แม่แบบ:วิกิสนเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This แม่แบบ is intended to fetch data from Wikidata with or without a link to the connected Wikipedia article and with many other features.

การใช้งาน[แก้]

{{วิกิสนเทศ|command1|flag1a|flag1b|flag1c|command2|flag2a|flag2b|flag2c|flag0a|flag0b|flag0c|arg1|arg2|arg3}}

Commands[แก้]

The commands (command1, command2, ...) determine what kind of values are returned. One call can only contain commands from a single class.

Claim class[แก้]

The claim class commands can be combined, meaning that multiple commands of different types from this class can be given at one time.

Combine multiple commands into one call to this แม่แบบ, instead of making multiple calls to this แม่แบบ with one command each, to be sure that all the returned pieces of information belong to each other.

Type Command Returns Basic usage Description
I property first match[a] {{วิกิสนเทศ|property|P1}} Returns the requested property – or list of properties – from the current item-entity or from a given entity.
properties all matches {{วิกิสนเทศ|properties|P1}}
II qualifier first match[a] {{วิกิสนเทศ|qualifier|P1|P2}} Returns the requested qualifier – or list of qualifiers – from the given property of the current item-entity or of a given entity.

Unlike the other claim class commands, this command can be given multiple times to retrieve different qualifiers in one call.

qualifiers all matches {{วิกิสนเทศ|qualifiers|P1|P2}}
III reference first match[a] {{วิกิสนเทศ|reference|P1}} Returns a reference – or list of references – from the given property of the current item-entity or of a given entity.[b]
references all matches {{วิกิสนเทศ|references|P1}}
 1. 1.0 1.1 1.2 Returns only a single value instead of multiple (if multiple claims or statements match). The returned value is the first match found from the best-ranked claims.
 2. Only references that are valid according to the Wikidata guideline on sources are returned (i.e. those that have at least a property กล่าวถึงใน (P248) or ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854)).

General class[แก้]

The general class commands cannot be combined.

Type Command Returns Basic usage Description
I label {{วิกิสนเทศ|label}} Returns the label of the current item-entity or of a given entity if present.
II title {{วิกิสนเทศ|title}} Returns the title of the page linked to the current item-entity or to a given item-entity if such page exists.
III description {{วิกิสนเทศ|description}} Returns the description of the current item-entity or of a given entity if present.
IV alias first match[a] {{วิกิสนเทศ|alias}} Returns an alias – or list of aliases – of the current item-entity or of a given entity if present.
aliases all matches {{วิกิสนเทศ|aliases}}
V badge first match[a] {{วิกิสนเทศ|badge}} Returns a badge – or list of badges – for the page linked to the current item-entity or to a given item-entity if such page exists.
badges all matches {{วิกิสนเทศ|badges}}
 1. 1.0 1.1 Returns only a single value instead of multiple (if multiple values are present).


Flags[แก้]

The following (optional) flags are available which can be used to alter this แม่แบบ's behaviour. They must be given after the (first) command and before the other arguments. For convenience, empty flags (i.e. ||) are allowed and will simply be ignored.

Command flags[แก้]

These flags (flag1*, flag2*, ...) apply to the command that precedes them directly.

Flag Description
linked Creates a link to the Wikipedia article that is connected to the property or qualifier if it exists. Also links units of measurement that may be appended to values.

If this parameter is omitted, then the plain property or qualifier value will be returned.

short [EXPENSIVE] Returns the ชื่อสั้น (P1813) of any entity returned if they have one attached. If that is not the case, then the default behaviour of returning the entity's label will occur.
raw Returns the raw value if applicable.

If this flag is used with item or property datatypes, then this will return the Q-identifier or P-identifier.

For quantity datatypes, this flag will strip off any units of measurement, unless the unit flag is also given in which case the raw unit of measurement (its Q-identifier) will be returned.

If this flag is used with time datatypes, then the returned date will be in the format of yyyy-mm-dd (e.g. 1731-02-11), or yyyy-mm, or yyyy depending on the date's precision. Dates in the Julian calendar stored with a precision of days through millenniums will have /Julian attached to the output (e.g. 1731-02-11/Julian, which may be split off using the {{#titleparts}} template function).

If it is used with globe coordinate datatypes, then it replaces the various symbols with forward slashes in the returned value (e.g. 52/5/3/N/4/19/3/E, which may be split into parts using the {{#titleparts}} template function).

multilanguage Returns monolingual text values in any available language, not just the current wiki's language.
unit Returns only the unit of measurement for quantity datatypes.

Configuration flags[แก้]

These flags (flag0*) are general configuration flags and can be given anywhere after the first command (but before the other arguments).

Flag Command class Description
Combination of: preferred claim Sets a rank constraint for the selected claim(s).

