เทคโนโลยีอาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางอาหาร.

เทคโนโลยีทางอาหาร (อังกฤษ: Food Technology) เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์มาจากวิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยามีเนื้อหาเกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่ายอาหาร และหลักโภชนาการของอาหาร

นักเทคโนโลยีทางอาหาร ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ทางจุลชีววิทยา และทางเคมีของอาหาร เพื่อวิจัย ออกแบบ และควบคุม กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค ตามหลัก HACCP และ GMP


ประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเทคโนโลยีอาหาร[แก้]

หลุยส์ พาสเตอร์ ได้ศึกษาวิจัยการเน่าเสียของไวน์ และได้ค้นพบวิธีป้องกันการเน่าเสียในปี 1864 (พ.ศ. 2407) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอาหารที่มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์