มอดูล:Asbox

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
--[[

This module was created by User:CodeHydro (Alexander Zhikun He).
User:Jackmcbarn and User:Mr._Stradivarius provided a great deal of assistance in writting p.main()

p.main() draw heavily from the following version of Template:Asbox of the English Wikipedia, authored primarily by User:Rich_Farmbrough
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Asbox&oldid=619510287

p.templatepage() is derived from the following revision of Template:Asbox/templatepage, authored primarily by User:MSGJ
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Asbox/templatepage&oldid=632914791

Both templates had significant contributions from numerous others listed in the revision history tab of their respective pages.
--]] local WRAPPER_TEMPLATE, args = 'Template:Asbox'
local templatestyles = 'Asbox/styles.css'
local p, Buffer, stubCats = {
  -- Prevents dupli-cats... get it? Maybe not?
  cats = setmetatable({}, {
    __newindex = function(t, i, v)
      if not rawget(t, i) then
        rawset(t, i, v)
        table.insert(t, i)
      end
    end
  }),
  -- initializes variables required by both p.main and p.templatepage
  init = function(self, frame, page)
    args, page = args or require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
      wrappers = WRAPPER_TEMPLATE
    }), page or mw.title.getCurrentTitle()
    -- Ensures demo parameter will never affect category() output for articles
    self.demo = self.demo or page.namespace ~= 0 and args.demo
    return args, page
  end
}, require('Module:Buffer')

--[[
Formats category links. Stores them until called with cat.done=true
Takes multiple or single categories in the form of 'cat'
or a table of strings and/or tables containing parts. (See below)
]]
local attention, catTag, catKey =
  Buffer 'แม่แบบสารโครงต้องการความสนใจ',
  '[[หมวดหมู่:%s]]', '%s|%s%s'
local function category(cat)
  for _, v in ipairs((tostring(cat) == cat or cat.t) and {cat} or cat) do
    --[[
		If v is a table:
			[1] = full category name; defaults to local attention if blank
			k = Category sort key. Prefix before v.t
			t = page.text or args.tempsort#; appended after k (or in its place if omitted). Required if v is not a string
		Basically the same as v = (v[1] or attention) .. ' | ' .. (v.k or '') .. v.t
		]]
    if v and v ~= true then -- reject v = nil, false, or true
      p.cats[catTag:format(tostring(v) == v and v or
                   (v[1] and Buffer(v[1]) or attention):_in(v.k):_(v.t):_str(2, nil, nil, '|'))] =
        true
    end
  end
  return cat.done and table.concat(p.cats, p.demo and ', ' or nil) or ''
end

--[[
Makes an ombox warning;
Takes table {ifNot = Boolean, text, {cat. sort key, cat. sort name}}
Will return an empty string instead when ifNot evaluates to true 
]]
local function ombox(v)
  if v.ifNot then
    return
  end
  p.ombox = p.ombox or require('Module:Message box').ombox
  category {v[2]}
  return p.ombox {
    type = 'content',
    text = v[1]
  }
end

--[[
Unlike original template, module now takes unlimited cats! This function also performs
most stub category error checks except for the ombox for when main |category= is omitted (See p.template())
]]
local function catStub(page, pageDoc)
  stubCats = {
    missing = {},
    v = {}
  }
  -- zwj and zwnj have semantical use in other other wikis, don't remove them
  local zwj = '\226\128\141' -- U+200D, E2 80 8D
  local zwnj = '\226\128\140' -- U+200C, E2 80 8C
  local thai = 'ก-๛'
  local disallowedUnicodeChars = '[^%w%p%s' .. zwj .. zwnj .. thai .. ']' -- for i18n we make this a separate string
  local code
  for k, _ in pairs(args) do
    -- Find category parameters and store the number (main cat = '')
    table.insert(stubCats, string.match(k, '^category(%d*)$'))
  end
  table.sort(stubCats)
  for k, v in ipairs(stubCats) do
    -- Get category names and, if called by p.templatepage, the optional sort key
    local tsort, cat = args['tempsort' .. v], mw.ustring.gsub(args['category' .. v], disallowedUnicodeChars, '') -- remove all hidden unicode chars 
    -- Do not place template in main category if |tempsort = 'no'. However, DO place articles of that template in the main category.
    table.insert(stubCats.v,
      page and ( -- p.templatepage passes page; p.main does not, i.e. articles are categorized without sort keys.
      v == '' and tsort == 'no' -- if true, inserts 'true' in table, which category() will reject
      or tsort and {
        cat,
        k = ' ',
        t = tsort
      } or {
        cat,
        k = ' *',
        t = page.text
      } -- note space in front of sort key
      ) or cat)
    -- Check category existance only if on the template page (i.e. stub documentation)
    if page then
      if not mw.title.new('category:' .. cat).exists then
        code = code or mw.html.create 'code':wikitext '|category'
        table.insert(stubCats.missing, tostring(mw.clone(code):wikitext(v)))
      end
      --[[
			Checks non-demo stub template for documentation and flags if doc is present.
			All stub cats names are checked and flagged if it does not match 'Category: [] stub'.
			The main stub cat is exempt from the name check if the stub template has its own doc
			(presumably, this doc would have an explanation as to why the main stub cat is non-conforming).
			]]
      table.insert(stubCats.v,
        v == '' and not p.demo and pageDoc.exists and 'Stub message templates with documentation subpages' or
          not (cat:match ' stubs$' or
            cat:match 'บทความเกี่ยวกับ (.+) ที่ยังไม่สมบูรณ์$' or
            cat:match '^โครง') and {
          k = 'S',
          t = page.text
        })
    end
  end
  -- Add category names after loop is completed
  category(stubCats.v)
  return #stubCats.missing > 0 and ombox { -- Changed, original msg:
  -- One or more of the stub categories defined in this template do not seem to exist!
  -- Please double-check the parameters {{para|category}}, {{para|category1}} and {{para|category2}}.
  'พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีชื่อหมวดหมู่ที่หน้าหมวดหมู่ยังไม่ถูกสร้าง' ..
    mw.text.listToText(stubCats.missing), {
    k = 'N',
    t = page.text
  }}
end