The first three set the ranks for which claim(s) will be selected. They can optionally be followed by a + or a -, e.g. normal+ or preferred-, where the first selects claims with a 'normal' rank or higher and the second selects claims with a 'preferred' rank or lower. To get claims of all ranks, use preferred- or deprecated+.

If the best flag is given additionally, then only the claims that have the highest rank amongst the selected claims will be returned.

The default is normal+|best (so by default claims with a 'deprecated' rank are never returned).

Output is always sorted from highest rank to lowest (regardless of any of these flags being set).

normal
deprecated
best
Combination of: future claim Sets a time constraint for the selected claim(s). Uses the claims' qualifiers of เวลาเริ่ม (P580) and เวลาสิ้นสุด (P582) to determine if the claim is valid for the selected time period(s).

The default is future|current|former (so by default claims that are valid for any time period are returned).

current
former
mdy claim Returns date values in month-day-year order instead of day-month-year order.
single claim Returns only a single claim instead of multiple (if multiple claims match). Has no effect if the property/properties command is given, in which case this flag would be redundant.
sourced claim Only returns claims that have at least one valid reference.
One of: edit claim, general Adds a clickable icon after the output that may be used by readers to edit the returned claim on Wikidata.

If edit@end is used, then the icon will be placed at the end of the line for neat alignment in infoboxes.

edit@end

Arguments[แก้]

The arguments determine the sources from which all the returned values are fetched.

Positional arguments[แก้]

The following table shows the available positional arguments (arg*) in their fixed order. For each command, the applicable set of arguments is marked. If multiple commands are given, then the applicable set is the union of the individual sets. For instance, if the commands properties and qualifiers have been given, then at least both the arguments property_id and qualifier_id should be given as well.

More than one qualifier/qualifiers command can be given. The order in which these commands with their flags are given matches the order in which the respective qualifier_id arguments are given.

(required) (optional) (optional) (required) (optional) (required) (required)
{{วิกิสนเทศ commands flags entity_id property_id raw_value qualifier_id qualifier_id }}
label, title,
description,
alias/aliases,
badge/badges
property/properties
reference/references
qualifier/qualifiers
qualifier/qualifiers (optional 2nd, 3rd, etc.)

Below follows a description of all positional arguments.

Argument Description
entity_id

(optional)

[EXPENSIVE] Q-identifier of the item-entity to be accessed (e.g. Q55), or P-identifier (or an available alias) of the property-entity to be accessed preceded by the Property: prefix (e.g. Property:P38).

In case of the general class commands, the Property: prefix may be omitted for P-identifiers (e.g. P38).

If this parameter is omitted, then the item-entity connected to the current page will be used (except when eid= is given, see below). If this parameter is given, but empty (i.e. ||), then due to its position it will be interpreted as an empty flag and thus be ignored, giving the same result as if it were omitted. See also the eid= named argument below that can be used to give an entity-ID too, but without the item-entity connected to the current page being used as a result in this specific case.

property_id P-identifier (or an available alias) of the property within the entity to be accessed, without the Property: prefix (e.g. P35).
raw_value

(optional)

Either the Q-identifier equal to the property value (e.g. Q29574) or a literal value (i.e. string or quantity etc., no entity label) equal to the raw property value of the particular claim to be accessed.

Dates as literal values must be formatted yyyy-mm-dd (e.g. 1731-02-11) for dates with a precision of days, yyyy-mm (e.g. 1731-02) for dates with a precision of months, and yyyy (e.g. 1731) for dates of lesser precision. Dates BCE require a minus sign in front of the year (e.g. -2950-01-31). Dates stored in the Julian calendar must have /Julian attached to the end (e.g. 1731-02-11/Julian). Decades like the 2010s must be given as 2010 (but the 2010s BCE as -2019), centuries like the 20th century as 1901 (but the 20th century BCE as -2000), and millenniums like the 3rd millennium as 2001 (but the 3rd millennium BCE as -3000).

Globe coordinates as literal values must be formatted with forward slashes (i.e. /) between the parts and no symbols (e.g. 52/5/3/N/4/19/3/E) without any spaces or leading zeros.

The special type 'no value' can be given by entering the empty string (i.e. ||) and the special type 'unknown value' can be given by entering a single underscore (i.e. |_|). To get a literal underscore, escape it by placing a backslash \ directly in front of it (i.e. \_); the same holds for a literal backslash (i.e. \\).

To get a literal vertical bar |, use {{!}} or |.

If this parameter is omitted, then all claims (matching any other constraints) within the property will be accessed.

qualifier_id P-identifier (or an available alias) of the qualifier within the entity to be accessed, without the Property: prefix (e.g. P580).

Named arguments[แก้]

Below follows a description of all named arguments, which are name-value pairs (i.e. |name=value). These are all optional and can be given anywhere inside the call.

