มอดูล:Year in other calendars

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- Load dependencies.
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
local htmlBuilder = require( 'Module:HtmlBuilder' )
local makeNavbar = require( 'Module:Navbar' )._navbar
local numToRoman = require( 'Module:Roman' ).main
local numToArmenian = require( 'Module:Armenian' ).main
local getRegnal = require( 'Module:British regnal year' ).main
local japaneseEra = require( 'Module:Japanese calendar' ).era()

-- Define constants.
local lang = mw.language.getContentLanguage()
local currentYear = tonumber( lang:formatDate( 'Y' ) )

--------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------

local function isInteger( num )
	-- Checks if a value is an integer. If so, returns the value converted to a number.
	-- If not, returns false.
  num = tonumber( num )
  if num and math.floor( num ) == num and num ~= math.huge then
    return num
  else
    return false
  end
end

local function BCToNum( s )
	-- Converts strings of the format "n BC" to their corresponding
	-- numerical values.
  if type( s ) ~= 'string' then
    return nil
  end
  s = mw.ustring.match( mw.ustring.upper( s ), '^([1-9]%d*)%s*BC$' )
  if not s then
    return nil
  end
  local num = tonumber( s )
  num = ( num - 1 ) * -1
  return num
end

local function numToBC( num )
	-- For BC years, returns a string with the year name appended with " BC".
	-- Otherwise returns nil.
  num = isInteger( num )
  if not num then return end
  if num <= 0 then
    return mw.ustring.format( '%d BC', 1 - num )
  end
end

local function formatNegative(s)
	-- Replaces hyphens in a string with minus signs if the hyphen comes before a number.
	s = mw.ustring.gsub( s, '%-(%d)', '−%1' )
	return s
end

--------------------------------------------------------------------
-- Calendar box class definition
--------------------------------------------------------------------

local calendarBox = {}
calendarBox.__index = calendarBox

function calendarBox:new( init )
  init = type( init ) == 'table' and init or {}
  local obj = {}
  local pagename = mw.title.getCurrentTitle().text
  
  -- Set the year. If the year is specified as an argument, use that.
  -- Otherwise, use the page name if it is valid. If the pagename isn't
  -- valid, use the current year.
  local yearNum = isInteger( init.year )
  if yearNum then -- First, see if the year parameter is a number.
    self.year = yearNum
  else
    local yearBC = BCToNum( init.year )
    if yearBC then -- Second, see if the year parameter is a "yyyy BC" string.
      self.year = yearBC
    else
      local pageNum = isInteger( pagename )
      if pageNum then -- Third, see if the pagename is an integer.
        self.year = pageNum
      else
        local pageBC = BCToNum( pagename )
        if pageBC then -- Fourth, see if the pagename is a "yyyy BC" string.
          self.year = pageBC
        else
          self.year = currentYear -- If none of the above apply, use the current year.
        end
      end
    end
  end
  
  -- Set year text values.
  self.BCYearName = numToBC( self.year )
  if self.BCYearName then
    self.yearText = self.BCYearName
  else
    self.yearText = tostring( self.year )
  end
    
  -- Set other fields.
  self.caption = self.yearText
  self.footnotes = init.footnotes
  self.navbar = init.navbar
  
  return setmetatable( obj, {
    __index = self
  })
end

function calendarBox:setCaption( s )
	-- Sets the calendar box caption.
  if type( s ) ~= 'string' or s == '' then return end
  self.caption = s
end

function calendarBox:addCalendar( obj )
	-- Adds a calendar or a calendar group.
  if type( obj ) ~= 'table' and type( obj.new ) ~= 'function' then return end -- Exit if the object is invalid.
  self.calendars = self.calendars or {}
  table.insert( self.calendars, obj )
end

-- Add an alias for adding calendar groups. The function is the same, but it might be confusing for users
-- to have to use the name "addCalendar" for a calendar group.
calendarBox.addCalendarGroup = calendarBox.addCalendar

function calendarBox:export()
	-- Outputs the calendar box wikitext.
  local root = htmlBuilder.create( 'table' )
  -- Export the calendar box headers.
  root
    .addClass( 'infobox' )
    .addClass( 'vevent' )
    .css( 'width', '22em' )
    .tag( 'caption' )
      .css( 'font-size', '125%' )
      .tag( 'span' )
        .addClass( 'summary' )
        .addClass( 'dtstart' )
        .wikitext( self.caption )

