ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Redirect-distinguish

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local mTableTools = require('Module:TableTools')
local p = {}

function p.redirectDistinguish (frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame)
	return p._redirectDistinguish(args)
end

function p._redirectDistinguish(args)
	if not args[1] then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'ไม่มีการเปลี่ยนทาง',
			'แม่แบบ:Redirect-distinguish',
			args.category
		)
	end
	local redirectTitle = mw.title.new(args[1])
	local currentTitle = currentTitle or mw.title.getCurrentTitle()
	if
		string.match(args[1], 'REDIRECT%d+') or
		args[1] == 'TERM' or
		currentTitle.namespace ~= 0
	then
		--do nothing
	elseif not redirectTitle or not redirectTitle.exists then
		args[1] = args[1] .. '[[หมวดหมู่:หน้าเปลี่ยนทางไม่มีอยู่จริง]]'
	elseif not redirectTitle.isRedirect then
		if string.find(redirectTitle:getContent(), '#invoke:RfD') then
			args[1] = args[1] ..
				'[[หมวดหมู่:Articles with redirect hatnotes impacted by RfD]]'
		else
			args[1] = args[1] ..
				'[[หมวดหมู่:Articles with redirect hatnotes needing review]]'
		end
	end
	if not args[2] then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'ไม่มีหน้าที่กำกวม',
			'แม่แบบ:Redirect-distinguish',
			args.category
		)
	end
	args = mTableTools.compressSparseArray(args)
	--Assignment by removal here makes for convenient concatenation later
	local redirect = table.remove(args, 1)
	local text = string.format(
		'"%s" เปลี่ยนทางที่นี่ เพื่อไม่ให้สับสนกับ %s',
		redirect,
		mHatlist.orList(args, true)
	)
	return mHatnote._hatnote(text)
end

return p