Argument Description
eid= [EXPENSIVE] This argument offers the same functionality as the positional argument entity_id (e.g. |eid=Q55), with one difference: if the argument is given but its value is left empty (i.e. |eid=), then no entity is accessed at all instead of the item-entity connected to the current page. This is useful in some cases where a variable entity-ID is expected, but where the item-entity connected to the current page should not be accessed as the default.

Also, the Property: prefix may be omitted for P-identifiers (e.g. |eid=P38) for all commands.

This argument only has effect if the positional argument entity_id is omitted.

<qualifier>= The <qualifier> is a placeholder for a set of arguments that determine which claims should be accessed based on qualifier value, analogous to the pair of positional arguments property_id and raw_value that determine access based on property value.

As such, <qualifier> is any qualifier's P-identifier (or an available alias) without the Property: prefix (e.g. P518). Its value is either the Q-identifier equal to one of the qualifier values (e.g. Q27561) or a literal value (i.e. string or quantity etc., no entity label) equal to one of the raw qualifier values of the particular claim to be accessed. The value format is the same as for the positional argument raw_value. The special type 'no value' given by the empty string also matches the total absence within the claim of the particular qualifier.

Example: |P518=Q27561

Multiple arguments of this type can be given to match multiple qualifier values simultaneously for each claim.

Property aliases[แก้]

Property aliases are other names for P-identifiers that can be used instead. The following property aliases (which are case-sensitive) are currently available:

Alias translates
to
P-identifier
coord P625
image P18
author P50
publisher P123
importedFrom P143
statedIn P248
pages P304
language P407
publicationDate P577
startTime P580
endTime P582
chapter P792
retrieved P813
referenceURL P854
sectionVerseOrParagraph P958
archiveURL P1065
title P1476
formatterURL P1630
quote P1683
shortName P1813
archiveDate P2960
inferredFrom P3452
typeOfReference P3865
column P3903

References[แก้]

When either the reference or the references command is used and a reference is encountered (in Wikidata), the module attempts to display it using the {{Cite web}} template. The reference to be displayed has to have at least ชื่อเรื่อง (P1476) and ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854) properties. The below table shows the mapping of Wikidata properties to parameters of Cite web.

Wikidata property Parameter of Cite web Notes
เก็บเข้าคลังข้อมูลเก่าเมื่อ (P2960) archive-date
URL คลังข้อมูลเก่า (P1065) archive-url
ผู้ประพันธ์ (P50) authorN N can be 1, 2, 3...
ชื่อผู้สร้างสรรค์ (P2093)
ภาษาของงานหรือชื่อ (P407) language Ignored when the same as the local language.
หน้า (P304) pages
เผยแพร่ครั้งแรก (P577) date
สำนักพิมพ์/ผู้เผยแพร่ (P123) publisher
(P1683) quote
ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854) url
สืบค้นเมื่อ (P813) access-date Ignored when ยูอาร์แอลที่นำเข้าข้อมูลจากโครงการวิกิมีเดีย (P4656) is present but ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854) is not.
กล่าวถึงใน (P248) website
ในนามของ (P1810) title Used only when ชื่อเรื่อง (P1476) is not present, but a URL (either from ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854) or from an external identifier, as described below) is, otherwise ignored.
ชื่อเรื่อง (P1476) title

The following properties are ignored: ภาพ (P18), นำเข้าข้อมูลจาก (P143), อ้างอิงจาก (P3452), (P3865), ยูอาร์แอลที่นำเข้าข้อมูลจากโครงการวิกิมีเดีย (P4656).

If there is no ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854) property present in the reference, but a property of the "External identifier" data type is present both in the reference and in the คุณลักษณะหลัก (P1687) of the item in กล่าวถึงใน (P248), a URL is generated from its content and is used in the same manner as a URL given in ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854).

If a ชื่อเรื่อง (P1476) or a ยูอาร์แอลที่อ้างอิง (P854) property is missing or the reference has unknown properties, the module attempts to display it using the {{Cite Q}} template. The กล่าวถึงใน (P248) property is needed. It's used for the first (unnamed) parameter of Cite Q. The below table shows the mapping of other properties to Cite Q parameters.

Wikidata property Parameter of Cite Q Notes
บท (P792) chapter
(P3903) at
หน้า (P304) pages
เผยแพร่ครั้งแรก (P577) date
สืบค้นเมื่อ (P813) access-date
(P958) section
ชื่อเรื่อง (P1476) title
any property of the "External identifier" data type id The label of the property is prepended before its content.

The properties listed under the first table (in this section) are also ignored when using Cite Q.

A reference could be displayed using Cite Q only if the reference has a กล่าวถึงใน (P248) property and has only properties listed in the table above. If neither Cite web nor Cite Q could be used to display a reference, the following error is returned:

ผิดพลาด: ไม่สามารถแสดงข้อมูลอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ดูคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียด

To fix this error, check if the reference has the required properties and doesn't have any unknown properties, as described above. The Wikidata help page on references can also be helpful when sourcing statements.