  -- Export the calendars and calendar groups. "calendar:export()" works for both kinds
  -- of objects. Some export functions can return nil, so we need to check for that.
  if type( self.calendars ) == 'table' then
    for i, calendar in ipairs( self.calendars ) do
      local calendarText = calendar:export()
      if type( calendarText ) == 'string' then
        root.wikitext( calendarText )
      end
    end
  end
  
  -- Add footnotes.
  if type( self.footnotes ) == 'string' and self.footnotes ~= '' then
    root
      .tag( 'tr' )
        .tag( 'td' )
          .attr( 'colspan', '2' )
          .wikitext( mw.ustring.format( '<small>%s</small>', self.footnotes ) )
  end
  
  -- Add navbar.
  if type( self.navbar ) == 'string' and self.navbar ~= '' then
    root
      .tag( 'tr' )
        .tag( 'td' )
          .attr( 'colspan', '2' )
          .css( 'text-align', 'center' )
          .wikitext( makeNavbar{ self.navbar } )
  end
  
  return tostring( root )
end

--------------------------------------------------------------------
-- Calendar group class definition
--------------------------------------------------------------------

-- Calendar groups are used to group different calendars together. 
-- Previously, the template did this by including a table row with
-- no year value. By using objects we can do the same thing more
-- semantically.

local calendarGroup = {}
calendarGroup.__index = calendarGroup

function calendarGroup:new( init )
  init = type( init ) == 'table' and init or {}
  local obj = {}
  
  -- Get the heading and throw an error if it is invalid.
  obj.heading = init.heading
  if type( obj.heading ) ~= 'string' then
    error( 'calendarGroup: no heading detected' )
  end
  
  -- Set the metatable and return the object.
  self.__index = self
  return setmetatable( obj, {
    __index = self
  })
end

function calendarGroup:addCalendar( calendar )
	-- Adds a calendar object to the calendar group.
  self.calendars = self.calendars or {}
  if type( calendar ) == 'table' and type( calendar.getLink ) == 'function' then
    table.insert( self.calendars, calendar )
  end
end

function calendarGroup:export()
	-- Exports the calendar group's wikitext.
  -- Indent and italicise each calendar's link if it exists.
  for i, calendar in ipairs( self.calendars ) do
    local link = calendar:getLink()
    if type( link ) == 'string' then
      self.calendars[ i ]:setRawLink( mw.ustring.format( "&nbsp;- ''%s''", link ) )
    end
  end
  -- Create the heading row html and export the calendar objects.
  local ret = htmlBuilder.create()
  ret
    .tag( 'tr' )
      .tag( 'td' )
        .wikitext( self.heading )
        .done()
      .tag( 'td' ) -- Use a blank tag to make the html look nice.
        .allDone()
  for i, calendar in ipairs( self.calendars ) do
    ret.wikitext( calendar:export() )
  end
  return tostring( ret )
end

--------------------------------------------------------------------
-- Calendar class definition
--------------------------------------------------------------------

local calendar = {}
calendar.__index = calendar
calendar.type = 'calendar'

function calendar:new()
  local obj = {}
  return setmetatable( obj, {
    __index = self
  })
end

function calendar:setLink( link, display )
	-- Sets the calendar's wikilink, with optional display text and italics.
  if type( link ) ~= 'string' or link == '' then return end
  display = type( display ) == 'string' and display ~= '' and display
  if display then
    self.link = mw.ustring.format( '[[%s|%s]]', link, display )
  else
    self.link = mw.ustring.format( '[[%s]]', link )
  end
end

function calendar:setRawLink( s )
	-- Sets the calendar's wikilink as raw wikitext.
  if type( s ) ~= 'string' or s == '' then return end
  self.link = s
end

function calendar:getLink()
	-- Returns the calendar's link value.
  return self.link
end

function calendar:setYear( year )
	-- Sets a single year. Can be passed either a string or a number.
	-- If passed as a number, it is formatted with minus signs instead of hyphens.
	-- If passed as a string, no minus-sign formatting occurs; this should be done in the individual calendar definitions.
  if type( year ) == 'number' then
    year = tostring( year )
		self.year = formatNegative( year )
  elseif type( year ) == 'string' then
    self.year = year
  end
end

function calendar:setYearRange( year1, year2 )
	-- Sets a year range. Must be passed two numbers.
  if type( year1 ) == 'number' and type( year2 ) == 'number' then
		local year
    if year1 < 0 or year2 < 0 then -- Leave a gap for negative years to avoid having a minus sign and a dash right next to each other.
      year = mw.ustring.format( '%d – %d', year1, year2 )
			year = formatNegative( year )
    else
      year = mw.ustring.format( '%d–%d', year1, year2 )
    end
		self.year = year
  end
end

function calendar:export()
	-- Outputs the calendar wikitext.
  -- Exit if no link has been specified.
  local link = self.link
  if type( link ) ~= 'string' or link == '' then return end

