ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Convert/text

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- Text used by Module:Convert, for th.wikipedia.org (Thai).
-- ข้อความในมอดูลนี้ใช้โดยมอดูล:convert สำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย
-- หน้านี้เป็นมอดูลแยกสำหรับการจัดการการแปลภาษาสำหรับแสดงผล
-- ดูที่ [[:en:Template:Convert/Transwiki guide]] สำหรับคู่มือ
-- ของสิ่งที่จำเป็นในการปรับมอดูลให้เข้ากับท้องถิ่น

local translation_table = {
	per_word = 'ต่อ',   -- for units like "liters per kilometer"
	plural_suffix = '', -- disable plural unit name.
}


-- Some units accept an SI prefix before the unit code, such as "kg" for kilogram.
local SIprefixes = {
	-- The prefix field is what the prefix should be, if different from the prefix used.
	['Y'] = { exponent = 24, name = 'ยอตตะ',         },
	['Z'] = { exponent = 21, name = 'เซตตะ',         },
	['E'] = { exponent = 18, name = 'เอกซะ',         },
	['P'] = { exponent = 15, name = 'เพตะ',         },
	['T'] = { exponent = 12, name = 'เทระ',         },
	['G'] = { exponent = 9, name = 'กิกะ',        },
	['M'] = { exponent = 6, name = 'เมกะ',  },
	['k'] = { exponent = 3, name = 'กิโล',  },
	['ก'] = { exponent = 3, name = 'กิโล' ,         },
	['h'] = { exponent = 2, name = 'เฮกโต',         },
	['da']= { exponent = 1, name = 'เดคา' , },
	['d'] = { exponent = -1, name = 'เดซิ' ,         },
	['c'] = { exponent = -2, name = 'เซนติ' , prefix = 'ซ'   },
	['ซ'] = { exponent = -2, name = 'เซนติ' ,         },
	['m'] = { exponent = -3, name = 'มิลลิ' ,   },
	['ม'] = { exponent = -3, name = 'มิลลิ' ,         },
	['μ'] = { exponent = -6, name = 'ไมโคร', prefix = 'µ'   }, -- key = 'GREEK SMALL LETTER MU' (U+03BC) utf-8 CE BC
	['µ'] = { exponent = -6, name = 'ไมโคร',         }, -- key = 'MICRO SIGN' (U+00B5) utf-8 C2 B5
	['u'] = { exponent = -6, name = 'ไมโคร', prefix = 'µ'   }, -- not an SI prefix, but allow for people typing this
	['n'] = { exponent = -9, name = 'นาโน' ,         },
	['p'] = { exponent =-12, name = 'พิโก' ,         },
	['f'] = { exponent =-15, name = 'เฟมโต',         },
	['a'] = { exponent =-18, name = 'อัตโต' ,         },
	['z'] = { exponent =-21, name = 'เซปโต',         },
	['y'] = { exponent =-24, name = 'ยอกโต',         },
}

-- Some units can be qualified with one of the following prefixes, when linked.
local customary_units = {
	{ "US", link = "United States customary units" },
	{ "U.S.", link = "United States customary units" },
	{ "imperial", link = "หน่วยวัดแบบอังกฤษ" },
	{ "imp", link = "หน่วยวัดแบบอังกฤษ" },
 { "thai", link = "หน่วยวัดแบบไทย" },
}

-- Names when using engineering notation (a prefix of "eN" where N is a number; example "e6km").
-- key = { "name", link = "article title", exponent = numeric_key_value }
-- If lk=on and link is defined, the name of the number will appear as a link.
local eng_scales = {
	["3"] = { "พัน", exponent = 3 },
	["6"] = { "ล้าน", exponent = 6 },
	["9"] = { "พันล้าน", link = "1000000000", exponent = 9 },
	["12"] = { "ล้านล้าน", link = "1000000000000", exponent = 12 },
	["15"] = { "พันล้านล้าน", link = "1000000000000000", exponent = 15 },
}

