ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:High-use

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local p = {}

-- _fetch looks at the "demo" argument.
local _fetch = require('มอดูล:Transclusion_count').fetch
local yesno = require('มอดูล:Yesno')

function p.num(frame, count)
	if count == nil then
		if yesno(frame.args['fetch']) == false then
			if (frame.args[1] or '') ~= '' then count = tonumber(frame.args[1]) end
		else
			count = _fetch(frame)
		end
	end
	
	-- Build output string
	local return_value = ""
	if count == nil then
		if frame.args[1] == "risk" then
			return_value = "หน้าจำนวนมาก"
		else
			return_value = "หลายพันหน้า"
		end
	else
		-- Use 2 significant figures for smaller numbers and 3 for larger ones
		local sigfig = 2
		if count >= 100000 then
			sigfig = 3
		end
		
		-- Prepare to round to appropriate number of sigfigs
		local f = math.floor(math.log10(count)) - sigfig + 1
		
		-- Round and insert "approximately" or "+" when appropriate
		if (frame.args[2] == "yes") or (mw.ustring.sub(frame.args[1],-1) == "+") then
			-- Round down
			return_value = string.format(" %s+ หน้า", mw.getContentLanguage():formatNum(math.floor( (count / 10^(f)) ) * (10^(f))) )
		else
			-- Round to nearest
			return_value = string.format("ประมาณ %s หน้า", mw.getContentLanguage():formatNum(math.floor( (count / 10^(f)) + 0.5) * (10^(f))) )
		end

		-- Insert percentage of pages if that is likely to be >= 1% and when |no-percent= not set to yes
		if count and count > 250000 and not yesno (frame:getParent().args['no-percent']) then
			local percent = math.floor( ( (count/frame:callParserFunction('NUMBEROFPAGES', 'R') ) * 100) + 0.5)
			if percent >= 1 then
				return_value = string.format(" %s หรือประมาณ %s%% ของหน้าทั้งหมด", return_value, percent)
			end
		end	
	end
	
	return return_value
end
-- Actions if there is a large (greater than or equal to 100,000) transclusion count
function p.risk(frame)
	local return_value = ""
	if frame.args[1] == "risk" then
		return_value = "risk"
	else
		local count = _fetch(frame)
		if count and count >= 100000 then return_value = "risk" end
	end
	return return_value
end

function p.text(frame, count)
	-- Only show the information about how this template gets updated if someone
	-- is actually editing the page and maybe trying to update the count.
	local bot_text = (frame:preprocess("{{REVISIONID}}") == "") and "\n\n----\n'''หมายเหตุ''': การนับการใช้งานจะถูกอัปเดตอัตโนมัติโดยบอต ([[แม่แบบ:ใช้งานเยอะ/doc#รายละเอียดทางเทคนิค|อ่านรายละเอียดทางเทคนิค]])" or ''
	
	if count == nil then
		if yesno(frame.args['fetch']) == false then
			if (frame.args[1] or '') ~= '' then count = tonumber(frame.args[1]) end
		else
			count = _fetch(frame)
		end
	end
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	if title.subpageText == "doc" or title.subpageText == "sandbox" then
		title = title.basePageTitle
	end
	
	local systemMessages = frame.args['system']
	if frame.args['system'] == '' then
		systemMessages = nil
	end
	
	local find_ns = ("%s"):format(mw.title.getCurrentTitle().namespace == 828 and "มอดูล" or "แม่แบบ")
	
	-- This retrieves the project URL automatically to simplify localiation.
	local templateCount = ('[https://linkcount.toolforge.org/index.php?project=%s&page=%s %s]'):format(
		mw.title.getCurrentTitle():fullUrl():gsub('//(.-)/.*', '%1'),
		mw.uri.encode(title.fullText), p.num(frame, count))
	local used_on_text = "'''มีการใช้" .. find_ns .. 'นี้';
	if systemMessages then
		used_on_text = used_on_text .. systemMessages ..
			((count and count > 2000) and ("''' และ" .. templateCount) or ("'''"))
	else
		used_on_text = used_on_text .. (not mw.ustring.find(templateCount, "ประมาณ") and 'ใน' or '') .. templateCount .. "'''"
	end
	