  -- If no year has been specified, set the year value to N/A.
  local year = self.year
  if type( year ) ~= 'string' or year == '' then
    year = "''N/A''"
  end

  -- Build the table row.
  local ret = htmlBuilder.create()
  ret
    .tag( 'tr' )
      .tag( 'td' )
        .wikitext( link )
        .done()
      .tag( 'td' )
        .wikitext( year )
        .allDone()
  return tostring( ret )
end

--------------------------------------------------------------------
-- Build the box
--------------------------------------------------------------------

local function makeCalendarBox( args )
  -- Initiate the box and get the year values.
  local init = args
  init.navbar = 'ปีในปฏิทินอื่น'
  local box = calendarBox:new( init )
  local year = box.year
  local yearText = box.yearText

  -- Set the caption.
  box:setCaption( box.caption .. ' ในปฏิทินอื่น' )
 
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Thai solar calendar
  ----------------------------------------------------------------------
 
  local thai = calendar:new()
  thai:setLink( 'ปฏิทินสุริยคติไทย' )
  thai:setYear( year + 543 )
  box:addCalendar( thai )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Gregorian calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local gregorian = calendar:new()
  gregorian:setLink( 'ปฏิทินเกรกอเรียน' )
  -- Get the year link.
  local gregcal = args.gregcal
  if type( gregcal ) == 'string' and gregcal ~= '' then
    gregorian.yearLink = mw.ustring.format( '[[%s|%s]]', gregcal, yearText )
  else
    gregorian.yearLink = yearText
  end
  -- Set the year.
  gregorian.romanYear = numToRoman{ year }
  if gregorian.romanYear then
    gregorian:setYear( mw.ustring.format(
      [[%s<br /><span style="font-family: serif;">''%s''</span>]],
      gregorian.yearLink, gregorian.romanYear
    ) )
  else
    gregorian:setYear( gregorian.yearLink )
  end
  box:addCalendar( gregorian ) 

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Ab urbe condita
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local abUrbe = calendar:new()
  abUrbe:setLink( 'Ab urbe condita' )
  abUrbe:setYear( year + 753 )
  box:addCalendar( abUrbe )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Armenian calendar
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local armenian = calendar:new()
  armenian:setLink( 'ปฏิทินอาร์มีเนีย' )
  if year > 551 then
    local armenianYear = year - 551
    armenian:setYear( mw.ustring.format( '%s<br />ԹՎ %s', armenianYear, numToArmenian( armenianYear ) ) )
  end
  box:addCalendar( armenian )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Assyrian calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local assyrian = calendar:new()
  assyrian:setLink( 'ปฏิทินอัสซีเรีย' )
  assyrian:setYear( year + 4750 )
  box:addCalendar( assyrian )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Bahá'í calendar
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local bahai = calendar:new()
  bahai:setLink( "ปฏิทินบาไฮ" )
  bahai:setYearRange( year - 1844, year - 1843 )
  box:addCalendar( bahai )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Bengali calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local bengali = calendar:new()
  bengali:setLink( 'ปฏิทินเบงกอล' )
  bengali:setYear( year - 593 )
  box:addCalendar( bengali )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Berber calendar
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local berber = calendar:new()
  berber:setLink( 'ปฏิทินเบอร์เบอร์' )
  berber:setYear( year + 950 )
  box:addCalendar( berber )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Regnal year
  ----------------------------------------------------------------------