-- One of the following categories is included in the text of each message.
local all_categories = {
	unit = "[[หมวดหมู่:การใช้หน่วยกับแม่แบบ Convert ที่ไม่ถูกต้อง]]",
	option = "[[หมวดหมู่:การใช้แม่แบบ Convert ที่ใช้ตัวเลือกผิดพลาด]]",
	warning = '[[หมวดหมู่:การใช้แม่แบบ Convert ที่ใช้ตัวเลือกไม่ถูกต้อง]]',
	tracking = '[[หมวดหมู่:ติดตามการใช้แม่แบบ Convert]]',
}

-- For some error messages, the following puts the wanted style around
-- each unit code marked like '...%{ft%}...'.
local unitcode_regex = '%%([{}])'
local unitcode_replace = { ['{'] = '"', ['}'] = '"' } -- no longer need the more elaborate substitute used before 2013-09-28

-- All messages that may be displayed if a problem occurs.
local all_messages = {
	-- Message format string, %s parameters: anchor, title, text, category.
	-- Each displayed message starts with "Convert:" so can easily locate by searching article.
	cvt_format = '<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#%s|<span title="Convert: %s">convert: %s</span>]]</i>]</sup>%s',
	cvt_format2 = '<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[[Help:Convert messages#$4|<span title="Convert: $1">$2</span>]]</sup>$3<span class="error"></span>',
	cvt_format_preview = '<strong class="error">Error in convert: $1 [[Help:Convert messages#$4|(help)]]</strong>$3',
	-- Each of following messages is a table:
	-- { [1] = 'title',     -- mouseover title text
	--  [2] = 'text',     -- link text displayed in article
	--  [3] = 'category key', -- key to lookup category in all_categories
	--  [4] = 'anchor',    -- anchor for link to relevant section on help page
	--  regex = gsub_regex,
	--  replace = gsub_table,
	-- }          Mouseover title text              Link text        CatKey   Anchor
	cvt_bad_num    = { 'ค่า "%s" ต้องเป็นตัวเลข'             , 'invalid number'   , 'option', 'invalid_number'    },
	cvt_big_prec    = { 'Precision "%s" is too large'        , 'precision too large' , 'option', 'precision_too_large' },
	cvt_invalid_num  = { 'Number has overflowed'           , 'number overflow'   , 'option', 'number_overflow'   },
	cvt_no_num     = { 'Needs the number to be converted'      , 'needs a number'   , 'option', 'needs_number'     },
	cvt_no_num2    = { 'Needs another number for a range'      , 'needs another number', 'option', 'needs_another_number' },
	cvt_bad_frac    = { 'frac "%s" must be an integer above 1'    , 'invalid fraction'  , 'option', 'invalid_fraction'   },
	cvt_bad_prec    = { 'Precision "%s" must be an integer'     , 'invalid precision'  , 'option', 'invalid_precision'  },
	cvt_bad_sigfig   = { 'sigfig "%s" must be a positive integer'   , 'invalid sigfig'   , 'option', 'invalid_sigfig'    },
	cvt_empty_option  = { 'Ignored empty option "%s"'         , 'empty option'    , 'option', 'empty_option'     },
	cvt_no_spell    = { 'Spelling is not available'         , 'bug, ask for help'  , 'option', 'ask_for_help'     },
	cvt_unknown_option = { 'Ignored invalid option "%s"'        , 'invalid option'   , 'option', 'invalid_option'    },
	cvt_bad_default  = { 'Unit "%s" has an invalid default'      , 'bug, ask for help'  , 'unit' , 'ask_for_help'     },
	cvt_bad_unit    = { 'Unit "%s" is invalid here'         , 'unit invalid here'  , 'unit' , 'unit_invalid_here'  },
	cvt_no_default   = { 'Unit "%s" has no default output unit'    , 'bug, ask for help'  , 'unit' , 'ask_for_help'     },
	cvt_no_unit    = { 'Needs name of unit'             , 'needs unit name'   , 'unit' , 'needs_unit_name'   },
	cvt_unknown    = { 'Unit name "%s" is not known'        , 'unknown unit'    , 'unit' , 'unknown_unit'     },
	cvt_should_be   = { '%s'                     , 'ambiguous unit'   , 'unit' , 'ambiguous_unit', regex = unitcode_regex, replace = unitcode_replace },
	cvt_mismatch    = { 'Cannot convert "%s" to "%s"'        , 'unit mismatch'    , 'unit' , 'unit_mismatch'    },
	cvt_bug_convert  = { 'Bug: Cannot convert between specified units', 'bug, ask for help'  , 'unit' , 'ask_for_help'     },
	cvt_lookup     = { 'Unit "%s" is incorrectly defined'      , 'bug, ask for help'  , 'unit' , 'ask_for_help'     },
}

