ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Countdown

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This module powers {{countdown}}.

local p = {}

-- Constants
local lang = mw.language.getContentLanguage()
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs

function formatMessage(secondsLeft, event, color, refreshLink)
  local timeLeft = lang:formatDuration(secondsLeft, {'years', 'weeks', 'days', 'hours', 'minutes', 'seconds'})
  -- Find whether we are plural or not.
  local isOrAre
  if mw.ustring.match(timeLeft, '^%d+') == '1' then
    isOrAre = 'is'
  else
    isOrAre = 'are'
  end
  -- Color and bold the numbers, because it makes them look important.
  local timeLeft = mw.ustring.gsub(timeLeft, '(%d+)', '<span style="color: ' .. (color or '#F00') .. '; font-weight: bold;">%1</span>')
  -- Make the refresh link and join it all together.
  return mw.ustring.format('There %s %s until %s.%s', isOrAre, timeLeft, event, refreshLink)
end

function p.main(frame)
  local args = getArgs(frame)

  if not (args.year and args.month and args.day) then
    return '<strong class="error">Error: year, month, and day must be specified</strong>'
  end

  local eventTime = os.time{year=args.year, month=args.month, day=args.day, hour=args.hour, min=args.minute, sec=args.second}
  local timeToStart = os.difftime(eventTime, os.time()) -- (future time - current time)

  local refreshLink = mw.title.getCurrentTitle():fullUrl{action = 'purge'}
  refreshLink = mw.ustring.format(' <small><span class="plainlinks">([%s refresh])</span></small>', refreshLink)
  if timeToStart > 0 then
    -- Event has not begun yet
    return formatMessage(timeToStart, args.event or 'the event begins', args.color, refreshLink)
  elseif args.duration then
    local timeToEnd
    if args['duration unit'] then
      -- Duration is in unit other than seconds, use formatDate to add
      timeToEnd = tonumber(lang:formatDate('U', '@' .. tostring(timeToStart) .. ' +' .. tostring(args.duration) .. ' ' .. args['duration unit']))
    else
      timeToEnd = timeToStart + tonumber(args.duration)
    end
    if timeToEnd > 0 then
      -- Event is in progress
      return args.eventstart .. refreshLink or formatMessage(timeToEnd, (args.event or 'the event') .. ' ends', args.color, refreshLink)
    else
      -- Event had a duration and has now ended
      return ((args.eventend or ((lang:ucfirst(args.event) or 'The event') .. ' has ended.')) .. refreshLink)
    end
  else
    -- Event had no duration and has begun
    return ((args.eventstart or ((lang:ucfirst(args.event) or 'The event') .. ' has started.')) .. refreshLink)
  end
end

return p