มอดูล:Wd/i18n

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- ค่าที่อยู่ในหน้านี้จะเป็นค่าที่ใช้แสดงผลสำหรับ [[แม่แบบ:วิกิสนเทศ]]

local p = {}

function p.init(aliasesP)
	p = {
	["errors"] = {
		["unknown-data-type"]     = "ชนิดของข้อมูลที่ไม่รู้จัก '$1'",
		["missing-required-parameter"] = "พารามิเตอร์ที่จำเป็นไม่ได้รับการตัังค่า กรุณาตรวจสอบ",
		["extra-required-parameter"]  = "ระบบคาดว่าจะได้รับพารามิเตอร์ '$1' แต่กลับเป็นค่าว่าง",
		["no-function-specified"]   = "คุณยังไม่ได้กำหนดฟังก์ชั่น", -- equal to the standard module error message
		["main-called-twice"]     = 'คุณไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น "main" มากกว่าครั้งเดียวได้',
		["no-such-function"]      = 'ฟังก์ชั่น "$1" ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ทีอยู่', -- equal to the standard module error message
		["malformed-reference"]    = "ผิดพลาด: ไม่สามารถแสดงข้อมูลอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ดู[[Module:wd/doc#References|คู่มือการใช้งาน]]สำหรับรายละเอียด"
	},
	["info"] = {
		["edit-on-wikidata"] = "แก้ไขบนวิกิสนเทศ"
	},
	["numeric"] = {
		["decimal-mark"] = ".",
		["delimiter"]  = ","
	},
	["datetime"] = {
		["prefixes"] = {
			["decade-period"] = "ช่วงทศวรรษที่ "
		},
		["suffixes"] = {
			["decade-period"] = "ทศวรรษ ",
			["millennium"]  = " สหัสวรรษ ",
			["century"]    = "ศตวรรษ ",
			["million-years"] = " ล้านปี",
			["billion-years"] = " พันล้านปี",
			["year"]     = " ปี",
			["years"]     = " ปี"
		},
		["julian-calendar"] = "ปฏิทินแบบจูเลียน", -- linked page title
		["julian"]     = "จูเลียน",
		["BCE"]       = "ก่อนคริสตกาล ",
		["CE"]       = "คริสตศักราช",
		["common-era"]   = "" -- linked page title
	},
	["coord"] = {
		["latitude-north"] = "น.",
		["latitude-south"] = "ตอ.",
		["longitude-east"] = "ต.",
		["longitude-west"] = "ตต.",
		["degrees"]    = " องศา ",
		["minutes"]    = " ลิปดา ",
		["seconds"]    = " ฟิลิปดา " ,
		["separator"]   = ", "
	},
	["values"] = {
		["unknown"] = "ค่าที่ไม่รู้จัก",
		["none"]  = "ไม่พบค่านี้"
	},
	["cite"] = {
		["version"] = "2", -- increase this each time the below parameters are changed to avoid conflict errors
		["web"] = {
			-- <= left side: all allowed reference properties for *web page sources* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
			-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite web]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
			[aliasesP.statedIn]    = "website",
			[aliasesP.referenceURL]  = "url",
			[aliasesP.publicationDate] = "date",
			[aliasesP.retrieved]    = "access-date",
			[aliasesP.title]      = "title",
			[aliasesP.archiveURL]   = "archive-url",
			[aliasesP.archiveDate]   = "archive-date",
			[aliasesP.language]    = "language",
			[aliasesP.author]     = "author", -- existence of author1, author2, author3, etc. is assumed
			[aliasesP.publisher]    = "publisher",
			[aliasesP.quote]      = "quote",
			[aliasesP.pages]      = "pages" -- extra option
		},
		["q"] = {
			-- <= left side: all allowed reference properties for *sources other than web pages* per https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources
			-- => right side: corresponding parameter names in (equivalent of) [[:en:Template:Cite Q]] (if non-existent, keep empty i.e. "")
			[aliasesP.statedIn]        = "1",
			[aliasesP.pages]          = "pages",
			[aliasesP.column]         = "at",
			[aliasesP.chapter]         = "chapter",
			[aliasesP.sectionVerseOrParagraph] = "section",
			["external-id"]          = "id", -- used for any type of database property ID
			[aliasesP.title]          = "title",
			[aliasesP.publicationDate]     = "date",
			[aliasesP.retrieved]        = "access-date"
		}
	}
}

	p.getOrdinalSuffix = function(num)
		if tostring(num):sub(-2,-2) == '1' then
			return "th" -- 10th, 11th, 12th, 13th, ... 19th
		end

		num = tostring(num):sub(-1)

		if num == '1' then
			return "st"
		elseif num == '2' then
			return "nd"
		elseif num == '3' then
			return "rd"
		else
			return "th"
		end
	end

	p.addDelimiters = function(n)
		local left, num, right = string.match(n, "^([^%d]*%d)(%d*)(.-)$")

		if left and num and right then
			return left .. (num:reverse():gsub("(%d%d%d)", "%1" .. p['numeric']['delimiter']):reverse()) .. right
		else
			return n
		end
	end

	return p
end

return p