มุมวิกฤต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแสดงมุมวิกฤต เมื่อสังเกตการณ์จากใต้ผิวน้ำไปยังอากาศ

มุมวิกฤต (critical angle) ในทางทัศนศาสตร์ คือ มุมตกกระทบที่เล็กที่สุดซึ่งทำให้การสะท้อนกลับทั้งหมด โดยจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหสูงไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหต่ำกว่า

ค่ามุมวิกฤต สามารถคำนวณได้ดังนี้

โดยที่ :

  • คือดรรชนีหักเหของตัวกลางเดิม
  • คือดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ผ่านเข้าไป

ดังที่เห็นได้จากสมการนี้ เมื่อ n1 < n2 จะไม่มีมุมวิกฤต และจะไม่เกิดการสะท้อนกลับทั้งหมด