โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โครงสร้าง)

โครงสร้าง โดยทั่วไปแล้วหมายถึง องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งนำประกอบเข้ากันเป็นรูปร่าง แต่ก็อาจจะหมายถึง

  • ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างแล้ว จะหมายถึงองค์ประกอบของอาคาร เครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือวัตถุที่สร้างขึ้น
  • ในด้านวิทยาศาสตร์ หมายถึง องค์ประกอบของสสาร เช่น โครงสร้างของวัตถุ โครงสร้างของโมเลกุล โครงสร้างทางเคมี โครงสร้างข้อมูล ฯลฯ
  • ในด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดส่วนต่าง ๆ ทางสังคม เช่น
    • โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
    • โครงสร้างของครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น
    • โครงสร้างขององค์กร

นอกจากนี้อาจจะหมายถึง