-- Text to join input value/unit with output value/unit.
local disp_joins = {
	-- Position:    before   after between (wrt output; "between" is for a combination; default "; ").
	["or"]     = { " หรือ "  , "" , " หรือ " },
	["sqbr-sp"]  = { " ["   , "]" },
	["sqbr-nbsp"] = { "&nbsp;[" , "]" },
	["comma"]   = { ", "   , "" },
	["slash-sp"]  = { " / "   , "" },
	["slash-nbsp"] = { "&nbsp;/ ", "" },
	["slash-nosp"] = { "/"    , "" },
	["b"]     = { " ("   , ")" },
	["(or)"]    = { " ("   , ")", " หรือ " },
	["br"]     = { "<br/>"  , "" },
}

-- Text to separate values in a range.
local range_types = {
	-- Specifying a table requires "off" and "on" values (for "abbr=off" and "abbr=on");
	-- other fields are optional.
	-- When "adj=on|abbr=off" applies, spaces in range text are replaced with hyphens.
	-- With "exception = true", that also occurs with "adj=on|abbr=on".
	-- If "adj" is defined here, that text (unchanged) is used with "adj=on".
	["+"]   = " + ",
	[","]   = ",&nbsp;",
	[", and"] = ", และ ",
	[", or"]  = ", หรือ ",
	["by"]   = " โดย ",
	["-"]   = "–",
	["to about"] = " ถึงประมาณ ",
	["and"]  = { off = " และ ", on = " และ ", exception = true },
	["and(-)"] = { off = " และ ", on = "–"            },
	["or"]   = { off = " หรือ " , on = " หรือ " , exception = true },
	["to"]   = { off = " ถึง " , on = " ถึง " , exception = true },
	["to(-)"] = { off = "&nbsp;ถึง ", on = "–" },
	["+/-"]  = { off = "&nbsp;±&nbsp;", on = "&nbsp;±&nbsp;", adj = "&nbsp;±&nbsp;", is_range_change = true },
	["x"]   = { off = " โดย ", on = " ×&nbsp;", is_range_x = true },
	["xx"]   = "&nbsp;×&nbsp;",
	["*"]   = "×", -- use "*" to replace "x" in {{convert/2}} which is different from "x" in old {{convert}}
}

local range_aliases = {
	-- ["alternative name for a range"] = "standard range name"
	["&"]    = "and",
	["–"]    = "-",
	["&ndash;"] = "-",
	["to-"]   = "to(-)",
	["×"]    = "x",
	["&times;"] = "x",
	["±"]    = "+/-",
	["&plusmn;"] = "+/-",
 ["และ"]   = "and",
 ["หรือ"]   = "or",
 ["ถึง"]    = "to",
}

-- The following "words" are accepted to make a simple range, for example, {{convert|1-2|ft}}.
-- Words must be in correct order for searching, for example, '-' after '+/-' and 'x' after 'xx'.
-- Put '-' last so can have a simple range with negative values as in {{convert|-5 to -1|C}}.
local range_words = { '+/-', 'to(-)', 'xx', 'x', '*', 'to', 'or', 'by', '–' , '-' }

local ranges = {
	types = range_types,
	aliases = range_aliases,
	words = range_words,
}

