หมวดหมู่:แม่แบบแผนภูมิแท่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แผนภูมิแท่ง คือ แผนภูมิที่ประกอบด้วย แกนสองแกน คือแกนนอนและแกนตั้ง และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างของแต่ละรูปเท่ากัน ส่วนความยาวจะแปรตามขนาดของข้อมูล เรียกรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนี้ว่า แท่ง (bar) การนำเสนอข้อมูลอาจจัดให้แท่งแต่ละแท่งอยู่ในแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ โดยวางเรียงให้ชิดกันหรือห่างกันเล็กน้อยเท่าๆ กันก็ได้ พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของแต่ละแท่งกำกับไว้ นอกจากนี้ เพื่อความสวยงาม อาจจะใช้วิธีแรเงาหรือระบายสี เพื่อให้ดูสวยงามและสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่เหมาะสำหรับการใช้แผนภูมิแท่งในการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่จำแนกตามคุณภาพ ตามกาลเวลา และตามภูมิศาสตร์

แผนภูมิแท่งจำแนกได้หลายประเภท ได้แก่ แผนภูมิแท่งเชิงเดียว แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ แผนภูมิแท่งบวก-ลบ แผนภูมิแท่งซ้อนกัน แผนภูมิแท่งปิระมิด ในชั้นนี้จะกล่าวถึงแผนภูมิแท่งเชิงเดียวและแผนภูมิแท่งเชิงซ้อนเท่านั้น

1) แผนภูมิแท่งเชิงเดียว หมายถึง แผนภูมิที่ใช้สำหรับข้อมูลชุดเดียว และแสดงลักษณะของข้อมูลที่สนใจ เพียงลักษณะเดียว เช่น ความถี่ จำนวนเงิน จำนวนภาษี มูลค่าการส่งออก เป็นต้น 2) แผนภูมิเชิงซ้อน หมายถึง แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบของข้อมูลสองชุดขึ้นไป หรือเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่เราสนใจตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป บนแกนเดียวกัน เช่น เปรียบเทียบรายรับรายจ่าย เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนนักเรียนหญิง เป็นต้น


แผนภูมิรูปภาพ คือ แผนภูมิที่ใช้รูปภาพแทนจำนวนของข้อมูลที่นำเสนอ เช่น แผนภูมิรูปภาพคน รูปภาพคน 1 คน แสดงประชากรที่นำเสนอ 1 ล้านคน เป็นต้น

การเขียนแผนภูมิรูปภาพ อาจกำหนดให้รูปภาพ 1 รูปแทนจำนวนสิ่งของ 1 หน่วยหรือหลายหน่วยก็ได้แต่ละรูปต้องมีขนาดเท่ากันเสมอ ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิรูปภาพ

1. อ่านข้อมูลที่ได้มาให้เข้าใจ 2. พิจารณาว่าจะต้องวาดรูปภาพอะไรบ้าง โดยรูปที่วาดนั้นต้องเป็นเรื่องเดียวกับข้อมูลที่ได้มา 3. กำหนดเงื่อนไขว่าให้รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งของเท่าใด 4. พิจารณาว่าต้องวาดรุปกี่รูป แทนจำนวนสิ่งของแต่ละชนิด 5. เริ่มเขียนแผนภูมิรูปภาพ โดยเริ่มกำหนดชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ รูปภาพ และเงื่อนไข ตามลำดับ 6. รูปภาพที่วาดนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากัน

หน้าในหมวดหมู่ "แม่แบบแผนภูมิแท่ง"

มีบทความ 3 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 3 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด