ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Chessboard

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local p = {}

function chessboard(args, size, rev, letters, numbers, header, footer, align, clear)
  function image_square( pc, row, col, size )
    local colornames = { l = 'white', d = 'black' }
    local piecenames = { 
      p = 'pawn', 
      r = 'rook', 
      n = 'knight', 
      b = 'bishop', 
      q = 'queen', 
      k = 'king', 
      a = 'archbishop',
      c = 'chancelor', 
      z = 'champion', 
      w = 'wizard', 
      t = 'fool', 
      h = 'upside-down pawn', 
      m = 'upside-down rook', 
      s = 'upside-down knight', 
      f = 'upside-down king', 
      e = 'upside-down bishop', 
      g = 'upside-down queen',
      }
    local symnames = { 
      xx = 'black cross', 
      ox = 'white cross', 
      xo = 'black circle', 
      oo = 'white circle',
      ul = 'up-left arrow', 
      ua = 'up arrow', 
      ur = 'up-right arrow', 
      la = 'left arrow', 
      ra = 'right arrow',
      dl = 'down-left arrow', 
      da = 'down arrow', 
      dr = 'down-right arrow', 
      lr = 'left-right arrow', 
      ud = 'up-down arrow',
      x0 = 'zero', 
      x1 = 'one', 
      x2 = 'two', 
      x3 = 'three', 
      x4 = 'four', 
      x5 = 'five', 
      x6 = 'six', 
      x7 = 'seven', 
      x8 = 'eight', 
      x9 = 'nine',
    }
    
    function colchar( col ) 
      return ( 'abcdefgh' ):sub( col, col ) 
    end
    
    local color = mw.ustring.gsub( pc, '^.*(%w)(%w).*$', '%2' ) or ''
    local piece = mw.ustring.gsub( pc, '^.*(%w)(%w).*$', '%1' ) or ''
    local alt = colchar( col ) .. row .. ' '
    if colornames[color] and piecenames[piece] then
      alt = alt .. colornames[color] .. ' ' .. piecenames[piece]
    else
      alt = alt .. ( symnames[piece .. color] or piece .. ' ' .. color )
    end
    
    return string.format( '[[File:Chess %s%st45.svg|%dx%dpx|alt=%s|%s]]', piece, color, size, size, alt, alt )
  end

  function letters_row( rev, num_lt, num_rt )
    local td = '<td style="padding: 0; vertical-align: inherit;height:18px;width:' .. size .. 'px;">'
    local legends = 'abcdefgh'
    local l = mw.text.split( rev and legends:reverse() or legends, '' )
    return '<tr style="vertical-align:middle">\n' 
        .. ( num_lt and '<td style="vertical-align: inherit; padding: 0"></td>' or '' )
        .. td
        .. table.concat( l, '</td>' .. td ) 
        .. '</td>'
        .. ( num_rt and '<td style="vertical-align: inherit; padding: 0"></td>' or '' )
        .. '\n</tr>'
  end
  local letters_tp = letters:match( 'both' ) or letters:match( 'top' )
  local letters_bt = letters:match( 'both' ) or letters:match( 'bottom' )
  local numbers_lt = numbers:match( 'both' ) or numbers:match( 'left' )
  local numbers_rt = numbers:match( 'both' ) or numbers:match( 'right' )
  local width = 8 * size + 2
  if ( numbers_lt ) then width = width + 18 end
  if ( numbers_rt ) then width = width + 18 end

  local b = ''
  local caption = ''
  
  if ( letters_tp ) then b = b .. letters_row( rev, numbers_lt, numbers_rt ) .. '\n' end
  b = b .. '<tr style="vertical-align:middle">'
  if ( numbers_lt ) then b = b .. '<td style="padding: 0; vertical-align: inherit; width:18px;height:' .. size .. 'px">' .. (rev and 1 or 8) .. '</td>' end
  b = b .. '<td colspan=8 rowspan=8 style="padding: 0; vertical-align: inherit;"><div class="chess-board" style="position:relative;">'
  b = b .. string.format( '[[File:Chessboard480.svg|%dx%dpx|link=]]', 8 * size, 8 * size )
  for trow = 1,8 do
    local row = rev and trow or ( 9 - trow )
    for tcol = 1,8 do
      local col = rev and ( 9 - tcol ) or tcol
      local piece = args[8 * ( 8 - row ) + col + 2] or ''
      if piece:match( '%w%w' ) then
        local img = image_square(piece:match('%w%w'), row, col, size )
        b = b .. string.format(
          '<div style="position:absolute;z-index:3;top:%dpx;left:%dpx;width:' .. size .. 'px;height:' .. size .. 'px;">%s</div>\n', 
          ( trow - 1 ) * size, ( tcol - 1 ) * size, img )
      end
    end
  end
  b = b .. '</div></td>'
  if ( numbers_rt ) then b = b .. '<td style="width:18px;height:' .. size ..'px;padding:0">' .. (rev and 1 or 8) .. '</td>' end
  b = b .. '</tr>'
  if ( numbers_lt or numbers_rt ) then
    for trow = 2, 8 do
     local row = rev and trow or ( 9 - trow )
     b = b .. '<tr style="vertical-align:middle">'
     if ( numbers_lt ) then b = b .. '<td style="padding: 0; vertical-align: inherit;height:' .. size .. 'px">' .. row .. '</td>' end
     if ( numbers_rt ) then b = b .. '<td style="padding: 0; vertical-align: inherit;height:' .. size .. 'px">' .. row .. '</td>' end
     b = b .. '</tr>\n'
    end
  end
  if ( letters_bt ) then b = b .. letters_row( rev, numbers_lt, numbers_rt ) .. '\n' end