-- Valid option names.
local en_option_name = {
	-- ["local text for option name"] = "en name used in this module"
	["abbr"] = "abbr",
	["adj"] = "adj",
	["comma"] = "comma",
	["debug"] = "debug",
	["disp"] = "disp",
	["frac"] = "frac",
	["lang"] = "lang",
	["lk"] = "lk",
	["near"] = "near",
	["order"] = "order",
	["round"] = "round",
	["sigfig"] = "sigfig",
	["sing"] = "adj",          -- "sing" is an old alias for "adj"
	["sortable"] = "sortable",
	["sp"] = "sp",
	["spell"] = "spell",
}

-- Valid option values.
-- Convention: parms.opt_xxx refers to an option that is set here
-- (not intended to be set by the template which invokes this module).
-- Example: At en.wiki, "abbr" includes:
--   ["comma"] = "opt_nocomma"
-- As a result, if the template uses abbr=comma, this script sets:
--   parms["opt_nocomma"] = true
--   parms["abbr"] = nil
-- Therefore parms.abbr will be nil, or will have one of the listed values
-- that do not start with "opt_".
local en_option_value = {
	["abbr"] = {
		-- ["local text for option value"] = "en value used in this module"
		["comma"] = "opt_nocomma",   -- no numsep in input or output numbers
		["def"] = "",          -- ignored (some wrapper templates call convert with "abbr=def" to mean "default abbreviation")
		["h"] = "on",          -- abbr=on + use "h" for hand unit (default)
		["hh"] = "opt_hand_hh",     -- abbr=on + use "hh" for hand unit
		["in"] = "in",         -- use symbol for LHS unit
		["mos"] = "mos",        -- in a range, repeat the input unit (no longer used)
		["none"] = "off",        -- old name for "off"
		["off"] = "off",        -- use name for all units
		["on"] = "on",         -- use symbol for all units
		["out"] = "out",        -- use symbol for RHS unit (default)
		["values"] = "opt_values",   -- show only input and output numbers, not units
		["~"] = "opt_also_symbol",   -- show input unit symbol as well as name
	},
	["adj"] = {
		["1"] = "opt_singular",     -- unit name is singular when value satisfies: (-1 <= v and v < 0) or (0 < v and v <= 1)
		["flip"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["j"] = "opt_use_nbsp",     -- "join": use "&nbsp;" instead of " " between value and unit name
		["mid"] = "opt_adjectival, opt_adj_mid", -- adj=on with user-specified text after input unit (between input and output)
		["nocomma"] = "opt_nocomma",  -- no numsep in input or output numbers
		["off"] = "",          -- ignored (off is the default)
		["on"] = "opt_adjectival",   -- unit name is singular and hyphenated
		["pre"] = "opt_one_preunit",  -- user-specified text before input unit
		["ri0"] = "ri0",        -- round input with precision = 0
		["ri1"] = "ri1",        -- round input with precision = 1
		["ri2"] = "ri2",        -- round input with precision = 2
		["ri3"] = "ri3",        -- round input with precision = 3
	},
	["comma"] = {
		["5"] = "opt_comma5",      -- only use numsep grouping if 5 or more digits
		["gaps"] = "opt_gaps",     -- use gaps, not numsep, to separate groups of digits
		["gaps5"] = "opt_gaps, opt_comma5", -- opt_gaps + opt_comma5
	},
	["debug"] = {
		["yes"] = "opt_sortable_debug", -- make the normally hidden sort key visible
	},
	["disp"] = {
		["/"] = "slash",        -- join: '/'
		["2"] = "opt_output_only",   -- display only output value and symbol/name (not input)
		["5"] = "opt_round5",      -- round output value to nearest 5
		["b"] = "b",          -- join: '(...)'
		["(or)"] = "(or)",       -- join: '(...)' with 'or' between outputs in a combination
		["br"] = "br",         -- join: '<br/>'
		["comma"] = "comma",      -- join: ','
		["flip"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["flip5"] = "opt_flip, opt_round5", -- disp=flip + disp=5