  local regnal = calendar:new()
  local regnalName
  if year > 1706 then
    regnalName = 'อังกฤษ'
  else
    regnalName = 'อังกฤษ'
  end
  regnal:setLink( 'ปีในรัชกาลของพระมหากษัตริย์อังกฤษ', 'ปีในรัชกาล' .. regnalName )
  regnal:setYear( getRegnal( year ) )
  box:addCalendar( regnal )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Buddhist calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local buddhist = calendar:new()
  buddhist:setLink( 'พุทธศักราช' )
  buddhist:setYear( year + 544 )
  box:addCalendar( buddhist )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Burmese calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local burmese = calendar:new()
  burmese:setLink( 'ปฏิทินพม่าดั้งเดิม', 'ปฏิทินพม่า' )
  burmese:setYear( year - 638 )
  box:addCalendar( burmese )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Byzantine calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local byzantine = calendar:new()
  byzantine:setLink( 'ปฏิทินไบแซนไทน์' )
  byzantine:setYearRange( year + 5508, year + 5509 )
  box:addCalendar( byzantine )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Chinese calendar
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local chinese = calendar:new()
  chinese:setLink( 'ปฏิทินจีน' )

  -- Define the information for the "heavenly stems" and "earthly branches" year cycles.
  -- See [[Chinese calendar#Cycle of years]] for information.

  local earthlyBranches = {
    { '子', '[[ชวด]]' },            -- 1
    { '丑', '[[ฉลู]]' },             -- 2
    { '寅', '[[ขาล]]' },            -- 3
    { '卯', '[[เถาะ]]' },            -- 4
    { '辰', '[[มะโรง]]' },            -- 5
    { '巳', '[[มะเส็ง]]' },            -- 6
    { '午', '[[มะเมีย]]' },            -- 7
    { '未', '[[มะแม]]' },            -- 8
    { '申', '[[วอก]]' },             -- 9
    { '酉', '[[ระกา]]' },             -- 10
    { '戌', '[[จอ]]' },             -- 11
    { '亥', '[[กุน]]' }              -- 12
  }
  local heavenlyStems = {
    { '甲', 'ธาตุไม้' },  -- 1
    { '乙', 'ธาตุไม้' },  -- 2
    { '丙', 'ธาตุไฟ' },  -- 3
    { '丁', 'ธาตุไฟ' },  -- 4
    { '戊', 'ธาตุดิน' }, -- 5
    { '己', 'ธาตุดิน' }, -- 6
    { '庚', 'ธาตุโลหะ' }, -- 7
    { '辛', 'ธาตุโลหะ' }, -- 8
    { '壬', 'ธาตุน้ำ' }, -- 9
    { '癸', 'ธาตุน้ำ' }  -- 10
  }

  -- Calculate the cycle numbers from the year. The first sexagenary year corresponds to the ''previous'' year's entry
  -- in [[Chinese calendar correspondence table]], as the Chinese New Year doesn't happen until Jan/Feb in
  -- Gregorian years.
  local sexagenaryYear1 = ( year - 4 ) % 60
  local sexagenaryYear2 = ( year - 3 ) % 60
  local heavenlyNum1 = sexagenaryYear1 % 10
  local heavenlyNum2 = sexagenaryYear2 % 10
  local earthlyNum1 = sexagenaryYear1 % 12
  local earthlyNum2 = sexagenaryYear2 % 12

  -- If the value is 0 increase it by one cycle so that we can use it with Lua arrays.
  if heavenlyNum1 == 0 then
    heavenlyNum1 = 10
  end
  if heavenlyNum2 == 0 then
    heavenlyNum2 = 10
  end
  if earthlyNum1 == 0 then
    earthlyNum1 = 12
  end
  if earthlyNum2 == 0 then
    earthlyNum2 = 12
  end

  -- Get the data tables for each permutation.
  local heavenlyTable1 = heavenlyStems[ heavenlyNum1 ]
  local heavenlyTable2 = heavenlyStems[ heavenlyNum2 ]
  local earthlyTable1 = earthlyBranches[ earthlyNum1 ]
  local earthlyTable2 = earthlyBranches[ earthlyNum2 ]

  -- Work out the continously-numbered year. (See [[Chinese calendar#Continuously numbered years]].)
  local year1 = year + 2696
  local year2 = year + 2697
  local year1Alt = year1 - 60
  local year2Alt = year2 - 60

	-- Format any negative numbers.
	year1 = formatNegative( tostring( year1 ) )
	year2 = formatNegative( tostring( year2 ) )
	year1Alt = formatNegative( tostring( year1Alt ) )
	year2Alt = formatNegative( tostring( year2Alt ) )