-- Shows population of categories found by catStub(). Outputs demo values if none
local function population()
  local wikitext, base = {}, '* [[:หมวดหมู่:%s]] (จำนวนหน้า: %s)\n'
  if not args.category and stubCats[1] ~= false then
    table.insert(stubCats, 1, false)
  end
  for _, v in ipairs(stubCats) do
    table.insert(wikitext, base:format(v and args['category' .. v] or '{{{category}}}',
      v and mw.site.stats.pagesInCategory(args['category' .. v], 'all') or 0))
  end
  return table.concat(wikitext)
end

-- Includes standard stub documention and flags stub templates with bad parameter values.
function p.templatepage(frame, page)
  args, page = p:init(frame, page)
  local tStubDoc = mw.title.new 'Template:Stub documentation'
  local pageDoc = page:subPageTitle('doc')
  -- Reorganization note: Original Asbox alternates between outputting categories and checking on params |category#=.
  -- Rather than checking multiple times and switching tasks, all stub category param operations have been rolled into catStub()
  return Buffer(ombox { -- Show ombox warnings for missing args.
    ifNot = args.category,
    'พารามิเตอร์ <code>|category</code> ยังไม่ได้กำหนด โปรดเพิ่มหมวดหมู่ที่ถูกต้อง',
    {
      k = 'C',
      t = page.text
    }
  }):_(ombox {
    ifNot = args.subject or args.article or args.qualifier,
    'แม่แบบโครงนี้ไม่มีคำอธิบาย หรือไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อัน: <code>|subject</code>, <code>|article</code> หรือ <code>|qualifier</code>',
    {
      k = 'D',
      t = page.text
    }
  }):_(catStub(page, pageDoc)) -- catStub() may also return an ombox if there are non-existing categories
  :_(category {
    done = p.demo ~= 'doc', -- Outputs categories if not doc demo
    'แม่แบบสารโครง',
    args.icon and 'แม่แบบสารโครงที่ใช้พารามิเตอร์ icon' or
      args.image and
      (mw.title.new('Media:' .. mw.text.split(args.image, '|')[1]).exists -- do nothing if exists. category() will reject true
      or {
        k = 'B',
        t = page.text
      }) or 'แม่แบบสารโครงที่ไม่มีภาพ',
    args.imagealt and {
      k = 'I',
      t = page.text
    }
  }):_((not p.demo or p.demo == 'doc') and -- Add standard stub template documentation
  require('Module:Documentation').main {
    content = Buffer(
      page.text ~= 'Stub' and -- This comparison performed in {{Asbox/stubtree}} before it invokes Module:Asbox stubtree
      require('Module:Asbox stubtree').subtree {
        args = {
          pagename = page.text
        }
      }):_in '\n== เกี่ยวกับแม่แบบนี้ ==\nแม่แบบนี้ใช้เพื่อระบุ'
      :_(args.subject):_ 'stub':_(args.qualifier):_out ' ' -- space
      
