มอดูล:Gallery

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This module implements {{gallery}}

local p = {}

local HtmlBuilder = require('Module:HtmlBuilder')

function trim(s)
	return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

local function _gallery(args)
	local tbl = HtmlBuilder.create('table')
  
	if args.state then
		tbl.css('width', '100%')
		tbl.addClass('collapsible')
		tbl.addClass(args.state)
	end
	
	if args.style then
		tbl.cssText(args.style)
	else
		tbl
			.css('background', 'transparent')
			.css('border', '1px solid #f0f0f0')
			.css('margin-top', '0.5em')
	end
	
	if args.align then
		tbl.attr('align', args.align)
	end
	
	if args.title then
		tbl
			.tag('tr')
				.tag('th')
					.css('text-align', 'center')
					.css('font-weight', 'bold')
					.wikitext(args.title)
	end
	
	local mainCell = tbl.tag('tr').tag('td')
	
	local imageCount = math.ceil(#args / 2)
	local cellWidth = tonumber(args.cellwidth) or tonumber(args.width) or 180
	local imgHeight = tonumber(args.height) or 180
	local lines = tonumber(args.lines) or 2
	local captionstyle = args.captionstyle
	
  for i = 1, imageCount do
		local img = trim(args[i*2 - 1] or '')
		local caption = trim(args[i*2] or '')
		local imgWidth = tonumber(args['width' .. i]) or tonumber(args.width) or 180
		local alt = args['alt' .. i] or ''
		
		local textWidth
		if cellWidth < 30 then
			textWidth = imgHeight + 27
		else
			textWidth = cellWidth + 7
		end

		if img ~= '' then
			local imgTbl = mainCell.tag('table')
      
			imgTbl
				.css('width', (cellWidth + 20) .. 'px')
				.css('float', 'left')
				.css('border-collapse', 'collapse')
				.css('margin', '3px')
				.tag('tr')
					.tag('td')
						.css('height', (imgHeight + 20) .. 'px')
						.css('border', '1px solid #CCCCCC')
						.css('background-color', '#F8F8F8')
						.css('padding', '0px')
						.css('text-align', 'center')
						.wikitext(mw.ustring.format('[[%s|center|border|%dx%dpx|alt=%s|%s]]', img, imgWidth, imgHeight, alt, caption))
						.done()
					.done()
				.tag('tr')
					.css('vertical-align', 'top')
					.tag('td')
						.css('display', 'block')
						.css('font-size', '1em')
						.css('height', (0.2 + 1.5*lines) .. 'em')
						.css('padding', '0px')
						.tag('div')
							.addClass('gallerytext')
							.css('height', (0.1 + 1.5*lines) .. 'em')
							.css('width', textWidth .. 'px')
							.css('line-height', '1.3em')
							.css('padding', '2px 6px 1px 6px')
							.css('overflow-y', 'auto')
							.css('margin', '0px')
							.css('border', 'none')
							.css('border-width', '0px')
							.cssText(captionstyle)
							.wikitext(caption .. '&nbsp;')
		end
	end
  
	if args.footer then
		tbl
			.tag('tr')
				.tag('td')
					.css('text-align', 'right')
					.css('font-size', '80%')
					.css('line-height', '1em')
					.wikitext(args.footer)
	end
	if args.perrow then
		tbl.css('width', 8 + (cellWidth + 20 + 6)*tonumber(args.perrow) .. 'px')
	end

	return tostring(tbl)
end

function p.gallery(frame)
	local origArgs
	-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
	-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
	if frame == mw.getCurrentFrame() then
		origArgs = frame:getParent().args
	else
		origArgs = frame
	end
  
  -- ParserFunctions considers the empty string to be false, so to preserve the previous 
  -- behavior of {{gallery}}, change any empty arguments to nil, so Lua will consider
  -- them false too.
  local args = {}
  for k, v in pairs(origArgs) do
  	if v ~= '' then
  		args[k] = v
  	end
  end

	return _gallery(args)
end

return p