องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า "การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว"[1]

ในปัจจุบันกฎหมายจัดตั้ง กอสส. ยังอยู่ในกระบวนร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่รัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่รับรองกฎหมายฉบับนี้มีผลทำให้กฎหมายฉบับนี้ตกไปในที่สุด และอาจต้องเริ่มกระบวนการยกร่างกฎหมายใหม่[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]