โครมาโทกราฟี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โครมาโทกราฟี มีลักษณะ คือการแยกชั้นของสี เมื่อทำการทดลองด้วยการทาสีลงบนกระดาษ แล้วจุ่มน้ำ จะทำให้เห็นดังภาพ

TLC ใช้แยกคลอโรฟิลล์ชนิดต่างๆ ออกจากกัน

โครมาโทกราฟี (อังกฤษ: chromatography)

-ประเภทของโครมาโทกราฟี-[แก้]

1.•โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper chromatography) มักใช้กระดาษกรองเป็นส่วนอยูกับที่

2•โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (Thin layer chromatography) ใช้แผ่นแก้ว พลาสติกหรือโลหะทำหน้าที่เป็นส่วนค้ำจุนของส่วนอยู่กับที่ โดยส่วนอยู่กับที่มีลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ

3•โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ (Column chromatography) ส่วนอยู่กับที่จะถูกบรรจุไว้ในท่อแก้ว พลาสติกหรือโลหะ

4นอกจากนี้อาจจำแนกประเภทตามชนิดของแรงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของสารกับส่วนอยู่กับที่ได้ดังนี้

5•โครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน (Partition chromatography)

6•โครมาโทกราฟีแบบดูดซับ (Adsorption chromatography)

7•โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน (Ion-exchange chromatography)

8•โครมาโทกราฟีแบบแยกตามขนาดโมเลกุล (Molecular sieve chromatography)

9•โครมาโทกราฟีแบบแยกตามความจำเพาะ (Affinity chromatography)่่่่่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]