Direct methanol fuel cell

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) เป็น Fuel Cell ชนิดใหม่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Fuel Cell ชนิด PEFC ตรงที่ทั้งสองชนิดใช้เป็น Membrane ชนิด Polymer เป็นอิเล็กโทรไลท์ อย่างไรก็ตามใน Fuel Cell ชนิดนี้ตัวมันเองจะเป็น Anode catalyst ดึงไฮโดรเจนออกจากเมททานอลเหลว (Liquid Methanol) Fuel Cell ชนิดนี้ถูกคาดว่าจะมีประสิทธิภาพประมาณ 40% อุณหภูมิใช้งานประมาณ 50-80 องศาเซลเซียส และหากต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องเพิ่มอุณหภูมิใช้งานให้สูงขึ้น