Note for users copying this template/module to another wiki: The local names of the Cite web and Cite Q templates are fetched from the sitelinks of the Q5637226 or the Q22321052 item, respectively. If the local citation template isn't linked from its Wikidata item or it doesn't exist at all, this module skips attempting to display citations using it.

Advanced usage[แก้]

The layout of the output from (a combination of) commands that have both a singular and a plural form (e.g. property/properties) can be customized by using a number of named flags, which are name-value pairs (i.e. |flag=value), that can be given anywhere inside the call. The table below shows the available named flags.

To insert a space at the beginning or end of a value, use an underscore _. To get a literal underscore, escape it by placing a backslash \ directly in front of it (i.e. \_); the same holds for a literal backslash (i.e. \\). To get a literal vertical bar |, use {{!}} or &#124;.

Named flag Default value Default condition Description
format= %p[%s][%r] if the property/properties command was given and the qualifier/qualifiers command was not given The format of a single claim. The available parameters are as follows.
Parameter Description
%p The claim's property value applied by the property/properties command.
%q1, %q2, %q3, ... The claim's qualifier value or list of qualifier values applied by the corresponding qualifier/qualifiers command.
%q The collection of the qualifier values applied by each qualifier/qualifiers command (i.e. %q1 + %q2 + %q3 + ...). If only one qualifier/qualifiers command was given, then this parameter is equivalent to %q1.
%r The claim's reference value or list of reference values applied by the reference/references command.
%a The entity's alias applied by the alias/aliases command.
%b The entity's page badge applied by the badge/badges command.
%s The movable separator placeholder. This is a special parameter that is not applied by a command, but instead is filled automatically between each pair of claims (if a list of claims is returned). This is handy in case a reference is returned as well, since it allows the reference to be placed after the punctuation mark as prescribed by Wikipedia's manual of style. The default value is a comma (,) and can be overridden with the sep%s flag (see below).

Optional parameters can be given by encapsulating them between square brackets: [...]. All content between the square brackets is only displayed if a value for each optional parameter that has been defined between the same brackets has been found. Optional content can also be nested.

To use two opening square brackets that directly follow each other (i.e. [[), use {{!((}}.

At least one parameter must be given that is not optional, while the %s parameter must always be defined as optional.

To get a literal [, ], % or \, escape the character by placing a backslash \ directly in front of it (e.g. \%). See also the description directly above this table for more.

%q[%s][%r] if the property/properties command was not given and the qualifier/qualifiers command was given
%r if only the reference/references command was given
%p[ <span style="font-size:85\%">(%q)</span>][%s][%r] if the property/properties command was given and the qualifier/qualifiers command was given
%a[%s] if the alias/aliases command was given
%b[%s] if the badge/badges command was given
sep= _ default The fixed separator between each pair of claims.
if only the reference/references command was given without the raw flag
sep%s= , default The movable separator between each pair of claims. This will be the value of the %s parameter applied to all claims except for the last in the list.
; if the property/properties command was not given and the qualifier/qualifiers command was given
sep%q1=, sep%q2=, sep%q3=, ... ,_ default The separator between each pair of qualifiers of a single claim. These are the value separators for the %q1, %q2, %q3, ... parameters.

If only one qualifier/qualifiers command was given, then the sep%q1 flag is equivalent to sep%q.

sep%q= ,_ if exactly one qualifier/qualifiers command was given The separator between each set of qualifiers of a single claim. This is the value separator for the %q parameter.

If only one qualifier/qualifiers command was given, then this flag is equivalent to sep%q1.

;_ if more than one qualifier/qualifiers command was given
sep%r= default The separator between each pair of references of a single claim. This is the value separator for the %r parameter.
_ if the raw flag was given for the reference/references command
punc= default A punctuation mark placed at the end of the output. This will be placed on the %s parameter applied to the last claim in the list.

This allows any references to be placed after the punctuation mark when the output is used as part of a sentence.

Examples[แก้]

Parameters and output types Example Description
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", [[d:Property:P395|P395]ความ] = ""

[string]

{{วิกิสนเทศ|property|Q55|P395}}

NL
Gets a literal string value.
P395 = ""

[string]

{{วิกิสนเทศ|property|P395}}

NL
If the แม่แบบ is transcluded on the ประเทศเนเธอร์แลนด์ page (which is linked to Q55), then the Q55 can be omitted.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P395 = "NL"

[string]

{{วิกิสนเทศ|property|eid=Q55|P395}}

NL
An entity-ID can also be given using the eid= argument.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P395 = ""

[string]

{{วิกิสนเทศ|property|edit|Q55|P395}}

NL แก้ไขบนวิกิสนเทศ
Adds a clickable icon that may be used to edit the returned value on Wikidata.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P395 = ""

[string]