  if footer:match( '^%s*$' )
  then
  else  
    caption = '<div class="thumbcaption">' .. footer .. '</div>\n'
  end
  
  return '<div class="thumb ' .. align .. '" style="clear:' .. clear .. '; text-align:center;">'
    .. header .. '\n<div class="thumbinner" style="width:' .. width .. 'px;">\n' 
    .. '<table cellpadding=0 cellspacing=0 style="background:white; font-size:88%; border:1px #b0b0b0 solid; padding:0; '
    .. 'margin:auto;">\n' .. b .. '\n</table>\n' .. caption .. '</div></div>'
end

function convertFenToArgs( fen )
  -- converts FEN notation to 64 entry array of positions, offset by 2
  local res = { ' ', ' ' }
  -- Loop over rows, which are delimited by /
  for srow in string.gmatch( "/" .. fen, "/%w+" ) do
    -- Loop over all letters and numbers in the row
    for piece in srow:gmatch( "%w" ) do
      if piece:match( "%d" ) then -- if a digit
        for k=1,piece do
          table.insert(res,' ')
        end
      else -- not a digit
        local color = piece:match( '%u' ) and 'l' or 'd'
        piece = piece:lower()
        table.insert( res, piece .. color )
      end
    end
  end

  return res
end

function convertArgsToFen( args, offset )
  function nullOrWhitespace( s ) return not s or s:match( '^%s*(.-)%s*$' ) == '' end
  function piece( s ) 
    return nullOrWhitespace( s ) and 1
    or s:gsub( '%s*(%a)(%a)%s*', function( a, b ) return b == 'l' and a:upper() or a end )
  end
  
  local res = ''
  offset = offset or 0
  for row = 1, 8 do
    for file = 1, 8 do
      res = res .. piece( args[8*(row - 1) + file + offset] )
    end
    if row < 8 then res = res .. '/' end
  end
  return mw.ustring.gsub(res, '1+', function( s ) return #s end )
end

function p.board(frame)
  local args = frame.args
  local pargs = frame:getParent().args
  local size = args.size or pargs.size or '26'
  local reverse = ( args.reverse or pargs.reverse or '' ):lower() == "true"
  local letters = ( args.letters or pargs.letters or 'both' ):lower() 
  local numbers = ( args.numbers or pargs.numbers or 'both' ):lower() 
  local header = args[2] or pargs[2] or ''
  local footer = args[67] or pargs[67] or ''
  local align = ( args[1] or pargs[1] or 'tright' ):lower()
  local clear = args.clear or pargs.clear or ( align:match('tright') and 'right' ) or 'none'
  local fen = args.fen or pargs.fen
    
  size = mw.ustring.match( size, '[%d]+' ) or '26' -- remove px from size
  if (fen) then
    align = args.align or pargs.align or 'tright'
    clear = args.clear or pargs.clear or ( align:match('tright') and 'right' ) or 'none'
    header = args.header or pargs.header or ''
    footer = args.footer or pargs.footer or ''
    return chessboard( convertFenToArgs( fen ), size, reverse, letters, numbers, header, footer, align, clear )
  end
  if args[3] then
    return chessboard(args, size, reverse, letters, numbers, header, footer, align, clear)
  else
    return chessboard(pargs, size, reverse, letters, numbers, header, footer, align, clear)
  end
end

function p.fen2ascii(frame)
  -- {{#invoke:Chessboard|fen2ascii|fen=...}}
  local b = convertFenToArgs( frame.args.fen )
  local res = '|=\n'
  local offset = 2
  for row = 1,8 do
    local n = (9 - row)
    res = res .. n .. ' |' .. 
      table.concat(b, '|', 8*(row-1) + 1 + offset, 8*(row-1) + 8 + offset) .. '|=\n'
  end
  res = mw.ustring.gsub( res,'\| \|', '| |' )
  res = mw.ustring.gsub( res,'\| \|', '| |' )
  res = res .. '  a b c d e f g h'
  return res
end

function p.ascii2fen( frame )
  -- {{#invoke:Chessboard|ascii2fen|kl| | |....}}
  return convertArgsToFen( frame.args, frame.args.offset or 1 )
end

return p