ข้ามไปเนื้อหา

Capability Maturity Model Integration

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Capability Maturity Model Integration (CMMI) เป็น Model สำหรับวัดระดับวุฒิภาวะขององค์กร เหมาะแก่การนำไปใช้งานด้านการปรับปรุงกระบวนการการทำงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างโดย Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา เวอร์ชันปัจจุบันคือ 1.3 [1]

ภาพรวม

[แก้]

CMMI แบ่งตามประเภทของงานได้ 3 กลุ่มคือ

 1. CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) ครอบคลุมกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [2]
 2. CMMI for Development (CMMI-DEV) ครอบคลุมกระบวนการด้านการพัฒนา [3]
 3. CMMI for Services (CMMI-SVC) ครอบคลุมกระบนการด้านการให้บริการ [4]


การประเมินระดับของ CMMI มีอยู่ 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับ มีความหมายดังนี้

 • ระดับ 1 มีการทำงานเกิดขึ้นในองค์กร
 • ระดับ 2 มีการใช้งานกระบวนการในระดับโครงการ
 • ระดับ 3 มีการใช้งานในระดับองค์กร
 • ระดับ 4 มีการวัดและประเมินการใช้กระบวนการ
 • ระดับ 5 มีการปรับปรุงกระบวนการ

กระบวนการ

[แก้]

กระบวนการหลัก คือกระบวนการที่ใช้ในทั้ง CMMI-ACQ, CMMI-DEV, CMMI-SVC มีอยู่ทั้งหมด 16 กระบวนการได้แก่ [5]

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม งานที่ครอบคลุม เป็นกระบวนการในระดับ
REQM Requirements Management การจัดการความต้องการ 2
PMC, WMC Project Monitoring and Control

Work Monitoring and Control

การติดตามแผนงาน 2
PP, WP Project Planning

Work Planning

การวางแผนโครงการ 2
CM Configuration Management การควบคุมความสอดคล้องกันขององค์ประกอบต่างๆ ในโครงการ 2
MA Measurement and Analysis การวัดและประเมินผล 2
PPQA Process and Product Quality Assurance การประกันคุณภาพ 2
OPD Organizational Process Definition การกำหนดกระบวนการ 3
OPF Organizational Process Focus การนำกระบวนการไปใช้งาน 3
OT Organizational Training การฝึกอบรม 3
IPM, IWM Integrated Project Management

Integrated Work Management

การบูรณาการแผนงานต่างๆ ในโครงการ 3
RSKM Risk Management การจัดการความเสี่ยง 3
DAR Decision Analysis and Resolution การตัดสินใจ 3
OPP Organizational Process Performance การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ 4
QPMQWM Quantitative Project Management

Quantitative Work Management

การเก็บรวบรวมค่าต่างๆ จากโครงการ 4
OPM Organizational Performance Management การจัดการด้านประสิทธิภาพ 5
CAR Causal Analysis and Resolution การหาสาเหตุและปรับปรุงกระบวนการ 5


กระบวนการเฉพาะของ CMMI-ACQ

 • Acquisition Requirements Development (ARD)
 • Acquisition Technical Management (ATM)
 • Acquisition Validation (AVAL)
 • Acquisition Verification (AVER)
 • Agreement Management (AM)
 • Solicitation and Supplier Agreement Development (SSAD)


กระบวนการเฉพาะของ CMMI-DEV

 • Product Integration (PI)
 • Requirements Development (RD)
 • Technical Solution (TS)
 • Validation (VAL)
 • Verification (VER)


กระบวนการเฉพาะของ CMMI-SVC

 • Capacity and Availability Management (CAM)
 • Incident Resolution and Prevention (IRP)
 • Service Continuity (SCON)
 • Service Delivery (SD)
 • Service System Development (SSD)
 • Service System Transition (SST)
 • Strategic Service Management (STSM)


อ้างอิง

[แก้]