{{วิกิสนเทศ|property|edit@end|Q55|P395}}

NLแก้ไขบนวิกิสนเทศ
Places the edit icon at the end of the line.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร"

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|property|normal+|Q55|P1082}}

17,590,672
Gets a single property value from claims with a 'normal' rank or higher.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร"

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|properties|normal+|Q55|P1082}}

17,590,672, 10,026,773, 16,779,575, 16,829,289, 17,000,000, 17,081,507, 17,181,084, 17,282,163, 17,407,585
Gets multiple property values from claims with a 'normal' rank or higher.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[quantity], [time]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

17,590,672 (1 มกราคม 2022), 10,026,773 (1950), 16,779,575 (2013), 16,829,289 (26 สิงหาคม 2014), 17,000,000 (21 มีนาคม 2016), 17,081,507 (1 มกราคม 2017), 17,181,084 (1 มกราคม 2018), 17,282,163 (1 มกราคม 2019), 17,407,585 (1 มกราคม 2020)
Gets a single qualifier value for each claim, additional to the property value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[quantity], [time], [reference]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585}}

17,590,672 (1 มกราคม 2022),[1] 10,026,773 (1950),[2] 16,779,575 (2013),[2] 16,829,289 (26 สิงหาคม 2014),[3] 17,000,000 (21 มีนาคม 2016),[4] 17,081,507 (1 มกราคม 2017),[5] 17,181,084 (1 มกราคม 2018),[1] 17,282,163 (1 มกราคม 2019),[1] 17,407,585 (1 มกราคม 2020)[1]
Gets references for each claim.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร"

[quantity], [reference]

A total of {{วิกิสนเทศ|property|references|Q55|P1082}} people live in the Netherlands.

A total of 17,590,672[1] people live in the Netherlands.
Gets a property with its references.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร"

[quantity], [reference]

The Netherlands has a population of {{วิกิสนเทศ|property|references|Q55|P1082|punc=.}}

The Netherlands has a population of 17,590,672.[1]
Adds a punctuation mark at the end of the output, in front of the references.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[quantity], [time], [reference]

<ul>{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585|format=<li>%p[%r][<ul><li>%q</li></ul>]</li>}}</ul>

 • 17,590,672[1]
  • 1 มกราคม 2022
 • 10,026,773[2]
  • 1950
 • 16,779,575[2]
  • 2013
 • 16,829,289[3]
  • 26 สิงหาคม 2014
 • 17,000,000[4]
  • 21 มีนาคม 2016
 • 17,081,507[5]
  • 1 มกราคม 2017
 • 17,181,084[1]
  • 1 มกราคม 2018
 • 17,282,163[1]
  • 1 มกราคม 2019
 • 17,407,585[1]
  • 1 มกราคม 2020
Returns the output in a custom format.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[time]

{{วิกิสนเทศ|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

1 มกราคม 2022; 1950; 2013; 26 สิงหาคม 2014; 21 มีนาคม 2016; 1 มกราคม 2017; 1 มกราคม 2018; 1 มกราคม 2019; 1 มกราคม 2020
Gets a single qualifier per claim, by default for multiple matching claims.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[time]

{{วิกิสนเทศ|qualifier|normal+|single|Q55|P1082|P585}}

1 มกราคม 2022
To get a single qualifier for only a single claim, give the single flag too so that only a single claim will be accessed.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[time]

{{วิกิสนเทศ|qualifier|Q55|P1082|10026773|P585}}

1950
Gets a qualifier from claims for which the (raw) property value matches a given literal value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[time]

{{วิกิสนเทศ|qualifier|mdy|Q55|P1082|10026773|P585}}

1950
Gets dates in month-day-year order.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร", P585 = "ณ เวลา"

[time]

{{วิกิสนเทศ|qualifier|raw|Q55|P1082|10026773|P585}}

1950
Gets a raw date value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร"

[reference]

{{วิกิสนเทศ|references|Q55|P1082|10026773}}

[2]
Gets the references from a particular claim.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1082 = "ประชากร"

[reference]

{{วิกิสนเทศ|references|raw|Q55|P1082|10026773}}

"CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 สิงหาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2015.
Gets references from a particular claim in their raw form.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1081 = ""

[quantity], [reference]

{{วิกิสนเทศ|properties|references|normal+|Q55|P1081}}

0.931,[6] 0.787, 0.799, 0.829,[7][6] 0.861,[6] 0.877,[7] 0.891,[6] 0.909,[7] 0.919,[7] 0.920,[7] 0.920,[7] 0.922,[7] 0.834,[6] 0.835,[6] 0.839,[6] 0.864,[6] 0.866,[6] 0.865,[6] 0.867,[6] 0.870,[6] 0.876,[6] 0.879,[6] 0.878,[6] 0.883,[6] 0.886,[6] 0.897,[6] 0.904,[6] 0.906,[6] 0.906,[6] 0.910,[6] 0.921,[6] 0.921,[6] 0.923,[6] 0.924,[6] 0.926,[6] 0.928[6]
Gets properties from each claim with any references they have.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1081 = ""

[quantity], [reference]

{{วิกิสนเทศ|properties|references|normal+|sourced|Q55|P1081}}

0.931,[6] 0.829,[7][6] 0.861,[6] 0.877,[7] 0.891,[6] 0.909,[7] 0.919,[7] 0.920,[7] 0.920,[7] 0.922,[7] 0.834,[6] 0.835,[6] 0.839,[6] 0.864,[6] 0.866,[6] 0.865,[6] 0.867,[6] 0.870,[6] 0.876,[6] 0.879,[6] 0.878,[6] 0.883,[6] 0.886,[6] 0.897,[6] 0.904,[6] 0.906,[6] 0.906,[6] 0.910,[6] 0.921,[6] 0.921,[6] 0.923,[6] 0.924,[6] 0.926,[6] 0.928[6]
Only gets properties from claims that have at least one reference.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2855 = "", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|qualifier|Q55|P2855|P518}}

อาหาร
Gets a single qualifier value (for each matching claim).
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2855 = "", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

อาหาร, ยา, นิตยสาร, หนังสือ, ศิลปะ, โรงแรม, นันทนาการ, กีฬา, น้ำ
Gets multiple qualifier values (for each matching claim).
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2855 = "", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[quantity], [entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

21%, 6% (อาหาร, ยา, นิตยสาร, หนังสือ, ศิลปะ, โรงแรม, นันทนาการ, กีฬา, น้ำ)
Gets multiple property values along with multiple qualifier values.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2855 = "", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[quantity], [entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518|sep=_+_|sep%s=|sep%q=_/_}}

21% + 6% (อาหาร / ยา / นิตยสาร / หนังสือ / ศิลปะ / โรงแรม / นันทนาการ / กีฬา / น้ำ)
Returns the output with custom separators.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P35 = "ประมุขแห่งรัฐ", P580 = "เวลาเริ่ม", P582 = "เวลาสิ้นสุด"

[entity label], [time]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582}}

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 1980; 30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ (4 กันยายน 1948; 30 เมษายน 1980), สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (23 พฤศจิกายน 1890; 4 กันยายน 1948), พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์ (17 มีนาคม 1849; 23 พฤศจิกายน 1890), พระเจ้าวิลเลิมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์ (7 ตุลาคม 1840; 17 มีนาคม 1849), พระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ (16 มีนาคม 1815; 7 ตุลาคม 1840)
Gets two different qualifier values for each claim.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P35 = "ประมุขแห่งรัฐ", P580 = "เวลาเริ่ม", P582 = "เวลาสิ้นสุด"

[entity label], [time]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|sep%q=_–_}}

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 1980 – 30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ (4 กันยายน 1948 – 30 เมษายน 1980), สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (23 พฤศจิกายน 1890 – 4 กันยายน 1948), พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์ (17 มีนาคม 1849 – 23 พฤศจิกายน 1890), พระเจ้าวิลเลิมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์ (7 ตุลาคม 1840 – 17 มีนาคม 1849), พระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ (16 มีนาคม 1815 – 7 ตุลาคม 1840)
Returns the output with a custom separator.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P35 = "ประมุขแห่งรัฐ", P580 = "เวลาเริ่ม", P582 = "เวลาสิ้นสุด"

[entity label], [time]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 1980 – 30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ (4 กันยายน 1948 – 30 เมษายน 1980), สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (23 พฤศจิกายน 1890 – 4 กันยายน 1948), พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์ (17 มีนาคม 1849 – 23 พฤศจิกายน 1890), พระเจ้าวิลเลิมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์ (7 ตุลาคม 1840 – 17 มีนาคม 1849), พระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ (16 มีนาคม 1815 – 7 ตุลาคม 1840)
Returns the output in a custom format instead of with a custom separator.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P35 = "ประมุขแห่งรัฐ", P580 = "เวลาเริ่ม", P582 = "เวลาสิ้นสุด"

[entity label], [time]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">([<![]--%q2]since [%q2--[]>]%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ (since 30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ (30 เมษายน 1980 – 30 เมษายน 2013), สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ (4 กันยายน 1948 – 30 เมษายน 1980), สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (23 พฤศจิกายน 1890 – 4 กันยายน 1948), พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์ (17 มีนาคม 1849 – 23 พฤศจิกายน 1890), พระเจ้าวิลเลิมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์ (7 ตุลาคม 1840 – 17 มีนาคม 1849), พระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ (16 มีนาคม 1815 – 7 ตุลาคม 1840)
To add text only when a certain value is not present, like adding the word since if there is no end time, wrap it in between two optional blocks containing HTML comment tags and the relevant parameter (this also prevents the text from being added to the page source).
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P35 = "ประมุขแห่งรัฐ", Q29574 = "สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์", P580 = "เวลาเริ่ม", P582 = "เวลาสิ้นสุด"