  -- Return all of that data in a (hopefully) reader-friendly format.
  chinese:setYear( mw.ustring.format(
    [=[[[วัฏจักรหกสิบ|%s%s]]年 <small>(%s%s)</small><br />%s หรือ %s<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''—&nbsp;ถึง&nbsp;—''<br />%s%s年 <small>(%s%s)</small><br />%s หรือ %s]=],
    heavenlyTable1[ 1 ],
    earthlyTable1[ 1 ],
    earthlyTable1[ 2 ],
    heavenlyTable1[ 2 ],
    year1,
    year1Alt,
    heavenlyTable2[ 1 ],
    earthlyTable2[ 1 ],
    earthlyTable2[ 2 ],
    heavenlyTable2[ 2 ],
    year2,
    year2Alt
  ) )

  box:addCalendar( chinese )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Coptic calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local coptic = calendar:new()
  coptic:setLink( 'ปฏิทินคอปติก' )
  coptic:setYearRange( year - 284, year - 283 )
  box:addCalendar( coptic )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Discordian calendar
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local discordian = calendar:new()
  discordian:setLink( 'ปฏิทินดิสคอร์เดีย' )
  discordian:setYear( year + 1166 )
  box:addCalendar( discordian )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Ethiopian calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local ethiopian = calendar:new()
  ethiopian:setLink( 'ปฏิทินเอธิโอเปีย' )
  ethiopian:setYearRange( year - 8, year - 7 )
  box:addCalendar( ethiopian )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Hebrew calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local hebrew = calendar:new()
  hebrew:setLink( 'ปฏิทินฮีบรู' )
  hebrew:setYearRange( year + 3760, year + 3761 )
  box:addCalendar( hebrew )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Hindu calendars
  ----------------------------------------------------------------------

  local hindu = calendarGroup:new{ heading = '[[ปฏิทินฮินดู]]' }

  -- Vikram Samvat

  local vikramSamvat = calendar:new()
  vikramSamvat:setLink( 'วิกรมสมวัต' )
  vikramSamvat:setYearRange( year + 56, year + 57 )
  hindu:addCalendar( vikramSamvat )

  -- Shaka Samvat

  local shakaSamvat = calendar:new()
  shakaSamvat:setLink( 'Indian national calendar', 'ศกสมวัต' )
  if year - 76 > 0 then
    shakaSamvat:setYearRange( year - 78, year - 77 )
  end
  hindu:addCalendar( shakaSamvat )

  -- Kali Yuga
  
  local kaliYuga = calendar:new()
  kaliYuga:setLink( 'กลียุค' ) -- use italics
  kaliYuga:setYearRange( year + 3101, year + 3102 )
  hindu:addCalendar( kaliYuga )

  box:addCalendarGroup( hindu )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Holocene calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local holocene = calendar:new()
  holocene:setLink( 'ปฏิทินโฮโลซีน' )
  holocene:setYear( year + 10000 )
  box:addCalendar( holocene )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Igbo calendar
  ----------------------------------------------------------------------
  
  -- In the old template this was a calendar group with just one calendar; intentionally adding this as a single
  -- calendar here, as the previous behaviour looked like a mistake.
  local igbo = calendar:new()
  igbo:setLink( 'ปฏิทินอิกโบ' )
  igbo:setYearRange( year - 1000, year - 999 )
  box:addCalendar( igbo )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Iranian calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local iranian = calendar:new()
  iranian:setLink( 'ปฏิทินอิหร่าน' )
  if year - 621 > 0 then
    iranian:setYearRange( year - 622, year - 621 )
  else
    iranian:setYear( mw.ustring.format( '%d BP&nbsp;– %d BP', 622 - year, 621 - year ) )
  end
  box:addCalendar( iranian )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Islamic calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local islamic = calendar:new()
  islamic:setLink( 'ปฏิทินอิสลาม' )
  local islamicMult = 1.030684 -- the factor to multiply by
  local islamicSub = 621.5643 -- the factor to subtract by
  if year - 621 > 0 then
    local year1 = math.floor( islamicMult * ( year - islamicSub ) )
    local year2 = math.floor( islamicMult * ( year - islamicSub + 1 ) )
    islamic:setYearRange( year1, year2 )
  else
    local year1 = math.ceil( -islamicMult * ( year - islamicSub ) )
    local year2 = math.ceil( -islamicMult * ( year - islamicSub + 1 ) )
    islamic:setYear( mw.ustring.format( '%d BH&nbsp;– %d BH', year1, year2 ) )
  end
  box:addCalendar( islamic )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Japanese calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local japanese = calendar:new()
  japanese:setLink( 'ปฏิทินญี่ปุ่น' )

