หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 940 ก่อนคริสตกาล