[entity label], [time]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifier|raw|qualifier|normal+|Q55|P35|Q29574|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ (1980-04-30 – 30 เมษายน 2013)
Gets a property with qualifiers from claims for which the property matches a given Q-identifier, with one of the qualifier values in its raw form.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = "เงินตรา", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

ยูโร, ดอลลาร์สหรัฐ (แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์)
Gets claims that are currently valid.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|linked|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

ยูโร, ดอลลาร์สหรัฐ (แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์)
Gets claims with linked property values.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

ยูโร, ดอลลาร์สหรัฐ (แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์)
Gets claims with linked qualifier values.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|linked|short|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

ยูโร, ดอลลาร์สหรัฐ (แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์)
Gets claims with linked property and qualifier values, with short property values wherever available.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา", Q4917 = "ดอลลาร์สหรัฐ", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|Q4917|P518}}

แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์
Gets qualifiers from claims for which the (raw) property value matches a given Q-identifier.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา", P518 = "ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัตินี้", Q27561 = "แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|normal+|current|Q55|P38|P518=Q27561}}

ดอลลาร์สหรัฐ
Gets properties from claims for which a (raw) qualifier value matches a given Q-identifier.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|normal+|former|Q55|P38}}

กิลเดอร์ดัตช์
Gets claims that were valid in the past.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|raw|normal+|former|Q55|P38}}

Q788472
Gets raw property values.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P38 = เงินตรา"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|properties|raw|linked|normal+|former|Q55|P38}}

Q788472
Gets raw property values that are linked to Wikidata.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1549 = "ชื่อเรียกประชาชน"

[monolingual text]

{{วิกิสนเทศ|property|Q55|P1549}}

Gets a monolingual text value in the current wiki's language.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P1549 = "ชื่อเรียกประชาชน", P407 = "ภาษาของงานหรือชื่อ", Q36846 = "โตกีโปนา"

[monolingual text]

{{วิกิสนเทศ|property|multilanguage|Q55|P1549|P407=Q36846}}

Gets a monolingual text value in any available language.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2884 = ""

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|property|Q55|P2884}}

230 โวลต์
Gets a quantity value with its associated unit of measurement.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2884 = ""

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|property|linked|Q55|P2884}}

230 โวลต์
Gets a quantity value with a linked unit of measurement.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2884 = ""

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|property|raw|Q55|P2884}}

230
Gets a raw quantity value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2884 = ""

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|property|unit|Q55|P2884}}

โวลต์
Gets only the unit of measurement.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P2884 = ""

[quantity]

{{วิกิสนเทศ|property|unit|raw|Q55|P2884}}

Q25250
Gets the raw unit of measurement.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P625 = "ตำแหน่งพิกัด"

[globe coordinate]

{{วิกิสนเทศ|property|Q55|P625}}

52 องศา 19 ลิปดา น., 5 องศา 33 ลิปดา ต.
Gets a globe coordinate value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P625 = "ตำแหน่งพิกัด"

[globe coordinate]

{{วิกิสนเทศ|property|linked|Q55|P625}}

52 องศา 19 ลิปดา น., 5 องศา 33 ลิปดา ต.
Gets a linked globe coordinate value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P625 = "ตำแหน่งพิกัด"

[globe coordinate]

{{วิกิสนเทศ|property|raw|Q55|P625}}

52/19/N/5/33/E
Gets a raw globe coordinate value.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P625 = "ตำแหน่งพิกัด"

[globe coordinate]

{{วิกิสนเทศ|property|Q55|coord}}

52 องศา 19 ลิปดา น., 5 องศา 33 ลิปดา ต.
A property alias can be used instead of the P-identifier.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P41 = "ภาพธง"

[commons media]

{{วิกิสนเทศ|property|linked|Q55|P41}}

Flag of the Netherlands.svg
Gets a media file name and links to it on Commons.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์", P41 = "ภาพธง"

[commons media]

{{วิกิสนเทศ|property|raw|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

A Commons media file can be included on the page as-is by omitting the linked and raw flags, but by using the raw flag it can be freely formatted.
Q915684 = "", P2534 = "สูตรคณิตศาสตร์"

[math]

{{วิกิสนเทศ|property|Q915684|P2534}}

Gets a mathematical expression.
Q6256 = "ประเทศ", P3896 = "รูปร่างทางภูมิศาสตร์"

[geographic shape]

{{วิกิสนเทศ|property|linked|Q6256|P3896}}

Data:Naturalearthdata.com/admin-0-countries-no-antarctica.map
Gets a geographic shape data file name and links to it on Commons.
Q4917 = "ดอลลาร์สหรัฐ"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|Q4917}}

ดอลลาร์สหรัฐ
Gets an item's label.
Q4917 = "ดอลลาร์สหรัฐ"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|short|linked|Q4917}}

ดอลลาร์สหรัฐ
Gets an item's short and linked label.
P38 = เงินตรา"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|P38}}

เงินตรา
Gets a property's label.
P38 = เงินตรา"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|linked|P38}}

เงินตรา
Gets a property's label that is linked to Wikidata.
Q776 = "จังหวัดยูเทรกต์"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|Q776}}

จังหวัดยูเทรกต์
Gets an item's label.
Q776 = "จังหวัดยูเทรกต์"

[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|linked|Q776}}

จังหวัดยูเทรกต์
Gets an item's linked label.


