อักษรเขมร/พยัญชนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อักษรเชฺรียง-ฌร
วรรค เสียงไม่ก้อง (อโฆษะ) เสียงก้อง (โฆษะ)
เสียงเบา เสียงหนัก เสียงเบา เสียงหนัก เสียงนาสิก
วรรค
กะ
្ក ្ខ ្គ ្ឃ ្ង
/kɑ/
[กอ]
/kʰɑ/
[คอ]
/kɔ/
[โก]
/kʰɔ/
[โค]
/ŋɔ/
[โง]
วรรค
จะ
្ច ្ឆ ្ជ ្ឈ ្ញ
/cɑ/
[จอ]
/cʰɑ/
[ชอ]
/cɔ/
[โจ]
/cʰɔ/
[โช]
/ɲɔ/
[โญ]
วรรค
ฏะ
្ដ ្ឋ ្ឌ ្ឍ ្ណ
/ɗɑ/
[ดอ]
/tʰɑ/
[ทอ]
/ɗɔ/
[โด]
/tʰɔ/
[โท]
/nɑ/
[ณอ]
วรรค
ตะ
្ត ្ថ ្ទ ្ធ ្ន
/tɑ/
[ตอ]
/tʰɑ/
[ทอ]
/tɔ/
[โต]
/tʰɔ/
[โท]
/nɔ/
[โน]
วรรค
ปะ
្ប ្ផ ្ព ្ភ ្ម
/ɓɔ/
[บอ]
/pʰɑ/
[พอ]
/pɔ/
[โป]
/pʰɔ/
[โพ]
/mɔ/
[โม]
ไม่จัดกลุ่มเสียง
เศษ
วรรค
្យ ្រ ្ល ្វ ្ឝ
/jɔ/
[โย]
/rɔ/
[โร]
/lɔ/
[โล]
/vɔ/
[โว]
្ឞ ្ស ្ហ ្ឡ ្អ
/sɑ/
[ซอ]
/hɑ/
[ฮอ]
/lɑ/
[ลอ]
/ʔɑ/
[ออ]