แม่แบบ:ประธานของพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียแห่งเยอรมนี