วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
Udomsueksaphanitchayakan Technological College
ตราประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
คติพจน์ปลูกฝังจริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ ชำนาญทักษะ
สถาปนา8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ผู้สถาปนากระจ่าง จันทราช
(ผู้รับใบอนุญาต)
เว็บไซต์http://www.usp.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (อังกฤษ:Udomsueksaphanitchayakan Technological College) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 ในชื่อ โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 4/10 ตารางวา ตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 47810 เลขที่ดิน 1689 หน้าสำรวจ 21837 ที่ตั้ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2524 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2524 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายกระจ่าง จันทราช เป็นผู้รับใบอนุญาต

ปี 2526 เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ต่อมาในปี 2530 เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ต่อมาในปี 2531 ได้ขอเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษามาเป็นหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และในปี 2537 ขอยกเลิกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ปี 2540 เปิดทำการสอนสาขาวิชาการตลาด ในรอบเช้า และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในรอบบ่าย

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานภาษาต่างประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2550 ได้เปิดสอนสาขาวิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโลจิสติกส์ และปีการศึกษา 2552 เปิดสอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้บริหารของสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นและของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ อันจะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ปรัชญา[แก้]

"ปลูกฝังจริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ ชำนาญทักษะ"

สัญลักษณ์[แก้]

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีรายละเอียดดังนี้

  • วงกลมด้านนอกส่วนบนเขียนเป็นอักษรไทยว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  • วงกลมด้านนอกส่วนล่างเขียนเป็นอักษรไทยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • วงกลมด้านในเป็นรูป เรือพาณิชย์ หมายถึง การค้าหรือการดำเนินธุรกิจ

ต้นไม้ประจำสถาบัน[แก้]

ต้นชงโค จึงมุ่งหวังว่านักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจะต้องเป็นผู้มีความอดทนในการศึกษาวิชาและทักษะ มีความงามในด้านจริยธรรม

สีประจำสถาบัน[แก้]

สี สีทางราชการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คือ ขาว - เทา

  • ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
  • เทา หมายถึง ความคิดหรือปัญญา

เนื้อที่และที่ตั้ง[แก้]

จำนวนที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 4/10 ตารางวา ตามสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เลขที่ 47810 เลขที่ดิน 1689 หน้าสำรวจ 21837 ตั้งอยู่เลขที่ 406 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. (074) 246227, 243379, 357547-8 แฟ็กซ์ : (074) 357548

หลักสูตร[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานภาษาต่างประเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์ (รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า)

อ้างอิง[แก้]

  • คู่มือนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]