[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label}}

จังหวัดยูเทรกต์
If the แม่แบบ is transcluded on the จังหวัดยูเทรกต์ page (which is linked to Q776), then the Q776 can be omitted.


[entity label]

{{วิกิสนเทศ|label|raw}}

Q776
If just the label command with the raw flag is given, then the Q-identifier of the item connected to the current page is returned.
Q776 = "จังหวัดยูเทรกต์"

[page title]

{{วิกิสนเทศ|title|Q776}}

จังหวัดยูเทรกต์
Gets the title of the page on the current wiki that is linked to the given item.
Q776 = "จังหวัดยูเทรกต์"

[page title]

{{วิกิสนเทศ|title|linked|Q776}}

จังหวัดยูเทรกต์
Gets the linked title of the page on the current wiki that is linked to the given item.


[page title]

{{วิกิสนเทศ|title}}

จังหวัดยูเทรกต์
If the แม่แบบ is transcluded on the จังหวัดยูเทรกต์ page (which is linked to Q776), then the Q776 can be omitted.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์"

[entity description]

{{วิกิสนเทศ|description|Q55}}

country in Northwestern Europe with territories in the Caribbean
Gets an item's description.


[entity description]

{{วิกิสนเทศ|description}}

country in Northwestern Europe with territories in the Caribbean
If the แม่แบบ is transcluded on the ประเทศเนเธอร์แลนด์ page (which is linked to Q55), then the Q55 can be omitted.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์"

[entity alias]

{{วิกิสนเทศ|alias|Q55}}

เนเธอร์แลนด์
Gets one of an item's aliases.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์"

[entity alias]

{{วิกิสนเทศ|aliases|Q55}}

เนเธอร์แลนด์, ประเทศฮอลแลนด์, ฮอลันดา, Netherlands, ประเทศฮอลันดา, ฮอลแลนด์
Gets all of an item's aliases.
Q55 = "ประเทศเนเธอร์แลนด์"

[entity alias]

{{วิกิสนเทศ|alias|linked|Q55}}

เนเธอร์แลนด์
Gets a linked alias from an item.


[entity alias]

{{วิกิสนเทศ|alias}}

เนเธอร์แลนด์
If the แม่แบบ is transcluded on the ประเทศเนเธอร์แลนด์ page (which is linked to Q55), then the Q55 can be omitted.
Q2 = "โลก"

[page badge]

{{วิกิสนเทศ|badges|Q2}}

บทความคัดสรร
Gets the badges for the page on the current wiki that is linked to the given item.
Q2 = "โลก"

[page badge]

{{วิกิสนเทศ|badges|raw|Q2}}

Q17437796
Gets the raw badges for the page on the current wiki that is linked to the given item.


[page badge]

{{วิกิสนเทศ|badges}}

บทความคัดสรร
If the แม่แบบ is transcluded on the โลก (ดาวเคราะห์) page (which is linked to Q2), then the Q2 can be omitted.

Example references[แก้]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 "Bevolking; kerncijfers, 1950-2022".
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 สิงหาคม 2015. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2015.
 3. 3.0 3.1 "CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 กันยายน 2014. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2014.
 4. 4.0 4.1 "Nederland telt 17 miljoen inwoners". 21 มีนาคม 2016.
 5. 5.0 5.1 "Bevolking; kerncijfers, 1950-2022". สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2023.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 "Human Development Data (1990-2017)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 ธันวาคม 2018.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 "Netherlands". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2017.

See also[แก้]

 • {{Wikidata entity link}} or redirect {{Q}}), to add a Wikidata entity link to a Wikipedia page
 • {{Wikidata property link}} or redirect {{Property}}, to add a Wikidata property link to a Wikipedia page
 • {{Wikidata property}}, to add a Wikidata property {{side box}} to a Wikipedia page or template documentation
 • {{Uses Wikidata}}, to add a Wikidata property box to the documentation of a template or module
 • {{Tracks Wikidata}}, to add a Wikidata property box to the documentation of a template, module, or category
 • Module:Wd, the source module that is called by this template.
 • {{Pageid to title}}, to get a page title using its local page id, rather than Wikidata