	local sandbox_text = ("[[%s/sandbox|กระบะทราย]] หรือ[[%s/testcases|หน้าทดสอบ]] หรือใน[[%s]]ของคุณเอง"):format(
		title.fullText, title.fullText,
		mw.title.getCurrentTitle().namespace == 828 and "มอดูล:Sandbox|มอดูลกระบะทราย" or "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้#ศัพท์เฉพาะและที่ตั้งหน้า|หน้าย่อยผู้ใช้"
	)
	
	local infoArg = frame.args["info"] ~= "" and frame.args["info"]
	if (systemMessages or frame.args[1] == "risk" or (count and count >= 100000) ) then
		local info = systemMessages and '<br/>การแก้ไขอาจทำให้เกิดผลกระทบหรือสังเกตเห็นได้เป็นวงกว้าง' or ''
		if infoArg then
			info = info .. "<br />" .. infoArg
		end
		sandbox_text = info .. '<br /> เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกว้างขวาง' ..
			(count and count >= 100000 and 'และลดภาระของเซิร์ฟเวอร์' or '') ..
			' ดังนั้นก่อนแก้ไข' .. find_ns .. 'นี้จึงควรทดลองที่' .. sandbox_text ..
			'จนมั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด'
	else
		sandbox_text = (infoArg and ('<br />' .. infoArg .. '') or 'และ') ..
			'การแก้ไขอาจทำให้เกิดผลกระทบหรือสังเกตเห็นได้ ควรทดสอบการเปลี่ยนแปลงใน' .. sandbox_text
	end

	local discussion_text = systemMessages and '' or ' อนึ่ง อภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไข' .. find_ns .. 'ได้ที่'
	if frame.args["2"] and frame.args["2"] ~= "" and frame.args["2"] ~= "yes" then
		discussion_text = string.format("%s[[%s]]&#32;", discussion_text, frame.args["2"])
	else
		discussion_text = string.format("%s[[%s|หน้าอภิปราย]]", discussion_text, title.talkPageTitle.fullText )
	end
	
	return used_on_text .. sandbox_text .. discussion_text .. "ก่อนที่จะนำไปใช้" .. bot_text
end

function p.main(frame)
	local count = nil
	if yesno(frame.args['fetch']) == false then
		if (frame.args[1] or '') ~= '' then count = tonumber(frame.args[1]) end
	else
		count = _fetch(frame)
	end
	local image = "[[File:Ambox warning yellow.svg|40px|alt=Warning|link=]]"
	local type_param = "style"
	local epilogue = ''
	if frame.args['system'] and frame.args['system'] ~= '' then
		image = "[[File:Ambox important.svg|40px|alt=Warning|link=]]"
		type_param = "content"
		local nocat = frame:getParent().args['nocat'] or frame.args['nocat']
		local categorise = (nocat == '' or not yesno(nocat))
		if categorise then
			epilogue = frame:preprocess('{{Sandbox other||{{#switch:{{#invoke:Effective protection level|{{#switch:{{NAMESPACE}}|File=upload|#default=edit}}|{{FULLPAGENAME}}}}|sysop|templateeditor|interfaceadmin=|#default=[[หมวดหมู่:หน้าที่ใช้ในสารระบบที่ต้องมีการป้องกัน]]}}}}')
		end
	elseif (frame.args[1] == "risk" or (count and count >= 100000)) then
		image = "[[File:Ambox warning orange.svg|40px|alt=Warning|link=]]"
		type_param = "content"
	end
	
	if frame.args["form"] == "editnotice" then
		return frame:expandTemplate{
				title = 'editnotice',
				args = {
						["image"] = image,
						["text"] = p.text(frame, count),
						["expiry"] = (frame.args["expiry"] or "")
				}
		} .. epilogue
	else
		return require('มอดูล:Message box').main('ombox', {
			type = type_param,
			image = image,
			text = p.text(frame, count),
			expiry = (frame.args["expiry"] or "")
		}) .. epilogue
	end
end

return p