่ปรับค่าเอง ก็ต้องอาศัยค่านี้ หรือตารางไกด์นัมเบอร์ (Guide Number Table) ในการคำนวณเพื่อปรับหน้ากล้อง หรือระยะทางให้ได้ความสว่างที่เหมาะสม ค่าGN ที่คำนวณจากปัจจัยหลักทั้ง ๒ ตัวจะคำนวณด้วยสูตรนี้

ไกด์นัมเบอร์ = ระยะทาง x ขนาดหน้ากล้อง

GN  = Distance x f-number
ดังตัวอย่างในตาราง
หน้ากล้อง f-16 f-11 f-8 f-5.6 f-4 f-2.8
ระยะทาง เมตร 1.2 1.8 2.5 3.6 5 7

จากตาราง เมื่อเอาระยะทางคูณด้วยขนาดหน้ากล้องในแต่ละค่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ ๒๐ หรือใกล้เคียง นั่นคือไฟวาบตัวนี้มีไกด์นัมเบอร์ ๒๐ นั่นเอง แต่ปัจจัยที่มีผลกับความสว่างของภาพที่จะถ่าย ไม่ได้มีแต่ปัจจัยที่ทำให้แสงเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันเท่านั้น ยังมีผลจากความไวของฟิล์ม หรือตัวรับภาพ (CCD or CMOS) และทางยาวโฟกัส หรือเลนส์ซูมด้วย ดังนั้นตารางที่สมบูรณ์จึงมักจะระบุ ISO และ Focus Length ด้วยเสมอ