ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Main

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

{{#invoke:Main|function_name}}

{6{#ifeq:Main|sandbox||

}}

--[[
-- This module produces a link to a main article or articles. It implements the
-- template {{main}}.
-- 
-- If the module is used in category or category talk space, it produces "The
-- main article for this category is xxx". Otherwise, it produces
-- "Main article: xxx".
--]]

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mTableTools -- lazily initialise
local mArguments -- lazily initialise

local p = {}

function p.main(frame)
	mTableTools = require('Module:TableTools')
	mArguments = require('Module:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
	local pages = {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			local display = args['l' .. tostring(k)]
			local page = {v, display}
			pages[k] = page
		end
	end
	pages = mTableTools.compressSparseArray(pages)
	local options = {
		selfref = args.selfref
	}
	return p._main(options, unpack(pages))
end

function p._main(options, ...)
	-- Get the list of pages. If no first page was specified we use the current
	-- page name.
	local pages = {...}
	local currentTitle = mw.title.getCurrentTitle()
	local firstPageTable = pages[1]
	local firstPage
	if firstPageTable then
		firstPage = firstPageTable[1]
	else
		firstPage = currentTitle.text
		firstPageTable = {firstPage}
		pages[1] = firstPageTable
	end

	-- Find the pagetype.
	local firstPageNs = mHatnote.findNamespaceId(firstPage)
	local pagetype = firstPageNs == 0 and 'บทความ' or 'หน้า'

	-- Make the formatted link text
	local links = mHatnote.formatPageTables(unpack(pages))
	links = mw.text.listToText(links)

	-- Build the text.
	local isPlural = #pages > 1
	local currentNs = currentTitle.namespace
	local isCategoryNamespace = currentNs - currentNs % 2 == 14
	local stringToFormat
	if isCategoryNamespace then
		if isPlural then
			stringToFormat = 'สำหรับ%sหลักใน[[วิธีใช้:การจัดหมวดหมู่|หมวดหมู่]]นี้ ดูที่ %s'
		else
			stringToFormat = 'สำหรับ%sหลักใน[[วิธีใช้:การจัดหมวดหมู่|หมวดหมู่]]นี้ ดูที่ %s'
		end
	else
		if isPlural then
			stringToFormat = 'ดู%sหลักที่: %s'
		else
			stringToFormat = 'ดู%sหลักที่: %s'
		end
	end
	local text = string.format(stringToFormat, pagetype, links)

	-- Process the options and pass the text to the _rellink function in
	-- [[Module:Hatnote]].
	options = options or {}
	local hnOptions = {
		extraclasses = 'relarticle mainarticle',
		selfref = options.selfref
	}
	return mHatnote._hatnote(text, hnOptions)
end

return p