		["nocomma"] = "opt_nocomma",  -- no numsep in input or output numbers
		["number"] = "opt_output_number_only", -- display output value (not input, and not output symbol/name)
		["or"] = "or",         -- join: 'or'
		["out"] = "opt_output_only",
		["output number only"] = "opt_output_number_only",
		["output only"] = "opt_output_only",
		["preunit"] = "opt_two_preunits",  -- user-specified text before input and output units
		["s"] = "slash",        -- join: '/'
		["slash"] = "slash",      -- join: '/'
		["sqbr"] = "sqbr",       -- join: '[...]'
		["table"] = "opt_table",    -- output is suitable for a table cell with align="right"
		["tablecen"] = "opt_tablecen", -- output is suitable for a table cell with align="center"
		["u2"] = "opt_output_unit_only", -- display output symbol/name (not input, and not output value)
		["unit"] = "opt_input_unit_only", -- display input symbol/name (not output, and not input value)
		["unit or text"] = "opt_input_unit_only, opt_ignore_error", -- display input symbol/name, or given unit code if not known
		["unit2"] = "opt_output_unit_only",
		["x"] = "x",          -- join: <first>...<second> (user-specified text)
	},
	-- frac=x is handled as a special case: x must be an integer (possibly in local language) = 2 or more
	["lang"] = {						-- language for output digits (both en and local digits are always accepted for input)
		["en"] = "opt_lang_en",     -- use en digits for numbers, regardless of local language
		["local"] = "opt_lang_local",  -- use local digits for numbers (default, although config can change default to en)
	},
	["lk"] = {
		["in"] = "in",         -- link LHS unit name or symbol
		["off"] = "off",        -- do not link: same as default except for hand unit
		["on"] = "on",         -- link all unit names or symbols (but not twice for the same unit)
		["out"] = "out",        -- link RHS unit name or symbol
	},
	["near"] = {
		["5"] = "opt_round5",      -- round output value to nearest 5
	},
	["order"] = {
		["flip"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
	},
	["round"] = {
		["5"] = "opt_round5",      -- round output value to nearest 5
		["25"] = "opt_round25",     -- round output value to nearest 25
		["each"] = "opt_round_each",  -- using default precision in a range, round each output separately (default uses highest precision of each item in range)
	},
	-- sigfig=x is handled as a special case: x must be an integer (possibly in local language) = 1 or more
	["sortable"] = {
		["off"] = "",          -- ignored (off is the default)
		["in"] = "opt_sortable_in",   -- output numeric hidden sort field for use in a sortable table, based on input
		["on"] = "opt_sortable_in",   -- same
		["out"] = "opt_sortable_out",  -- same, based on output
	},
	["sp"] = {
	},
	["spell"] = {            -- only English spelling is supported; not scientific notation; only some fractions
		["in"] = "opt_spell_in",    -- spell input value in words
		["In"] = "opt_spell_in, opt_spell_upper",        -- spell input value in words with first letter uppercase
		["on"] = "opt_spell_in, opt_spell_out",         -- spell input and output values in words
		["On"] = "opt_spell_in, opt_spell_out, opt_spell_upper", -- same, with first letter of first word in result uppercase
	},
}

return {
	SIprefixes = SIprefixes,
	all_categories = all_categories,
	all_messages = all_messages,
	currency = { ['$'] = true, ['£'] = true, ['฿'] = true },
	customary_units = customary_units,
	disp_joins = disp_joins,
	en_option_name = en_option_name,
	en_option_value = en_option_value,
	eng_scales = eng_scales,
	ranges = ranges,
	translation_table = translation_table,
}