หมวดหมู่:ก่อตั้งในคริสต์สหัสวรรษที่ 2 แบ่งตามประเทศ