  japanese.thisEra = japaneseEra:new{ year = year }
  if japanese.thisEra then
    local japaneseYearText = {}
    japanese.oldEra = japanese.thisEra:getOldEra()
    if japanese.oldEra and japanese.oldEra.eraYear and japanese.thisEra.article ~= japanese.oldEra.article then
      japanese.oldText = mw.ustring.format( '%s %d', japanese.oldEra.link, japanese.oldEra.eraYear )
      table.insert( japaneseYearText, japanese.oldText )
      table.insert( japaneseYearText, ' / ' )
    end
    if japanese.thisEra.eraYear then
      table.insert( japaneseYearText, mw.ustring.format( '%s %d', japanese.thisEra.link, japanese.thisEra.eraYear ) )
    end
    table.insert( japaneseYearText, mw.ustring.format( '<br /><small>(%s%s年)</small>', japanese.thisEra.kanji, japanese.thisEra.eraYearKanji ) )
    japanese:setYear( table.concat( japaneseYearText ) )
  end

  box:addCalendar( japanese )

  ----------------------------------------------------------------------
  -- Juche calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local juche = calendar:new()
  juche:setLink( 'ปฏิทินเกาหลีเหนือ', 'ปฏิทินจูเช' )
  if year > 1911 then
    juche:setYear( year - 1911 )
  end
  box:addCalendar( juche )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Julian calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local julian = calendar:new()
  julian:setLink( 'ปฏิทินจูเลียน' )

  julian.yearVals = {
    { 1901, 'เกรกอเรียนลบ 13 วัน' },
    { 1900, 'เกรกอเรียนลบ 12 หรือ 13 วัน'},
    { 1801, 'เกรกอเรียนลบ 12 วัน' },
    { 1800, 'เกรกอเรียนลบ 11 หรือ 12 วัน' },
    { 1701, 'เกรกอเรียนลบ 11 วัน' },
    { 1700, 'เกรกอเรียนลบ 10 หรือ 11 วัน' },
    { 1582, 'เกรกอเรียนลบ 10 วัน' },
    { -45, gregorian.year }
  }

  for i, t in ipairs( julian.yearVals ) do
    if year >= t[ 1 ] then
      julian:setYear( t[ 2 ] )
      break
    end
  end

  box:addCalendar( julian )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Korean calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local korean = calendar:new()
  korean:setLink( 'ปฏิทินเกาหลี' )
  korean:setYear( year + 2333 )
  box:addCalendar( korean )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Minguo calendar
  ----------------------------------------------------------------------

  local minguo = calendar:new()
  minguo:setLink( 'ปฏิทินหมินกั๋ว' )
  if year > 1911 then
    local minguoYear = year - 1911
    minguo:setYear( mw.ustring.format( '[[Taiwan|ROC]] %d<br /><small>民國%d年</small>', minguoYear, minguoYear ) )
  else
    local minguoYear = 1911 - year + 1
    minguo:setYear( mw.ustring.format( '%d ก่อน [[Republic of China|ROC]]<br /><small>民前%d年</small>', minguoYear, minguoYear ) )
  end
  box:addCalendar( minguo )
  
  ----------------------------------------------------------------------
  -- Unix time
  ----------------------------------------------------------------------
  
  local unix = calendar:new()

  local function getUnixTime( year )
    if year < 1970 then return end
    local noError, unixTime = pcall( lang.formatDate, lang, 'U', '1 Jan ' .. tostring( year ) )
    if not noError or noError and not unixTime then return end
    unixTime = tonumber( unixTime )
    if unixTime and unixTime >= 0 then
      return unixTime
    end
  end

  unix.thisYear = getUnixTime( year )
  unix.nextYear = getUnixTime( year + 1 )
  if unix.thisYear and unix.nextYear then
    unix:setLink( 'เวลายูนิกซ์' )
    unix:setYearRange( unix.thisYear, unix.nextYear - 1 )
  end

  box:addCalendar( unix )

  return box:export()
end

--------------------------------------------------------------------
-- Process arguments from #invoke
--------------------------------------------------------------------

local p = {}

function p.main( frame )
	-- Process the arguments and pass them to the box-building function.
	local args = getArgs( frame )
  return makeCalendarBox( args )
end

return p