อักษรแอราเมอิกตัวเหลี่ยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อักษรแอราเมอิกตัวเหลี่ยม เป็นอักษรที่ใช้เขียนกลุ่มภาษานีโอแอราเมอิกตะวันตก[1] คำที่เป็นสระลอย (เกาะตัว อ อ่าง) จะต้องเขียนตัว Maaloula square alef.svg ไว้หน้า สระเสียงสั้นจะถูกละไว้หรือเขียนเครื่องหมายการออกเสียงกำกับไว้ สระเสียงยาวจะถูกเขียนด้วยตัวอักษรที่แทนสระเสียงยาวได้ (Maaloula square wawf.svg เป็นสระ โ– และสระ –ู Maaloula square yod.svg เป็นสระ –ี แต่ละอันใช้ท้ายคำ ถ้าคำนั้นท้ายพยางค์ออกเสียงสระอันใดอันหนึ่งของสระที่กล่าวมา และถ้าคำศัพท์ออกเสียงสระเป็นสระลอย (สระเกาะ อ อ่าง) จะต้องเขียน Maaloula square alef.svg + อักษรที่แทนสระเสียงยาวได้ คำศัพท์ที่ท้ายคำออกเสียง –า จะเขียนด้วย Maaloula square alef.svg ที่ท้ายคำ ถ้าหากท้ายคำศัพท์ออกเสียงสระ เ– จะเขียนด้วย Maaloula square hi.svg ที่ท้ายคำ บางครั้ง Maaloula square kaf 2.svg จะใช้เป็นตัวสะกด Maaloula square kaf.svg และ Maaloula square khaf.svg แทนที่การใช้ Maaloula square khaf 2.svg

ตัวอักษร Maaloula square alef.svg Maaloula square bet.svg Maaloula square vet.svg Maaloula square gemal.svg Maaloula square ghemal.svg Maaloula square dalet.svg Maaloula square dhalet.svg Maaloula square hi.svg Maaloula square wawf.svg Maaloula square zayn.svg Maaloula square het.svg Maaloula square tet.svg Maaloula square yod.svg Maaloula square kaf.svgMaaloula square kaf 2.svg Maaloula square khaf.svgMaaloula square khaf 2.svg Maaloula square lamed.svg Maaloula square mem.svgMaaloula square mem 2.svg Maaloula square nun.svgMaaloula square nun 2.svg Maaloula square sameh.svg Maaloula square ayn.svg Maaloula square pi.svgMaaloula square pi 2.svg Maaloula square fi.svgMaaloula square fi 2.svg Maaloula square sady.svgMaaloula square sady 2.svg Maaloula square qof.svg Maaloula square resh.svg Maaloula square shin.svg Maaloula square taq.svg Maaloula square thaq.svg Maaloula square tshaq.svg
อักษรโรมัน Aa, Ee, Ii, Oo, Uu

Āā, Ēē, Īī, Ōō, Ūū

Bb Vv Gg Ġġ Dd Ḏḏ Hh Ww Zz Ḥḥ Ṭṭ Yy Kk H̱ẖ Ll Mm Nn Ss Ҁҁ Pp Ff Ṣṣ Qq Rr Šš Tt Ṯṯ Čč
สัทอักษรสากล b v g, ʒ ɣ d ð h w z ħ j k x l m n s ʕ p f k~// r ʃ t θ
  1. https://www.scribd.com/document/360689032/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9