ลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลิงค์ลิสต์แบบสองทิศทาง (Doubly Linked List)[แก้]

ได้เป็นโครงสร้างของข้อมูลไว้ในnodeเป็นลำดับ โดยแต่ละnodeจะประกอบไปด้วยข้อมูลและpointer 2ตัว ชี้ไปยังnode ถัดไปและอีกหนึ่งตัวชี้ไปยังnodeถัดไปและอีกหนึ่งตัวชี้ไปยังnodeก่อนหน้า ยกเว้นnodeแรกที่Pointer สำหรับชี้ไปnode ก่อนหน้าจะชี้ไปที่nullและnode สุดท้ายที่pointer สำหรับชี้ไปnodeถัดไปจะชี้ไปที่null ถ้านํา node มาเรียงต่อๆกัน เป็นลำดับจะได้doubly linked list ของข้อมูล n ตัวโดยจะกำหนดให้มี pointer อย่างน้อย1ตัวที่ชี้ไปยังnodeตัวแรกของdoubly linkedlist เสมอ

ส่วนประกอบ[แก้]

 1. ส่วนเก็บข้อมูล (data) ใช้เก็บข้อมูลข่าวสารที่มีโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นหรือเรียบง่าย
 2. ส่วนการเชื่อมต่อถัดไป (Next) เป็นตัวชี้หรือพอยน์เตอร์เก็บค่าแอดเดรสใช้อ้างไปยังโหนดถัดไปในหน่วยความจำ
 3. ส่วนการเชื่อมต่อก่อนหน้า เป็นตัวชี้หรือพอยน์เตอร์เก็บค่าแอดเดรสใช้อ้างกลับไปยังโหนดก่อนหน้าในหน่วยความจำ(Prev)

doubly linked lists[แก้]

class Node:

  # Constructor to create a new node
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.next = None
    self.prev = None   
  # Class to create a Doubly Linked List

class DoublyLinkedList:

  # Constructor for empty Doubly Linked List
  def __init__(self):
    self.head = None

การเพิ่มnode[แก้]

2.1 การเพิ่มnode ข้างหน้า

def push(self, new_data):
    new_node = Node(new_data)
    new_node.next = self.head
    if self.head is not None:
      self.head.prev = new_node
    self.head = new_node

2.1 การเพิ่มnode ข้างหลัง

def append(self, new_data):
    new_node = Node(new_data)
    new_node.next = None
    if self.head is None:
      new_node.prev = None
      self.head = new_node
      return
    last = self.head
    while(last.next is not None):
      last = last.next
    last.next = new_node
    new_node.prev = last
    return

การลบnode[แก้]

def delete(self, valueToDelete):
    currentNode = self.head
    previousNode = None
    while currentNode is not None:
      if currentNode.data == valueToDelete:
        if previousNode is None: 
          newHead = currentNode.next
          currentNode.next = None
          return newHead # Deleted the head
        previousNode.next= currentNode.next
        return self.head
      previousNode = currentNode
      currentNode = currentNode.next
    return self.head# Value to delete was not found.

การค้นหาnode[แก้]

def search(self,data):
    node = self.head
    while (node and node.data != data):
      node = node.next
      return None
    return node.data 

การแสดงผล[แก้]

def printList(self):
    output = '['
    currentNode = self.head
    while currentNode is not None:
      output += str(currentNode.data)
      currentNode = currentNode.next
      if currentNode is not None:
        output += ', '
    output += ']'
    return output

See also[แก้]