Anastasius Bibliothecarius

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

Anastasius Bibliothecarius เป็นบรรณารักษ์ และผู้ที่ได้ชื่อว่าพระสันตะปาปาปลอม (antipope) ในมุมมองของนิกายโรมันคาทอลิก

อ้างอิง[แก้]