หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติศาสตร์[แก้]

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2465 เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ในหมู่บ้านใกล้เคียง และคาราวานพ่อค้าเร่บางส่วน โดยประชากรในช่วงนั้น จะมีทั้งชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายลาว รวมถึงชนกลุ่มน้อยอีกจำนวนหนึ่ง หมู่บ้านทุ่งวัดดาวเรือง ตั้งอยู่ใน ตำบลตาก้อง ของจังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุธเถรวาท มีประเพณีและวัฒนธรรม คล้ายๆ กับหมู่บ้านชนบททั่ว ๆ ไป โดยจะมีวัดประจำจังหวัด 1 แห่ง และโรงเรียนพื้นฐานอีก 1 แห่ง ปัจจุบันมีนายดิเรก เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ป้ายหมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง ถ่ายเมื่อ ปี 2557

ตำนานเมือง[แก้]

หมู่บ้านแห่งนี้ มีเรื่องเล่าที่กล่าวต่อ ๆ กันมาถึงต้นกำเนิดของหมู่บ้าน มากจากการที่ชาวบ้านกลุ่มแรกค้นพบที่แห่งนี้จากการพบทุ่งดอกดาวเรืองสีเหลืองมาจากไกล ๆ  เมื่อมาถึง ก็พบกับคนต่างหมู่บ้านที่ตามมาเพราะทุ่งดอกดาวเรืองเหมือนกัน เห็นพ้องกันว่าเหมาะสำหรับการเพาะปลูก การเกษตร จึงได้พากันอพยพมาก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านทุ่งเหลืองดาวเรือง” ก่อนที่จะเพี้ยนมาเป็น “ทุ่งวาวดาวเรือง” ในปัจจุบัน นั่นเอง

ภูมิประเทศ[แก้]

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ตำบลทาก้อง อำเภอเมือ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน 1 วัด และโรงเรียนระดับพื้นฐานอีก 1 แห่ง เส้นทางคมนาคมหลักคือถนนสายเอเชีย ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และธุรกิจส่วนตัว (SMEs)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองนครปฐมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอบางแพ (จังหวัดราชบุรี)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่ง (จังหวัดราชบุรี)

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง มีพื้นที่ทั้งหมด 0.6512 ตร.กม

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง มีแห่งท่องเที่ยวสำคัญคือทุ่งดอกดาวเรืองขนาดใหญ่ เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ในทุก ๆ ปีนั้น หมู่บ้านจะจัดงานฉลองดอกดาวเรือง เพื่อให้ชาวบ้านพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการงานต่าง ๆ โดยเริ่มธรรมเนียมนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 และด้วยความที่วันที่จัดงานนี้ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงถือโอกาสเป็นวันพบปะผู้คนในครอบครัวไปในตัว และไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ บางทีก็จะถูกนับรวมเป็นเทศกาลสงกรานต์ไปเลยในตัว

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง

ประชากร[แก้]

ในอดีต ประมาณปี พ.ศ. 2480 ครัวเรือนในหมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง มีเพียง 40 หลังคาเรือน แต่ในช่วงระยะหลังมีประชากรเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับมีประชากรจากถิ่นอื่นย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันหมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง มีครัวเรือนถึง 270 หลังคาเรือน และมีประชากรกว่า 938 คน (ข้อมูลปี 2557) โดยชาวบ้าน ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 18-50 ปี ประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้างเป็นหลัก เช่น อาชีพทำนา ทำไร่ข้าวโพด ค้าขาย ส่งออกทั่วไป

ปี2560[แก้]

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรืองได้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของชุมชนที่มีความสุขที่สุดในประเทศ รองจากโดยวัดจากค่า GNH หรือ Gross National Happiness ดัชนีชี้วัดค่าความสุขโดยรวมของคนในพื้นที่ใด ๆ (ค่า GNH หรือ Gross National Happiness ป็นการมองการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้นตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product, GDP)  แต่เน้นมุมมองเรื่อง ความสุข ที่แท้จริงของสังคมเป็นหลัก เป็นแนวคิดที่ได้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมในหลายๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มี GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) เป็นเกณฑ์นั้นมักนำมาซึ่งผลกระทบในทางลบมากขึ้นทุกที)

อาชีพประชากร[แก้]

การประกอบอาชีพของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ ส่วนมาจะเป็นอาชีพเพาะปลูก โดยมีต้นแบบมาจากการเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น มันสัมปะหลัง, อ้อย, ข้าว และผักต่าง ๆ ในบางส่วนจะยึดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่, เป็ดและสุกร ยกเว้นสัตว์น้ำ เช่น ปลาและกุ้ง เนื่องจากแหล่งน้ำมีจำกัด แต่หลังจากการปรับปรุงระบบชลประทานใหม่ ทำให้เริ่มมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมากขึ้น นอกเหนือจากนี้ จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปภายในหมู่บ้าน กับหมู่บ้านใกล้เคียง นอกเหนือจากการทำงานดังที่กล่าวมาแล้ว ชาวบ้านจะรวมตัวกันผลิตสินค้าจากของที่มีในท้องถิ่น ส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และทั่วโลกอีกด้วย

สาธารณสุข[แก้]

ปัจจุบันในหมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง มีสถานให้บริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานจำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยประจำตำบล  เป็นสถานีอนามัยขนาดเล็ก ที่ให้บริการทางสาธารณสุขมูลฐานด้านการรักษาพยาบาล งานควบคุมป้องกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขต

[1]

เศรษฐกิจ[แก้]

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง ประชากรในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเนื่องจากสภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งของประชากรในหมู่บ้าน

หมู่บ้านทุ่งวาวดาวเรือง ยังมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย

อ้างอิง[แก้]

[2]

  1. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองนครปฐม.
  2.  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.].