      :_ ' โดยใช้ {{[[Template:Asbox|asbox]]}} ซึ่งเป็นแม่แบบหลักสำหรับการสร้างและบำรุงรักษาแม่แบบโครง\n=== การใช้งาน ===\nพิมพ์ '
      :_(mw.html.create 'code':wikitext('{{', page.text == 'Stub' and 'stub' or page.text, '}}'))
      :_ ' จะแสดงผลข้อความที่แสดงด้านบน และเพิ่มบทความเข้าไปในหมวดหมู่ต่อไปนี้'
      :_ ':\n':_(population()):_(pageDoc.exists and -- transclusion of /doc if it exists
      frame:expandTemplate{
        title = pageDoc.text
      }):_ '\n== ข้อมูลทั่วไป ==\n':_(frame:expandTemplate{
        title = tStubDoc.text
      }):_ '\n\n'(),
    ['link box'] = Buffer 'เอกสารกำกับการใช้งานนี้สร้างขึ้นอัตโนมัติโดย [[มอดูล:Asbox]].':_in 'ข้อมูลทั่วไปนำมาจาก[[แม่แบบ:Stub documentation]]'
      :_(mw.html.create 'span':cssText 'font-size:smaller;font-style:normal;line-height:130%':node(
        ('([%s แก้] | [%s ประวัติ])'):format(tStubDoc:fullUrl('action=edit', 'relative'),
          tStubDoc:fullUrl('action=history', 'relative')))):_out():_(
        page.protectionLevels.edit and page.protectionLevels.edit[1] == 'sysop' and
          "แม่แบบนี้ถูก[[WP:PROTECT|ป้องกัน]]และ[[WP:CAT|หมวดหมู่ใน ๆ]]ควรเพิ่มที่หน้ารอง[" ..
          pageDoc:fullUrl('action=edit&preload=Template:Category_interwiki/preload', 'relative') ..
          '| /doc] ซึ่งไม่ได้ถูกป้องกัน') ' <br/>'
  })()
end

function p.main(frame, page)
  args, page = p:init(frame, page)
  local output = mw.html.create 'div':attr{
    role = 'note'
  }:addClass 'metadata plainlinks asbox stub':tag 'table':attr{
    role = 'presentation'
  }:tag 'tr':addClass 'noresize':node((args.icon or args.image) and mw.html.create 'td':wikitext(args.icon or
                                                    ('[[File:%s|%spx|alt=%s]]'):format(
      args.image or '', args.pix or '40x30', args.imagealt or 'Stub icon'))):tag 'td':tag 'p'
    :addClass 'asbox-body':wikitext(Buffer ' ':_((args.article or 'บทความ') ..
                             (args.subject or '')):_(args.qualifier) '',
      'นี้ยังเป็น[[วิกิพีเดีย:โครง|โครง]] คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการ[',
      page:fullUrl('action=edit', 'relative'), ' เพิ่มเติมข้อมูล]'):done():node(
      args.note and mw.html.create():tag 'p':addClass 'asbox-note':wikitext(args.note):done()):allDone():node(
      args.name and require'Module:Navbar'._navbar {
        args.name,
        mini = 'yes'
      })
  --[[
	Stub categories for templates include a sort key; this ensures that all stub tags appear at the beginning of their respective categories.
	Articles using the template do not need a sort key since they have unique names.
	When p.demo equals 'doc', the demo stub categories will appear as those for a stub template.
	Otherwise, any non-nil p.demo will emulate article space categories (plus any error cats unless set to 'art')
	]]
  if page.namespace == 0 then -- Main namespace
    category 'บทความทั้งหมดที่ยังไม่สมบูรณ์'
    catStub()
  elseif p.demo then
    if p.demo ~= 'doc' then
      catStub()
    end
    -- Unless p.demo is set to 'art', it will also include error categories normally only shown on
    -- the template but not in the article. The elseif after namespace == 0 means demo cats will never show in article space.
    p.demodoc = p.demo ~= 'art' and p.templatepage(frame, page)
    output = mw.html.create():node(output):tag 'small':wikitext(
      'หมวดหมู่ที่จะเพิ่ม: ', (category {
        done = true
      }:gsub('(%[%[)(หมวดหมู่:)([^|%]]-)(%|)', '%1%2%3|%2%3%4'):gsub(
        '(%[%[)(หมวดหมู่:)', '%1:%2'))):done():wikitext(p.demo == 'doc' and p.demodoc or nil)
  else
    -- Checks for valid name; emulates original template's check using {{FULLPAGENAME:{{{name|}}}}}
    local normalizedName = mw.title.new(args.name or '')
    if normalizedName and normalizedName.fullText == page.fullText then
      output = mw.html.create():node(output):wikitext(p.templatepage(frame, page))
    elseif not page.isSubpage and page.namespace == 10 then -- Template namespace and not a subpage
      category {{
        k = args.name and 'E' or 'W',
        t = page.text
      }}
    end
  end
  return frame:extensionTag{
    name = 'templatestyles',
    args = {
      src = templatestyles
    }
  } .. tostring(output:wikitext(not p.demo and category {
    done = true
  } or nil))
end

return p